I. ÚS 1/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 1/1997

Ústavný súd, dátum 09.01.1997, sp.zn. I. ÚS 1/1997

I. ÚS 1/1997 9.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/dd282c57-b6b2-4049-b526-50c09244f920/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%201_97.pdf I . Ú S 1 / 9 7

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Úst avného súdu Slovenskej republiky

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v K o š i c i a c h n a n e v e r e j n o m z a s a d n u t í s e n á t u 9. j a n u á r a 1 9 9 7 p r e d b e ž n e p r e r o k o v a l p o d n e t t. č. N á p r a v n o v ý c h o v n ý ú s t a v , v o v e c i p o r u š e n i a j e h o p r á v p o s t u p o m o r g á n o v č i n n ý c h v t r e s t n o m k o n a n í , p o s t u p o m a r o z h o d n u t í m M e s t s k é h o s ú d u v B r a t i s l a v e a r o z h o d n u t í m N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a t a k t o

r o z h o d o l :

P o d n e t o d m i e t a p r e n e p r i s l u š n o s ť na p r e r o k o v a n i e v ec i.

O d ô v o d n e n i e :

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y d o s t a l 18. n o v e m b r a 1 9 9 6 p o d a n i e t. č. N á p r a v n o v ý c h o v n ý ú s t a v , o z n a č e n é a ko : " S ť a ž n o s ť p r e p o r u š e n i e z á k o n a par. 2 6 6 Tr. por. a s ť a ž n o s ť p o d ľ a par. 2 5 8 Tr. p o r .".

Z j e h o o b s a h u v y p l y n u l o , ž e s ť a ž o v a t e ľ o v i v k o n a n í p r e d N a j v y š š í m s ú d o m S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a k o s ú d o m o d v o l a c í m b o l o z a m i e t n u t é j e h o o d v o l a n i e p r o t i r o z s u d k u M e s t s k é h o s ú d u v B r a t i s l a v e z 22. m á j a 1996, k t o r ý m b o l o d s ú d e n ý z a t r e s t n ý č i n f a l š o v a n i a a p o z m e ň o v a n i e p e ň a z í a c e n n ý c h p a p i e r o v p o d ľ a S 140 ods. 1 a 4 p í s m . b) T r e s t n é h o z á k o n a . N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y j e h o o d v o l a n i e z a m i e t o l 8. 10. 1 9 9 6 (č. k. 5 T o 4 3 / 9 6 ) . S ť a ž o v a t e ľ v o s v o j o m p o d a n í o z n a č i l v i a c e r é z á v a ž n é c h y b y p r í p r a v n é h o k o n a n i a , a k o aj p o s t u p u p r v o s t u p ň o v é h o s ú d u (§ 208, § 8 9 ods. 4 T r e s t n é h o p o r i a d k u , n e v y p o č u t i e d ô l e ž i t e j s v e d k y n e , n e m o ž n o s ť b l i ž š i e s a v y j a d r i ť k v e c i a i.) .

Na z á k l a d e u v e d e n é h o p o ž i a d a l , a b y s a Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y : b l i ž š i e o b o z n á m i l s o s p i s o m a p o s ú d i l r o z s u d o k n a k o ľ k o je u ž p r á v o p l a t n ý , n a k o ľ k o : " m o j a p o d a n á s ť a ž n o s ť je u ž d o s t a t o č n e o p o d s t a t n e n á a d ô v o d n á .

K e ď ž e s ť a ž n o s ť p r e p o r u š e n i e z á k o n a p a t r í v z m y s l e S 2 6 6 ods. 1 T r e s t n é h o p o r i a d k u l en g e n e r á l n e m u p r o k u r á t o r o v i a l e b o m i n i s t r o v i s p r a v o d l i v o s t i S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , ú s t a v n ý s ú d p o s ú d i l p o d a n i e a k o p o d n e t p o d ľ a č l . 130 ods. 3 ú s t a v y , k t o r ý m n a m i e t a l p o r u š e n i e s v o j i c h p r á v p o s t u p o m o r g á n o v č i n n ý c h v p r í p r a v n o m t r e s t n o m k o n a n í , a k o aj p o s t u p o m a r o z h o d n u t í m p r v o s t u p ň o v é h o s ú d u ( M e s t s k é h o s ú d u v B r a t i s l a v e ) a k t o r ý m t i e ž ž i a d a o p o s ú d e n i e p r á v o p l a t n é h o r o z h o d n u t i a N a j v y š š i e h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a k o s ú d u o d v o l a c i e h o .

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y je p o d ľ a č l . 130 ods. 3 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y o p r á v n e n ý k o n a ť aj o p o d n e t o c h , k t o r ý m i f y z i c k é a l e b o p r á v n i c k é o s o b y n a m i e t a j ú p o r u š e n i e s v o j i c h p rá v. Z k o n a n i a o p o d n e t o c h n i e je t i e ž m o ž n é v y l ú č i ť a ni p o s t u p v š e o b e c n ý c h s ú d o v S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , p o k i a ľ v j e h o d ô s l e d k u d o š l o k p o r u š e n i u z á k l a d n é h o p r á v a a l e b o s l o b o d y f y z i c k e j a l e b o p r á v n i c k e j o s o b y a k o ú č a s t n í k a s ú d n e h o k o n a n i a a p o k i a ľ t a k é m u t o z á k l a d n é m u p r á v u a l e b o s l o b o d e n e p o s k y t u j e p r á v n y p o r i a d o k ž i a d n u o c h r a n u v y u ž i t í m o p r a v n é h o p r o s t r i e d k u . Pri p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í k a ž d é h o p o d n e t u s k ú m a ú s t a v n ý s ú d j e h o z á k o n o m p r e d p í s a n é n á l e ž i t o s t i u p r a v e n é v S 2 0 ods. 1 z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z. z. o o r g a n i z á c i i Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , o k o n a n í p r e d n í m a o p o s t a v e n í j e h o s u d c o v v z n e n í z á k o n a č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z. z., a k o aj e x i s t e n c i u d ô v o d o v n a j e h o o d m i e t n u t i e p o d ľ a S 2 5 ods . 2 c i t o v a n é h o z á k o n a . J e d n o u z p o d m i e n o k , k t o r é ú s t a v n ý s ú d p r e s k ú m a v a pri p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í p o d n e t u , je aj p r í s l u š n o s ť ú s t a v n é h o s ú d u n a p r e j e d n a n ie v eci.

Pri p r e s k ú m a n í p o d m i e n o k k o n a n i a ú s t a v n é h o s ú d u o p o d n e t e Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y r o z h o d o l o j e h o o d m i e t n u t í z d ô v o d u s v o j e j n e p r í s l u š n o s t i n a p r e j e d n a n i e v e c i z n a s l e d o v n ý c h d ô v o d o v . A k o v k o n a n í o p o d n e t e , t a k i v k o n a n í o ú s t a v n e j s ť a ž n o s t i (či. 1 3 0 ods. 3, r es p. č l . 1 2 7 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ) ú s t a v n ý s ú d p o s k y t u j e o c h r a n u z á k l a d n ý m p r á v a m a l e b o s l o b o d á m p r á v n i c k ý c h a l e b o f y z i c k ý c h o s ô b z a p r e d p o k l a d u , ž e t ý m t o p r á v a m n e p o s k y t u j e o c h r a n u ž i a d e n iný o r g á n S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n i e je p r e t o p r í s l u š n ý z a o b e r a ť s a v k o n a n í o p o d n e t e n a m i e t a n ý m p o r u š e n í m z á k l a d n é h o p r á v a a l e b o s l o b o d y p i s a t e ľ a p o d n e t u , a k t o m u t o p o s k y t u j e p r á v n y p o r i a d o k o c h r a n u p o u ž i t í m o p r a v n é h o p r o s t r i e d k u p r e d i n ý m š t á t n y m o r g á n o m S l o v e n s k e j r e p u b l i k y .

P o k i a ľ ide o p o r u š e n i e p r á v n a m i e t a n ý m p o s t u p o m o r g á n o v č i n n ý c h v p r í p r a v n o m t r e s t n o m k o n a n í , Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n i e je p r í s l u š n ý n a p r e s k ú m a v a n i e ich p o s t u p u a r o z h o d o v a n i a , p r e t o ž e : " Z á k o n n o s ť p o s t u p u a r o z h o d n u t í o r g á n o v č i n n ý c h v p r í p r a v n o m t r e s t n o m k o n a n í m o ž n o n a p a d n ú ť o p r a v n ý m i p r o s t r i e d k a m i p o d ľ a p r í s l u š n ý c h u s t a n o v e n í T r e s t n é h o p o r i a d k u . Ú s t a v n ý s ú d n i e je o p r á v n e n ý r o z h o d o v a ť o z á k o n n o s t i p o s t u p u a r o z h o d n u t í t ý c h t o o r g á n o v a ich r o z h o d n u t i a z r u š o v a ť ( u z n e s e n i e ú s t a v n é h o s ú d u č. II. U S 3 6 / 9 4 ) .

V ď a l š o m p i s a t e ľ p o d n e t u n a m i e t a l p o r u š e n i e s v o j i c h p r á v p o s t u p o m a r o z h o d n u t í m p r v o s t u p ň o v é h o M e s t s k é h o s ú d u v B r a t i s l a v e . O c h r a n u j e h o p r á v m u v š a k p o s k y t u j ú v š e o b e c n é s ú d y v o d v o l a c o m k o n a n í p o d ľ a S 2 5 8 a n a s l . T r e s t n é h o p o r i a d k u . Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p r e t o n i e je o p r á v n e n ý k o n a ť o p o r u š e n í z á k l a d n ý c h p r á v p i s a t e ľ a p o d n e t u , a k m u ich o c h r a n u z a b e z p e č u j ú v š e o b e c n é s ú d y v o d v o l a c o m k o n a n í p r o t i r o z s u d k u p r v o s t u p ň o v é h o s ú d u p r i j a t é h o v t r e s t n e j veci. N a p o k o n p i s a t e ľ p o d n e t u p o ž i a d a l o p o s ú d e n i e " p r á v o p l a t n é h o r o z s u d k u n a j v y š š i e h o s ú d u a k o s ú d u o d v o l a c i e h o . Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n i e je ď a l š í m o d v o l a c í m a l e b o d o v o l a c í m s ú d o m v s y s t é m e v š e o b e c n ý c h s ú d o v S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , a p r e t o n i e je p r í s l u š n ý p r e s k ú m a v a ť , či d o k o n c a z r u š o v a ť ich p r á v o p l a t n é r o z h o d n u t i a . T a k ý t o p o s t u p ú s t a v n é h o s ú d u b y z n a m e n a l z a s a h o v a n i e d o n e z á v i s l o s t i s ú d n e j moci.

Z u v e d e n ý c h d ô v o d o v a p o d ľ a § 2 5 o d s . 2 z á k o n a č. 3 8 / 1 9 9 3 Z. z. b ol p o d n e t o d m i e t n u t ý p r e n e p r i s l u š n o s ť Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n a p r e j e d n a n i e veci.

P o u č e n i e : P r o t i t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý p r o s t r i e d o k .

V K o š i c i a c h 9. j a n u á r a 1 9 9 7

Z a s p r á v n o s ť v y h o t o v e n i a : J U D r . T i b o r Š a f á r i k O ľ g a o v á p r e d s e d a s e n á t u

4