I. ÚS 14/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 14/1997

Ústavný súd, dátum 26.02.1997, sp.zn. I. ÚS 14/1997

I. ÚS 14/1997 26.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d80b58ad-a499-4684-8100-171ff3992775/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2014_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA I. US 14/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 26. februára 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom Vranov nad Topľou, Herľanská 529. vo veci porušenia jeho základného práva upraveného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky označeným postupom Fondu národného majetku Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Ústavnú sťažnosť odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 15. januára 1997 podanie , bytom Vranov nad Topľou. Herľanská 529. označené ako: ..Sťažnosť proti uzavretiu zmluvy č. 1127 96 z 15. 2. 1996 o predaji časti majetku podniku medzi Fondom národného majetku SR a AGROBITOM. a. s. Vranov nad Topľou. ‘".

Sťažovateľ uviedol, že uvedenou zmluvou a pri svojom rozhodovaní Fond národného majetku nezohľadnil, nepreskúmal vlastnícke právo súkromnej osoby" a "nerešpektoval tú právnu skutočnosť, že na Okresnom úrade, odbor katastrálny je na časť majetku, ktorý bol predmetom prevodu zaregistrovaná a zapísaná na Liste vlastníctva č. 1688 Prídelová listina č. 359/1974 zo dňa 1. 3. 1974 na moje meno ", čim Fond národného majetku predal celý majetok aj s majetkom súkromnej osoby novému vlastníkovi...". So zreteľom na uvedené skutočnosti sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd ..zrušil napadnutu Zmluvu o predaji časti majetku podniku". Keďže z tohoto podania sťažovateľa nebolo zrejmé, aké konanie požaduje, vyzval ho ústavný súd na spresnenie podania. V odpovedi na výzvu ústavného súdu sťažovateľ 17. februára 1997 uviedol, že: ..Spresnenie môjho podania požadujem vtom. aby ústavný súd konal o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky".

Vychádzajúc z čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky je konanie o ústavných sťažnostiach pred ústavným súdom upravené v § 49 až 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293 1995 Z. z. Prijatie ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie pred ústavným súdom predpokladá splnenie niektorých náležitostí ustanovených v citovaných ustanoveniach ústavy a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z., pričom nesplnenie ktorejkoľvek z nich má za následok jej odmietnutie Ustavným súdom Slovenskej republiky.

Jednou z predpísaných náležitostí ústavnej sťažnosti je. že musí smerovať proti právoplatnému rozhodnutiu niektorého z tých orgánov, ktoré sú vymenované v čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, ktorým boli porušené základné práva alebo slobody občanov, ak o ich ochrane nerozhoduje iný súd. t. j. proti právoplatnému rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, miestneho orgánu štátnej správy alebo orgánu samosprávy. Sťažovateľ označil ako orgán štátnej správy Slovenskej republiky Fond národného majetku Slovenskej republiky a ako právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy Zmluvu č. 1127/96 z 15. februára 1996 o predaji časti majetku podniku medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky a AGROBIT. a. s. so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Ústavný súd Slovenskej republiky vychádzajúc z § 27 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov však došiel k záveru, že Fond národného majetku Slovenskej republiky nie je možné považovať ani za ústredný orgán štátnej správy podľa zakona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (v znení neskorších predpisov) a ani za miestny orgán štátnej správy podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy (v znení neskorších predpisov) a zmluvu o predaji časti podniku (ako dvojstranný právny úkon) nemožno považovať za jeho právoplatné rozhodnutie,

Z uvedeného vyplýva, že sťažovateľ vôbec neoznačil taký orgán štátnej správy Slovenskej republiky, právoplatnými rozhodnutiami ktorého by sa Ústavný súd Slovenskej republiky mohol zaoberať v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Vzhľadom na požiadavku sledovanú sťažovateľom. tento nedostatok ústavnej sťažnosti nie je možné odstrániť ani ďalšou výzvou na jej doplnenie alebo spresnenie.

Nesplnenie zákonom predpísanej náležitosti ústavnej sťažnosti vylučuje ďalšie konanie ústavného súdu o nej a predstavuje dôvod na jej odmietnutie podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. Preto bolo rozhodnuté o jej odmietnutí tak. ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. februára 1997

Za správnosť vyhotovenia: JU Dr. Tibor Š a f á r i k predseda senátu