I. ÚS 46/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 46/1997

Ústavný súd, dátum 10.09.1997, sp.zn. I. ÚS 46/1997

I. ÚS 46/1997 10.9.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/9dfd2397-6ef4-48c5-b9e1-558418f75139/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20zastaven%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2046_97.pdf I. ÚS 46/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej repu bliky

Ú stavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 10. septembra 1997 preskúmal podmienky ďalšieho konania o podnete , bytom (prechodne a takto

rozhodol:

Konanie o podnete zastavuje.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) 15. apríla 1997 bolo doručené podanie , bytom označené ako: Návrh na konanie podľa Ústavy Slovenskej republiky . Po jeho predbežnom prerokovaní ho ústavný súd 17. júla 1997 prijal na konanie v časti namietajúcej prieťahy v konaní Okresného súdu v Košiciach vo veci vedenej pod sp. zn. 8 C 273/90. Vychádzajúc z obsahu prijatej časti podania ho ústavný súd kvalifikoval ako podnet podľa čl. 130 ods. 3 ústavy, ktorým navrhovateľ namietal porušenie základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 ústavy označeným postupom Okresného súdu Košice - vidiek (Košice - okolie) . Keďže po prijatí podnetu musí byť ten, kto ho podal, v súlade s § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom, ústavný súd 18. júla 1997 vyzval navrhovateľa, aby ústavnému súdu písomne oznámil a splnomocnením doložil ustanovenie si zástupcu na konanie pred ústavným súdom v danej veci.

Navrhovateľ listom z 29. júla 1997 ústavnému súdu oznámil, že: Vzhľadom pre zlú finančnú situáciu si nemôže najať právnika na zastupovanie. Z uvedeného dôvodu splnomocňujem na konanie v tejto veci Ústavný súd.

Podľa § 31a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ak zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, na konanie pred ústavným súdom sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Berúc do úvahy ustanovenie jeho § 103, v súlade s ktorým súd kedykoľvek za konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať (podmienky konania) , ústavný súd zistil, že nezabezpečením právneho zástupcu podľa § 22 zákona č. 38/1993 Z. z. navrhovateľ nesplnil takú procesnú podmienku, ktorá je nevyhnutná pre konanie ústavného súdu o prijatej časti jeho podnetu.

Keďže nesplnenie tejto procesnej podmienky vylučuje ďalšie konanie o podnete, ústavný súd rozhodol o jeho zastavení na základe § 22 a § 31a ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v spojení s § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Nad rámec uvedeného však ústavný súd uvádza, že v budúcnosti môže pokračovať konanie o prijatej časti podnetu, ak navrhovateľ odstráni procesnú prekážku, ktorá viedla k jeho zastaveniu, t. j. ustanoví si právneho zástupcu v konaní pred ústavným súdom. Právo na poskytnutie právnej pomoci za zníženú odmenu alebo bezplatne majú podľa § 19 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii občania, u ktorých je to odôvodnené ich majetkovými pomermi.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 10. septembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t Oľga predseda senátu

3