I. ÚS 17/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 17/1997

Ústavný súd, dátum 18.03.1997, sp.zn. I. ÚS 17/1997

I. ÚS 17/1997 18.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/da44bd83-763e-4554-af50-81b98f4b3bba/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2017_97.pdf I. ÚS 17/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o s ú d u Sl o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. marca 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom t. č. ÚZVJS na začatie konania vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom Slovenskej republiky - Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bolo 30. januára 1997 doručené podanie , bytom t.č. ÚZVJS (ďalej len navrhovateľ ) , označené ako žaloba proti Slovenskej republike pre porušenie čl. 46 ods. 3 Ústavy SR . Na základe obsahu podania, ako aj priložených listinných dôkazov ústavný súd ho kvalifikoval ako podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Navrhovateľ svoje podanie odôvodnil tým, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) rozhodnutím z 9. septembra 1996 sp. zn. 3951/96-91/79-1 mu nepriznalo finančnú náhradu ako odškodnenie podľa § 24 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a to len preto, že ju uplatnil žiadosťou, ktorá bola doručená ministerstvu 30. mája 1996, t.j. po uplynutí zákonnej trojročnej prekluzívnej lehoty. Táto lehota uplynula 12. februára 1994, kedy nadobudlo právoplatnosť uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica 1 Rt 40/91, ktorým bolo zrušené odsudzujúce rozhodnutie ohľadom rehabilitovaného trestného činu opustenia republiky podľa § 109 ods. 1 Trestného zákona a v zmysle § 2 zák. č. 119/1990 Zb. a trestné stíhanie proti navrhovateľovi bolo zastavené.

Navrhovateľ tvrdil, že v dobe od 7. januára 1990 až do roku 1996 sa zdržiaval v zahraničí, v rehabilitačnom konaní nemal ustanoveného obhajcu a kópia rehabilitačného rozhodnutia mu bola doručená až 19. augusta 1996. Preto sa na ústavnom súde domáhal nápravy rozhodnutia vydaného ministerstvom.

Ústavný súd výzvou zo 6. februára 1997 požiadal navrhovateľa o odstránenie nedostatkov podania s upozornením, že v prípade ich neodstránenia v určenej lehote môže byť podanie odmietnuté bez odôvodnenia podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon. Na túto výzvu navrhovateľ reagoval tak, že ústavnému súdu predložil rozhodnutie ministerstva č. 3951/96-91/79-1 z 9. septembra 1996. Nedostatky návrhu však v určenej lehote neodstránil.

S ohľadom na uvedené Ústavný súd Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. V Košiciach 18. marca 1997

Za správnosť opísaného JUDr. Richard Rapant textu: Dagmar Zárembová predseda senátu