I. ÚS 33/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 33/1996

Ústavný súd, dátum 09.01.1997, sp.zn. I. ÚS 33/1996

I. ÚS 33/1996 9.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/e11a14ae-f106-4b29-8b48-8e681ef05272/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20zastaven%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2033_96.pdf I. ÚS 33/96

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ús t a v n é h o súdu Slovenskej r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte vo veci navrhovateľky , proti Okresnému súdu Bratislava 4, Saratovská 1/A, Bratislava, o vyslovenie porušenia čl. 48 o d s . 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava 4 vo veci E 570/92 takto

r o z h o d o l :

Ústavný súd Slovenskej republiky konanie z a s t a v u j e .

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľka podala Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd” ) prostredníctvom svojho zástupcu podnet na začatie konania na vyslovenie porušenia jej základného práva, zaručeného Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") v č l . 48 ods. 2. V podnete uviedla, že v exekučnom konaní č. E 570/92 označeného súdu, v ktorom mal byt zabezpečený výkon súdneho rozhodnutia v bytovej veci, dochádza vinou tohto súdu k neodôvodneným p r i e ťahom.

Ústavný súd uznesením z 27. júna 1996 prijal podnet navrhovateľky na ďalšie konanie.

Súčasne s určením termínu pojednávania vo veci boli účastníci konania požiadaní v súlade s ust. § 30 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. o vyjadrenie, či trvajú na ústnom konaní, prípadne či súhlasia s tým, aby sa od ústneho konania upustilo. Obaja účastníci dali k upusteniu od ústneho konania súhlas. Navrhovateľka však až po termíne, určenom ústavným súdom podaním, ktoré nebolo signované dovtedajším právnym zástupcom.

Listom, ktorý prevzala 20. decembra 1996 bola navrhovateľka vyzvaná aby sa vzhľadom na túto skutočnosť vyjadrila, resp. ústavnému súdu oznámila meno a adresu svojho právneho zástupcu. Súčasne bola aj vo výzve upozornená na následky, plynúce z absencie právneho zastúpenia v konaní po prijatom podnete. Do termínu, ktorý bol navrhovateľke na toto oznámenie určený (7. januára 1997) , výzvu nesplnila.

Podľa § 22 zákona č. 38/1993 Z. z. musí byť. v konaní po prijatí podnetu pred ústavným súdom zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom ten, kto ho podal. Nedostatok právneho zastúpenia je teda prekážkou v konaní pred ústavným súdom.

Podľa § 31a ods. 2 citovaného zákona sa na konanie pred ústavným súdom použijú primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa § 103 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP") kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať, vo veci.

Podľa § 104 o d s . 2 OSP, ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí preto vhodné opatrenia. Nedostatok právneho zastúpenia účastníka konania (navrhovateľa) je odstrániteľnou prekážkou konania. Za opatrenie, smerujúce k odstráneniu nedostatku ústavný súd považuje svoju výzvu z 18. decembra 1996. Navrhovateľka vzala na vedomie dôsledky nedodržania ust. § 22 zákona č. 38/1993 Z. z.. Do dňa konania ústavného súdu vo veci neodstránila prekážku, brániacu v ďalšom konaní, preto ústavný súd podľa § 104 ods. 2 posledná veta OSP konanie zastav i1.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 9. januára 1997

Za správnosť vy ho to v e n i a : JU D r . Tibor Š a f á r i k Ing. Alžbet predseda senátu