I. ÚS 34/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 34/1997

Ústavný súd, dátum 11.06.1997, sp.zn. I. ÚS 34/1997

I. ÚS 34/1997 11.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/027f0ecc-81b4-4216-9cc8-e84a4fb7e515/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2034_97.pdf I. US 34/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júna 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia čl. 36 písm. a) a b) Ústavy Slovenskej republiky akciovou spoločnosťou JAS Bardejov, a takto

r o z h o d o l :

Podnet o d m i e t a pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí.

O d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bolo 11. marca 1997 doručené podanie , bytom "o preskúmanie ústavného článku č. 36/a a 36/b a.s. Jas Bardejov". Navrhovateľ v ňom uviedol, že akciová spoločnosť JAS Bardejov poškodzuje akcionárov prepúšťaním z práce, i keď uznesením vlády Slovenskej republiky č. 33 z 18. januára 1994 bolo rozhodnuté udržať zamestnanosť v podmienkach privatizácie akciovej spoločnosti. Rovnako poukazoval na to, že Predstavenstvo akciovej spoločnosti JAS Bardejov malo zabezpečiť rozvoj podniku ročnými investíciami v hodnote minimálne 70 miliónov slovenských korún po dobu 10 rokov, avšak tieto podmienky neplní. Tým. že nerešpektuje ani citované uznesenie vlády, dochádza, podľa pisateľa podnetu, k porušeniu č l . 36 písm. b/ Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") , t.j. k svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania (hoci bolo v podaní citované celé ustanovenie čl. 36 písm. a/ ústavy, z obsahu podania vyplynulo. že "diskrimináciu v zamestnaní" nenamietal) .

Namietal tiež, že "k porušovaniu čl . ústavy napomáha aj ZV. keď v roku 1996 súhlasil a na rok 1997 podľa nového ZP § 130/3 uzavrel písomnú dohodu na rok 1997 s Jasom niet čo robit, niet materiálu", s poskytovaním náhrady mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku, pričom do výšky priemerného zárobku, z ktorého túto náhradu vypočítava, zarátava aj kupóny v hodnote 1.000,- Sk "na nákup obuvi - ležiakov".

Na druhej strane ale, podľa pisateľa podania, "určitá skupina ľudí (je ich vyše 100) dostane na konci roka podiely" ... a "začo dostali títo vyvolení podiely". Z uvedeného ústavný súd usúdil, že pisateľ podania u niektorých zamestnancov namietal nedostatok ochrany práva na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň (čl. 36 písm. b/ ústavy) .

Vychádzajúc z obsahu podania bolo možné posúdiť ho ako podnet, ktorým fyzická osoba namietala porušenie ústavných práv. Pretože podanie nemalo všetky formálne, ale i obsahové náležitosti, ktoré vyžaduje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., ústavný súd výzvou z 25. marca 1997 poučil pisateľa podnetu o tom, aké náležitosti musí mať podnet, aby ho ústavný súd mohol pr ijať na konanie. Vyzval ho, aby vady svojho podania odstránil do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Doručenie výzvy na odstránenie vád podania bolo vykázané 27. marca 1997. Lehota na odstránenie vád teda uplynula 11. apríla 1997, ale ani do rozhodovania senátu k odstráneniu vád nedošlo.

Z tohoto dôvodu ústavný súd podľa § 25 o d s . 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z.z. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podat opravný prostriedok.

V Košiciach 11. júna 1997

Za správnosť, opísaného textu JU Dr. Richard Rapant Angela Bandréová p r e dseda senátu