I. ÚS 42/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 42/1997

Ústavný súd, dátum 01.07.1997, sp.zn. I. ÚS 42/1997

I. ÚS 42/1997 1.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/004f88a5-e007-4cde-87d4-b38eea4e611d/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2042_97.pdf I. ÚS 42/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vné ho súdu Slovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. júla 1997 predbežne prerokoval podnet a spol., bytom vo veci porušenia ústavného práva zúčastniť sa na referende a takto

rozhodol:

Podnet a spol. o d m i e t a , pretože nemá zákonom predpísané náležitosti.

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) dostal 27. mája 1997 podanie a spol., označené ako: Porušenie práva na referendum - podnet . Vzhľadom na to, že podnet nespĺňal zákonom predpísané náležitosti, ústavný súd vyzval navrhovateľa 4. júna 1997 na ich doplnenie v určenej lehote. Navrhovateľ však svoj podnet v tejto lehote nedoplnil o zákonom predpísané náležitosti. Pretože ich splnenie bolo podmienkou prijatia podnetu na konanie, ústavný súd z tohto dôvodu a podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. rozhodol o jeho odmietnutí. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 1. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t Oľga predseda senátu