I. ÚS 11/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 11/1997

Ústavný súd, dátum 05.02.1997, sp.zn. I. ÚS 11/1997

I. ÚS 11/1997 5.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/7bb4adb2-7ce8-4124-8c61-997a95e6d60d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2011_97.pdf I. ÚS 11/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci porušovania jeho základných práv upravených v čl . 14, čl . 32, čl . 46 a čl. 50 Ústavy Slovenskej republiky Slovenskou informačnou službou a takto

r o z h o d o l :

Podnet o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený.

O d ô v o d n e n i e :

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 31. decembra 1996 podanie označené a k o : Ústavná sťažností podľa čl . 130 ods. 3 Ústavy", ktorú po výzve ústavného súdu 17. 1. 1997 spresnil na podnet podľa č l . 130 ods. 3 ústavy.

Navrhovateľ namietal, že "utajovaním spisov štátnym úradom sa mu znemožňuje súdne konanie (nemôže vypracovať žalobu) , čím dochádza k porušeniu čl. 46 ústavy. Uvedeným postupom Slovenskej informačnej služby je tiež porušovaný č l . 14 ústavy, ktorý mu garantuje spôsobilosť na práva, čl. 32 ústavy, ktorý mu zaručuje právo postaviť sa na odpor "proti systémom potlačujúcim demokraciu a napokon čl. 50, ktorý zaručuje práva obvineného v trestnom konaní. Pri predbežnom prerokovaní každého podnetu skúma ústavný súd splnenie jeho zákonom predpísaných náležitostí upravených v S 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ô. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konanípred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ako aj prípadne dôvody na jeho odmietnutie upravené v S 25 ods. 2 uvedeného zákona.

Po preskúmaní zákonom predpísaných náležitostí podnetu , ako aj dôvodov na jeho odmietnutie, Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o jeho odmietnutí pre zjavnú neopodstatnenosť, keďže medzi opatreniami Slovenskej informačnej služby, ktoré navrhovateľ označil, a základnými právami a slobodami, porušenie ktorých namietal, neexistuje žiadna príčinná súvislosť. Označenými opatreniami Slovenskej informačnej služby nemohlototiž vôbec dôjsť k porušeniu základných práv a slobôd pisateľa podnetu, keďže nie sú v žiadnej príčinnej súvislosti s jeho spôsobilosťou na práva (čl. 14 ústavy) , so zabezpečením základného práva na súdnu ochranu podľa č l . 46 ústavy, základným právom postaviť sa na odpor podľa č l . 32 ústavy a ani jeho právami ako účastníka súdneho konania podľa č l . 50 ústavy.

Z tohoto dôvodu a na základe S 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. ústavný súd rozhodol o odmietnutí podnetu pre jeho zjavnú neopodstatnenosť.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. februára

Za správnosť vyhotovenia JUDr Tibor Š a f á r i k Oľga vá predseda senátu