I. ÚS 19/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 19/1997

Ústavný súd, dátum 18.03.1997, sp.zn. I. ÚS 19/1997

I. ÚS 19/1997 18.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/4a52276f-1da9-4c54-aa1f-c9731a85bc36/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2019_97.pdf I. ÚS 19/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o s ú d u Sl ov e n s k e j r e p u b l i k y

r

Ustavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. marca 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Obvodného súdu Bratislava III a takto

rozhodol: Podnet o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol 17. februára 1997 doručený podnet vo veci preskúmania ústavnosti postupu Obvodného súdu Bratislava III s článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky . Vo svojom podnete uviedol, že niektoré okolnosti jednoznačne signalizujú, že v konaní pred uvedeným súdom v jeho veci o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 56 Zákonníka práce, ako aj náhrady ušlej mzdy podľa § 61 Zákonníka práce dochádza k prieťahom v konaní.

Vzhľadom na neúplnosť podnetu na začatie konania, ústavný súd navrhovateľa 21. februára 1997 vyzval, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky spočívajúce v zákonných náležitostiach návrhu a v nepredložení dôkazov svojich tvrdení v ňom. Zároveň ho upozornil, že po uplynutí ustanovenej lehoty, môže byť jeho podnet odmietnutý podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon.

Navrhovateľ do rozhodnutia ústavného súdu neodstránil nedostatky svojho podania, v dôsledku čoho ho nemožno považovať za návrh na začatie konania v zmysle § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z.

S ohľadom na uvedené Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 18. marca 1997

Za správnosť opísaného JUDr. Richard Rap textu: Dagmar Zárembová predseda senátu