I. ÚS 41/1997 - iSpis

I. ÚS 41/1997 1.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d599ce35-d5b5-4335-8aeb-951f965947e6/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2041_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

U ZN ESEN IE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. júla 1997 predbežne prerokoval sťažnosť. Okresného koordinačného centra Křesťanskodemokra­ tického hnutia v Březne, Nábrežie Dukelských hrdinov 16/2 proti výsledku referenda konaného v dňoch 23. až 24. mája 1997, a takto

r o z h o d o l :

Sťažnosť Okresného koordinačného centra K resťanskodemokratického hnutia v Březne, Nábrežie Dukelských hrdinov 16/2 proti výsledku referenda o d m i e t a pre zj avnú neopodstatnenosť.

O d ô v o d n e n i e :

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd") dostal 9. júna 1997 podanie Okresného koordinačného centra Kresťanskodemokratického hnutia v Brezne označené ako "sťažnosť na zmarenie referenda podpísané jej predsedom a regionálnou tajomníčkou K resťanskodemokratického hnutia (ďalej len "sťažovatelia") .

V sťažnosti "vinili" ministra vnútra Slovenskej republiky Gustáva Krajčího a vládu Slovenskej republiky zo "zmarenia" referenda, pretože, hoci "petíciu za priamu voľbu prezidenta podporilo viac ako 520 tisíc občanov SR a ústavný súd svojím výkladom nevylúčil možnosť konania referenda aj o štvrtej otázke, t.j. o priamej voľbe prezidenta občanmi, minister vnútra p. Gustáv Krajci ... nezabezpečil v súlade so zákonom doručenie hlasovacích lístkov so štyrmi otázkami do obcí a miest" .

Sťažovatelia namietali aj nesprávny postup pri vykonaní samotného aktu referenda predsedom Okresnej komisie pre referendum v Březne a Okrskovou komisiou č. 2 pre referendum v Podbrezovej i Okresného úradu v Březne. Nesprávnosť v postupe a konaní označených orgánov videli v tom, že miestnosť, v ktorej zasadala Okresná komisia pre referendum nebola náležite označená, telefonické a faxové aparáty vyhradené pre referendum neboli umiestnené v miestnostiach Okresnej komisie pre referendum, že komisii neboli predložené uznesenia Ústrednej komisie pre referendum z 22. mája 1997 č. 47 a č. 49, že do miestnosti boli doručené neplatné hlasovacie lístky, v miestnosti sa zdržiavala osoba, ktorá nebola členkou komisie, sťažnosti občanov vypočuli predseda komisie a nečlenka komisie (zamestnankyňa Okresného úradu v Brezne) v inej miestnosti, než bola OKR a k sťažnostiam občanov sa vyjadrovali len predseda OKR a člen komisie - zástupca K resťanskodemokratického hnutia - sa ku sťažnostiam vyjadriť nemohol. Z uvedených dôvodov považovali referendum "za zmanipulované a zmarené" a žiadali "o dôsledné prešetrenie a vyvodenie dôsledkov".

Z obsahu sťažnosti vyplynulo, že táto smerovala proti spôsobu vykonania referenda v okrese Brezno orgánmi, ktoré sa na organizovaní referenda zúčastňovali a ich konaním mal byť ovplyvnený výsledok referenda, pretože podľa sťažovateľa, bolo referendum týmito orgánmi "zmanipulované a zmarené".

Ústavný súd je podľa č l . 129 o d s . 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") príslušný na rozhodovanie o sťažnostiach proti výsledku referenda a konanie o nich upravuje § 66 až 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (ďalej len "zákon č. 38/1993 Z.z.") . Sťažnosti proti výsledku referenda ústavný súd predbežne prerokuje v súlade s § 25 o d s . 1 zákona č. 38/1993 Z. z. či skúma, či spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti, či neexistujú procesné prekážky konania a iné dôvody na jej odmietnutie podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona.

Po predbežnom prerokovaní sťažnosti proti výsledku referenda Okresného koordinačného centra Kresťanskodemokratic­ kého hnutia v Brezne ústavný súd rozhodol o jej odmietnutí pre zjavnú neopodstatnenosť .

Ustanovenie § 66 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z.z. určuje, že sťažnosť proti výsledku referenda musí byť ústavnému súdu podaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov referenda. V súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 564/1992 Zb. o vykonaní referenda v znení neskorších predpisov Ústredná komisia pre referendum zverejní prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky výsledky hlasovania v referencie bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice o referende Národnej rade Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že za opodstatnenú je preto možné považovať len takú sťažnosť, ktorou sa namietajú výsledky referenda zverejnené spôsobom predpísaným zákonom č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Sťažnosť proti výsledkom referenda. ktoré však neboli zverejnené zákonom predpísaným spôsobom, nemožno považovať ani za dôvodnú a ani za opodstatnenú (podobne I. ÚS 39/97 a I. ÚS 40/97) .

Ústavný súd požiadal Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (ďalej len "TA SR") o poskytnutie pomoci pri obstaraní podkladov pre rozhodnutie ústavného súdu podľa § 31 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. V stanovisku TA SR uviedla, že: "Ústredná komisia pre referendum sa do dnešného dňa (t.j. do 24. júna 1997) neobrátila na Tlačovú agentúru Slovenskej republiky so žiadosťou o zverejnenie výsledkov hlasovania v referende podľa § 24 ods. 6 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda. Napriek našej žiadosti komisia TA SR neposkytla oficiálne výsledky hlasovania". Keďže výsledky hlasovania v referende uskutočnenom v dňoch 23. a 24. mája 1997 neboli doteraz zverejnené zákonom predpísaným spôsobom a keďže sťažnosť, proti výsledku referenda možno v konaní pred ústavným súdom považovať, za opodstatnenú len vtedy, ak smeruje (namieta) výsledky referenda zverejnené zákonom predpísaným spôsobom, ústavný súd rozhodol o odmietnutí sťažnosti proti výsledku referenda z dôvodu jej zjavnej neopodstatnenosti podľa § 25 o d s . 2 zákona é. 38/1993 Z.z.

Nad rámec odôvodnenia, ktoré vyčerpávajúcim spôsobom objasňuje dôvod odmietnutia sťažnosti, ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že subjekty oprávnené na jej podanie sú podľa § 66 ods. 2 - najmenej 1/5 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a skupina najmenej 350 tisíc občanov Slovenskej republiky.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 1. júla 1997

Za správnosť opísaného textu JU Dr. Richard R Angela Bandréová predseda sen

4