I. ÚS 4/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 4/1997

Ústavný súd, dátum 16.01.1997, sp.zn. I. ÚS 4/1997

I. ÚS 4/1997 16.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d394fe6a-54fa-416d-975f-a3da798f01c6/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%204_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA I. US 4/97

U Z N ESEN IE Ú s t a v n é ho súdu Sl ovenskej r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 16. januára 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom vo veci porušenia základného práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky rozhodnutím odboru školstva Okresného úradu Košice okolie, a takto

r o z h o d o l :

Ústavnú st'ažnosť o d m i e t a pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí.

0 d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd" ) bolo 19. novembra 1996 doručené podanie označené ako "st'ažnosť a žiadosti o prešetrenie neoprávnenej požiadavky pri odpracovaní nadčasových hodín na základných školách".

Stažovat eľka poukazovala na to, že odbor školstva Okresného úradu Košice-okolie vydal "nariadenie", ktorým uložil pedagógom základných škôl v prípadoch školských prázdnin a rôznych voľných dní pre žiakov odpracovať "za jeden deň 8 nadčasových hodín", podľa nej ide o "hrubé vykorisťovanie pracovníkov". V odôvodnení sťažnosti uviedla, že aj keď Zákonník práce upravuje 8 hodinový pracovný čas, sú v ňom pre pedagóga základnej školy "zahrnuté aj všetky ostatné práce, ako sú opravy, zasadnutia predmetových komisií, práca s kabinetmi, doučovanie ap. Teda pri základnom úväzku to vychádza pre učiteľa maximálne 5 vyučovacích hodín na 1. deň. Nie zriedka sa stáva, že za voľný deň, kedy učiteľ podľa rozvrhu hodín učí v ten deň len 4 hodiny (iný deň učí 7 hod.) musí odpracovať cestou nadčasových hodín 10 hodín aj s prípravou".

Stažovateľka ústavnému súdu nepredložila rozhodnutie štátneho orgánu, ktorým malo byť. porušené jej základné právo na spravodlivé a uspokoj j ú ce u pracovné podmienky v spojení s najvyššou prípustnou dĺžkou pracovného času podľa č l . 36 o d s . 1 písm. d ) druhá veta ústavy Slovenskej republiky.

Ústavný súd vo výzve zo 4. decembra 1996 pod sp. z n . Rvp 583/96 poučil sťažovateľku o tom, aké náležitosti musí mať. návrh alebo podnet, aby ústavný súd mohol začať konanie vo veci samej. Vyzval ju, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy doplnila svoju sťažnosť v zmysle poučenia a súčasne ju upozornil na možnosť odmietnutia sťažnosti pre nedostatok zákonom predpísaných náležít o s t í .

Doručenie výzvy na doplnenie zákonom predpísaných náležitostí ústavnej sťažnosti bolo vykázané 13. decembra 1996. S ťažovateľka v určenej lehote, a ani do rozhodnutia senátu na predbežnom prerokovaní, nedostatky ústavnej sťažnosti neodstránila.

So zreteľom na vyššie uvedené rozhodol ústavný súd podľa §25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

p o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 16. januára 1997

Za správnosť opísaného textu J Ú D r . T ibor Safárik Ang e la Bandréová predseda senátu