I. ÚS 23/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 23/1997

Ústavný súd, dátum 18.03.1997, sp.zn. I. ÚS 23/1997

I. ÚS 23/1997 18.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/42c95ab3-9dc9-4d6f-8061-60d98e5716cf/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2023_97.pdf I. ÚS 23/97 S L O V E N S K A R E P U B L I K A

U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. marca 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania vo veci porušenia základných ľudských práv postupom organizácie PALT Vráble, Inšpektorátu bezpečnosti práce Nitra a nekonaním Okresnej prokuratúry v Nitre, a takto

r o z h o d o l :

Podnet o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

O d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bolo 19. decembra 1996 doručené podanie označené ako "Smrteľný pracovný úraz - obnovenie vyšetrovacieho procesu", v ktorom jeho pisateľ žiadal, aby boli rešpektované základné princípy demokracie, právneho štátu, ako aj ľudské právaa slobody, ktoré boli v jeho prípade a v prípade jeho zomrelého syna hrubo porušené. Pritom citoval niektoré články Ústavy Slovenskej republiky, a to čl. 12 ods. 1, 2. čl. 13 ods. 1, čl. 15 ods. 2, čl. 18 ods. 1. čl. 46 ods. 1, 2 a 3, 48 ods. 2, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1, 2 a 3, čl. 35 ods. 1, čl. 36 ods. a, b, c a čl. 38 ods. 2. Porušenie týchto článkov Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") videl v spôsobe a priebehu vyšetrovania smrti jeho syna, ktorý zomrel následkom pracovného úrazu. Keďže sa nedočkal potrestania vinníkov, ktorí podľa neho zapríčinili smrť. jeho syna, žiadal ústavný súd o zaujatie stanoviska a konečné spravodlivé rozhodnutie.

V podnete ďalej uviedol, že vyšetrovanie smrti jeho syna bolo vedené veľmi povrchne so záujmom obhajovať osoby, ktoré smrť zavinili, že Inšpektorát bezpečnosti práce v Nitre odmieta dosiaľ rovnako ako vedenie podniku PALT Vráble vydať akúkoľvek správu o šetrení, že dostatočné objasnenie vo veci nevykonali ani orgány činné v trestnom konaní. Rozsudok Okresného súdu v Nitre sp. zn. 16 C 92/93 o odškodnení pracovného úrazu považoval pisateľ za nespravodlivé, avšak v tomto smere sa rozhodnutia ústavného súdu nedožadoval.

V závere svojho podnetu pisateľ uviedol, že vo veci smrteľného úrazu jeho syna na pracovisku "nebolo prevedené súdne konanie ani doručené súdne rozhodnutie", a preto žiadal, aby ústavný súd svojím rozhodnutím obnovil vyšetrovací proces a spravodlivo prípad doriešil. Za predpokladu, že ústavný súd môže určiť vyšetrovateľa, chcel, aby bol určený vyšetrovateľ únosu napriek tomu, že ho nepoznám dôverujem mu".

K podnetu bol priložený jeden listinný dôkaz, a to oznámenie o zastavení trestného stíhania Okresného úradu vyšetrovania PZ SR Nitra ČVS: VP-285/92 z 25. novembra 1992.

Ústavný súd listom zo 16. januára 1997 upozornil pisateľa podnetu na vady podania a poučil ho, aké náležitosti musí mať návrh (podnet) , aby ústavný súd mohol začať konanie vo veci samej. Vyzval ho, aby vady svojho podania odstránil do 15 dní od doručenia výzvy a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote podľa poučenia nedoplní svoje podanie, ústavný súd ho môže podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., ktorým sa mení a doplna tento zákon, odmietnuť. Doručenie výzvy bolo vykázané 20. januára 1997 a na jej základe pisateľ podnetu 4. februára 1997 doručil ústavnému súdu jeho doplnenie a spresnenie. o ktorom sa domnieval, že je dostatočné. Hneď v úvode spresnil, čo bolo dosiaľ ústavnému súdu známe len z obsahu podania, teda, že sa na základe čl. 130 ods. 3 ústavy domáha nápravy porušenia tých ľudských práv a slobôd, ktoré označil článkami ústavy vo svojom podaní zo 17. decembra 1996. Opätovne uviedol, že je presvedčený, že boli porušené. Podľa jeho názoru (uvedeného v doplnku) , k porušeniu predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci došlo konaním majstra elektrickej údržby , vedením závodu, Inšpektorátu bezpečnosti práce v Nitre, Okresným úradom vyšetrovania Policajného zboru Nitra a ďalších označených fyzických a právnických osôb.

Porušenie ústavných práv však pisateľ nijako neodôvodnil, t.j. neuviedol, akým konaním ním označené fyzické, právnické osoby a ním označené štátne orgány porušili jeho ústavné práva. Uviedol len, ktoré povinnosti, upravené v nim citovaných zákonoch a vyhláškach, boli podľa neho porušené, a to bez toho, aby precizoval, v čom vidí priamu pričinnú súvislosť s porušením citovaných článkov ústavy (napríklad s čl. 12 ods. 1 a 2, teda s porušením slobody a rovnosti v dôstojnosti a v právach, ich neodňateľnosti, nescudziteľnost,i , nepremlčateľnosti a nezrušíteľnosti . a tiež. v čom došlo, podľa neho, k diskriminácii jeho, ako pozostalého po nebohom synovi; takéto zdôvodnenie chýba pri všetkých ďalších článkoch ústavy citovaných v podnete) .

V prípade upozornenia ústavného súdu na to, aby presne formuloval rozhodnutie, ktorého sa domáha, pisateľ podnetu uviedol, že "rozhodnutia ÚS-SR o opodstatnenosti návrhu porušenia čl. ústavy konkrétnymi osobami. Aby bolo možné voči ním byť. zahájené nové šetrenie a následné trestné stíhanie príslušnými orgánmi". Pripojil ďalší listinný dôkaz, a to oznámenie Generálnej prokuratúry III. GPt.1567/92 z 29. novembra 1993 o tom, že na základe ním podaného podnetu uložila Krajskej prokuratúre v Bratislave zabezpečiť opätovné začatie trestného stíhania v nim označenej veci a doplniť vyšetrovanie. Ďalšie dôkazy bol ochotný na požiadanie ústavného súdu predložiť osobne, čo uviedol v doplnku podnetu.

Ústavný súd zistil, že pisateľ podnetu neodstránil nedostatky svojho podania podľa poučenia, ktoré mu tento súd písomne poskytol.

Návrh na začatie konania na ústavnom súde musí obsahovať všeobecné náležitosti ustanovené v S 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z.

S ohľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 18. marca 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Angela Bandréová predseda senát