I. ÚS 48/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 48/1997

Ústavný súd, dátum 23.07.1997, sp.zn. I. ÚS 48/1997

I. ÚS 48/1997 23.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d9681675-e207-4386-81b9-9144811fbd2c/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2048_97.pdf I. ÚS 48/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Úst avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom Zvolen, Centrum 2352/13 na začatie konania vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a konaním Obvodného súdu Bratislava 3 (teraz Okresný súd Bratislava 3) v konaniach vedených pod sp. zn. 11 C 211/91 a sp. zn. 9 C 85/92 a takto

rozhodol:

Podnet p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Odôvodnenie:

Podnetom z 28. mája 1996 žiadal pisateľ podnetu začať konanie na Ústavnom súde Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a po jeho prejednaní vysloviť, že v konaniach pred Obvodným súdom v Bratislave 3 (teraz Okresný súd Bratislava 3) vedených pod sp. zn. 11 C 211/91 a sp. zn. 9 C 85/92 vznikli ničím neodôvodnené a značné prieťahy a tým došlo k porušeniu jeho základných práv uvedených v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Poukázal na priebeh konania v uvedených veciach a žiadal vysloviť, že k porušeniu jeho základných práv došlo 4

2

nečinnosťou súdu, a teda v rozpore s citovaným článkom ústavy, ktorý zaručuje každému právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov.

Keďže po doplnení podnet spĺňal všetky zákonné náležitosti uvedené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., prijal ústavný súd podnet na konanie a rozhodnutie. Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 23. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JU Dr. Richard R a p a n t Olejárová predseda senátu I. ÚS 48/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. jú la 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom Zvolen, Centrum 2352/13 na začatie konania vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a konaním Obvodného súdu Bratislava 3 (teraz Okresný súd Bratislava 3) v konaniach vedených pod sp. zn. 11 C 211/91 a sp. zn. 9 C 85/92 a takto

rozhodol:

Podnet p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Odôvodnenie:

Podnetom z 28. mája 1996 žiadal pisateľ podnetu začať konanie na Ústavnom súde Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a po jeho prejednaní vysloviť, že v konaniach pred Obvodným súdom v Bratislave 3 (teraz Okresný súd Bratislava 3) vedených pod sp. zn. 11 C 211/91 a sp. zn. 9 C 85/92 vznikli ničím neodôvodnené a značné prieťahy a tým došlo k porušeniu jeho základných práv uvedených v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Poukázal na priebeh konania v uvedených veciach a žiadal vysloviť, že k porušeniu jeho základných práv došlo I

2

nečinnosťou súdu, a teda v rozpore s citovaným článkom ústavy, ktorý zaručuje každému právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov.

Keďže po doplnení podnet spĺňal všetky zákonné náležitosti uvedené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., prijal ústavný súd podnet na konanie a rozhodnutie. Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 23. jú la 1997