I. ÚS 10/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 10/1997

Ústavný súd, dátum 05.02.1997, sp.zn. I. ÚS 10/1997

I. ÚS 10/1997 5.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/8f4e6468-0775-4048-a149-130bde1499ea/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20zastaven%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2010_97.pdf I. ÚS 10/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 1997 v konaní o ústavnej sťažnosti , o porušenie jeho základných práv Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ako aj Okresným úradom - Odbor školstva a kultúry, Poprad, takto

r o z h o d o l :

Konanie o ústavnej sťažnosti z a s t a v u j e .

O d ô v o d n e n i e :

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 10. decembra 1996 podanie , bytom označené ako: Sťažnosť v zmysle č l. 127 Ústavy Slovenskej republiky" namierené proti Ministerstvu školstva Slovenskej republiky a Okresnému úradu v Poprade - Odbor školstva a kultúry.

Ústavný súd Slovenskej republiky sa 2. januára 1997 obrátil na Okresný úrad v Poprade - Odbor školstva a kultúry so žiadosťou o pomoc pri obstaraní podkladov na rozhodnutie ústavného súdu a 17. januára 1997 na sťažovateľa s výzvou na doplnenie svojho podania. Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 23. januára 1997 odpoveď sťažovateľa na výzvu ústavného súdu, v ktorej o. i. uviedol, že netrvám na riešení mojej sťažnosti".

Ústavný súd toto vyjadrenie sťažovateľa vyhodnotil ako späťvzatie ústavnej sťažnosti a podľa S 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ô. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona ô. 293/1995 Z. z. konanie o nej zastavil.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. februára 1997

Za správnosť vyhotovení JUDr. Tibor Š a f á r i k Oľga á predseda senátu

2