I. ÚS 15/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 15/1997

Ústavný súd, dátum 26.02.1997, sp.zn. I. ÚS 15/1997

I. ÚS 15/1997 26.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c9f8d298-0a38-4f7a-8d6f-0e54e1b51b49/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2015_97.pdf S L O V E N S K Á R E P U B L I KA I. ÚS 15/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 26. februára 1997 predbežne prerokoval podnet . štátneho občana USA. bytom 17 Pine Street Watertown, Ma.. 021 72 USA, vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu v Poprade a takto

rozhodol:

Podnet o d m i e t a pre nedostatok právomoci na prerokovanie veci.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 29. januára 1997 podanie . štátneho občana USA bytom 17 Pine Street Watertown. Ma.. 021 72 USA. označené ako: Sťažnosť na protiústavné obmedzovanie majetkových práv štátom v súvislosti so súdnou a mimosúdnou rehabilitáciou".

Navrhovateľ. . po tom. čo ilegálne opustil územie vtedajšej ČSSR. bol Okresným súdom v Poprade 30. decembra 1982 odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov a bol mu tiež uložený (ako vedľajší trest) aj trest prepadnutia majetku. vrátane nehnuteľností. Uznesením Okresného súdu v Poprade z 31. októbra 1990 a podľa § 2 ods. 1 zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb. bol zrušený právoplatný rozsudok Okresného súdu v Poprade, ako aj: všetky ďalšie nadväzujúce rozhodnutia, a to dňom. kedy boli vydané". Podľa názoru navrhovateľa: ..keďže som bol spod obžaloby úplne oslobodený, prepadnutý majetok sa stal opäť mojím vlastníctvom v plnom rozsahu dňom 31. 10. 1990". Keďže však Okresný súd v Poprade neuviedol, čo prepadnutý majetok zahrňuje: ..týmto zastieraním skutočného stavaj porušil moje vlastnícke právo a právo na jeho ochranu v zmysle čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, resp. príslušných medzinárodných dohôd". Navrhovateľ preto v dôsledku uvedeného požiadal, aby ústavný súd: .moju sťažnosť prešetril, prejednal a vydal k nej nalez, ktorý' by potvrdil, že vlastníctvo k môjmu horešpecifikovanému majetku je od 31. 10. 1990 dodnes zachované".

Vzhľadom na konanie, ktoré navrhovateľ požadoval, ako aj rozhodnutie ústavného súdu. ktorého sa domáhal. Ústavný súd Slovenskej republiky vyhodnotil jeho podanie ako podnet na začatie konania podľa či. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky oprávnený konať o podnetoch, ktorými fyzické alebo právnické osoby namietajú porušenie svojich práv. Z konania o podnetoch nie je možné vylúčiť ani postup všeobecných súdov Slovenskej republiky, pokiaľ v jeho dôsledku došlo k porušeniu základného práva alebo slobody fyzickej alebo právnickej osoby a pokiaľ takémuto základnému právu alebo slobode neposkytuje právny poriadok Slovenskej republiky žiadnu ochranu využitím opravného prostriedku. Ani v konaní o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, ani v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky však ústavný súd nemá právomoc konať o porušení základného práva alebo slobody, ak k nemu došlo pred samotným vznikom, resp. pred začatím činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky bol zriadený Ústavou Slovenskej republiky a svoju činnosť započal nadobudnutim účinnosti zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, t. j. 15. februára 1993. .Ani Ústava Slovenskej republiky a ani zákon č. 38/1993 Z. z. neobsahujú ustanovenia o svojej spätnej pôsobnosti, ktoré by Ústavnému súdu Slovenskej republiky umožňovali preskúmavať namietané porušenia základných práv alebo slobôd navrhovateľa, ku ktorým došlo pred uvedeným termínom. Na konanie o takýchto podnetoch nemá Ústavný súd Slovenskej republiky právomoc. Z uvedeného dôvodu bol podnet odmietnutý pre nedostatok právomoci ústavného súdu. pretože k namietanému porušeniu jeho základného práva upraveného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky malo dôjsť uznesením Okresného sudu v Poprade z 31. októbra 1990. t. j. pred termínom. odkedy je Ústavný súd Slovenskej republiky oprávnený o podnetoch konať.

Keďže tento nedostatok podnetu nie je možné odstrániť. Ústavný súd Slovenskej republiky ho po predbežnom prerokovaní odmietol pre nedostatok svojej právomoci.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 26. februára 1997

Za správnosť vyhotovenia: predseda senátu