I. ÚS 40/1997 - iSpis

I. ÚS 40/1997 24.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/ebb89357-fec8-4ea2-8e0d-2b089cbdcb9c/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2040_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 24. júna 1997 predbežne prerokoval sťažnosť , bytom proti výsledku referenda konaného v dňoch 23. - 24. mája 1997 a takto

rozhodol:

Sťažnosť proti výsledku referenda o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) dostal 2. júna 1997 podanie , bytom označené ako: Podnet na prešetrenie a návrh na nápravu . Z jeho obsahu vyplynulo, že navrhovateľ požadoval, aby ústavný súd jednak prešetril vyhlásenie Ústrednej komisie pre referendum o výsledkoch referenda uskutočneného v dňoch 23. a 24. mája 1997 a zároveň požiadal aj o nápravu nepravdivého vyhlásenia Ústrednej komisie pre referendum, pretože referenda sa zúčastnil minimálne jeden oprávnený občan... .

Ústavný súd podanie navrhovateľa označené ako podnet na prešetrenie a návrh na nápravu podľa jeho obsahu kvalifikoval ako sťažnosť proti výsledku referenda. Konanie o sťažnostiach proti výsledku referenda pred ústavným súdom je upravené v siedmom oddiele zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. (§ 66 - 70) . Každú sťažnosť proti výsledku referenda ústavný súd predbežne prerokuje v súlade s § 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z., pričom skúma, či sú splnené jej zákonom predpísané náležitosti, procesné podmienky konania ústavného súdu o nej a či neexistujú eventuálne dôvody na jej odmietnutie podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona.

Po predbežnom prerokovaní sťažnosti navrhovateľa proti výsledku referenda ústavný súd rozhodol o jej odmietnutí pre jej zjavnú neopodstatnenosť.

Ustanovenie § 66 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. určuje, že sťažnosť proti výsledku referenda musí byť ústavnému súdu podaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov referenda. V súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 564/1992 Zb. o vykonaní referenda v znení neskorších predpisov Ústredná komisia pre referendum zverejní prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky výsledky hlasovania v referende bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice o referende Národnej rade Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že za opodstatnenú je preto možné považovať len takú sťažnosť, ktorou sa namietajú výsledky referenda zverejnené spôsobom predpísaným zákonom č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Sťažnosť proti výsledkom referenda, ktoré však neboli zverejnené zákonom predpísaným spôsobom, nemožno považovať ani za dôvodnú a ani za opodstatnenú.

Ústavný súd Slovenskej republiky sa 23. júna 1997 obrátil na Tlačovú agentúru Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie pomoci pri obstaraní podkladov na rozhodnutie ústavného súdu podľa § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. Z vyžiadaného stanoviska TA SR vyplynulo, že: Ústredná komisia pre referendum sa do dnešného dňa (t. j. do 24. júna 1997) neobrátila na Tlačovú agentúru Slovenskej republiky so žiadosťou o zverejnenie výsledkov hlasovania v referende podľa § 24 ods. 6 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda. Napriek našej žiadosti komisia TA SR neposkytla oficiálne výsledky hlasovania .

Keďže výsledky hlasovania v referende uskutočnenom v dňoch 23. - 24. mája 1997 neboli doteraz zverejnené zákonom predpísaným spôsobom a keďže sťažnosť proti výsledku referenda možno v konaní pred ústavným súdom považovať za opodstatnenú len vtedy, ak smeruje (namieta) výsledky referenda zverejnené zákonom predpísaným spôsobom, ústavný súd rozhodol o odmietnutí sťažnosti proti výsledku referenda z dôvodu jej zjavnej neopodstatnenosti podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 24. júna 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a d ant Oľga predseda senát