I. ÚS 22/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 22/1997

Ústavný súd, dátum 07.05.1997, sp.zn. I. ÚS 22/1997

I. ÚS 22/1997 7.5.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/17d5769e-d7c4-42e1-8fbd-95fa7947a0c0/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2022_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA I. ÚS 22/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 7. mája 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť a , bývajúcich v Rudňanoch č. 255, zastúpených , advokátkou v Košiciach, o vyslovenie porušenia ústavných práv upravených v čl. 12 ods. 1 , čl. 20 ods. 1, 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 3705/1993-5-Kn, Okresného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. OÚŽP 12/1994-ÚR/ROZ, Obvodného úradu životného prostredia č. 3926/1995-5-Kn a rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. OÚŽP 87/1996-ÚR/ROZ a takto

rozhodol:

Ústavnú sťažnosť a o d mi e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky na prerokovanie veci.

Od ô v o d n e n i e :

a (ďalej len "sťažovatelia") , bývajúci v Rudňanoch č. 255, podali prostredníctvom svojej právnej zástupkyne podnet na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") . V takto označenom podaní uviedli, že sú vlastníkmi rodinného domu č. 255 v Rudňanoch, ktorý je súčasťou dvojdomu. Vlastníkmi druhej časti dvojdomu sú a manželka . Títo požiadali o vydanie stavebného povolenia na prestavbu a prístavbu ich časti rodinného domu. Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi prestavbu povolil. Okresný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, konajúci o odvolaní sťažovateľov, ich odvolanie zamietol. Už vtedy namietali, že povolenou úpravou môže dôjsť k poškodeniu ich stavby. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 3705/1993-5-Kn sa teda stalo právoplatným.

a manželka neskôr požiadali Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi o predĺženie lehoty ukončenia prestavby. Po kladnom rozhodnutí tohto úradu sa sťažovatelia opätovne odvolali. Vtedy už uvádzali konkrétne škody, ktoré v priebehu stavebných úprav na ich nehnuteľnosti nastali. Ich odvolanie bolo zamietnuté rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. OÚŽP 87/1996-ÚR/ROZ.

Žalobou podanou na Krajský súd v Košiciach sa sťažovatelia domáhali preskúmania zákonnosti vo veci vydaných rozhodnutí, ich žaloba bola však zamietnutá.

Sťažovatelia vyslovili názor, že všetky vo veci konajúce orgány porušili svojím postupom ich ústavné práva, garantované v čl. 20 ods. 1,3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) v spojitosti s čl. 12 ods. 1 ústavy. Podľa ich mienky bolo vlastnícke právo manželov Ogurčákových neprípustným spôsobom preferované napriek tomu, že na ich nehnuteľnosti dochádza evidentne ku škodám. Právom sa preto podľa ich názoru domáhajú takého prístupu k riešeniu sporného problému, ktorý by dôsledne rešpektoval rovnosť občanov vo veci rovnakého interesu.

Sťažovatelia, ako bolo uvedené, označili svoje podanie ako podnet. Podnetom, na základe ktorého môže ústavný súd podľa čl. 130 ods. 3 ústavy začať konanie, sa možno domáhať príslušného rozhodnutia ústavného súdu po preukázaní námietky, že došlo k porušeniu základných práv fyzickej (alebo právnickej) osoby.

Pre posúdenie toho, o aký druh konania pred ústavným súdom pôjde, je však rozhodujúci obsah návrhu, nie jeho označenie.

Sťažovatelia jednoznačne uviedli, že k tvrdenému porušeniu ich ústavných práv došlo rozhodnutiami miestnych orgánov štátnej správy, pričom jedno z týchto rozhodnutí bolo predmetom konania všeobecného súdu podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Podanie a teda bolo potrebné považovať za ústavnú sťažnosť, podanú podľa čl. 127 ústavy. Ak je totiž v podaní uvedený mechanizmus, ktorým k tvrdenému porušeniu ústavných práv došlo, je pre klasifikáciu tohto podania táto skutočnosť rozhodujúca. Naviac je potrebné zdôrazniť, že tento údaj je v zmysle § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. zákonom predpísanou náležitosťou každého návrhu.

Na predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 1 citovaného zákona ústavný súd skúma, či sú splnené podmienky na prijatie ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie, resp. či prijatiu nebráni niektorá z prekážok konania, ktorú nemožno odstrániť.

Podľa čl. 127 ústavy rozhoduje ústavný súd o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom konania nemôže byť skúmanie takých porušení základných práv a slobôd občanov, o ochrane ktorých rozhoduje iný súd. Také tvrdenie nemožno považovať za spôsobilý predmet konania. "Iným súdom" sa v tomto zmysle chápe všeobecný súd.

Ústavný súd zistil, že z osobitných náležitostí ústavnej sťažnosti, ako sú uvedené v § 50 zákona č. 38/1993 Z. z. v spojitosti s čl. 127 ústavy boli splnené tri: išlo o právoplatné rozhodnutia, o rozhodnutia orgánov štátnej správy a namietané bolo porušenie základných práv a slobôd občanov. Nebola však splnená posledná podmienka - aby išlo o práva, o ochrane ktorých nerozhoduje iný súd.

Všeobecný súd koná o žalobách fyzických alebo právnických osôb, ktoré tvrdia, že boli na svojich právach poškodené rozhodnutím správneho orgánu. Na toto konanie sa vzťahujú ustanovenia piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, pričom v § 248 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je vymedzený okruh rozhodnutí správnych orgánov, ktoré všeobecné súdy nepreskúmavajú. Právna vec sťažovateľov nie je z preskúmavacej činnosti všeobecného súdu vylúčená ani podľa ods. 2 § 248 Občianskeho súdneho poriadku ani podľa ods. 3 citovaného ustanovenia. Sťažovatelia si boli tejto skutočnosti napokon vedomí, keďže - ako bolo konštatované a ako to predloženými listinnými dôkazmi dokumentovali - podali žalobu na Krajský súd v Košiciach. Tento súd rozsudkom č. 4 S 174/96 zamietol ich žalobu o zrušenie rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. OÚŽP 87/1996-ÚR/ROZ.

Z uvedeného vyplýva, že ochrana základných práv a slobôd (ústavných práv) , o ktoré sťažovateľom išlo, je predmetom skúmania, resp. konania všeobecných súdov, v rámci preskúmavania zákonnosti žalobou napadnutých rozhodnutí, následkom čoho nemožno žiadať o ich ochranu ústavný súd . Pritom je potrebné podotknúť, že ústavný súd v rámci konania o ústavnej sťažnosti nemá právomoc pre svoje rozhodnutie objektivizovať a zužitkovať skutkové okolnosti, ktoré by bolo prípadne možné posúdiť ako majetkovú ujmu sťažovateľov. Z týchto dôvodov rozhodol ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 7. mája 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard RAPANT p r e dseda senátu