I. ÚS 5/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 5/1997

Ústavný súd, dátum 16.01.1997, sp.zn. I. ÚS 5/1997

I. ÚS 5/1997 16.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/1e056c6e-d78a-4ffb-bf32-8a8381f948d4/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%205_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA I . ÚS 5 /9 7

UZNESENIE Úst avného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 16. januára 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia jeho základného práva na prácu konaním odboru školstva Krajského národného výboru v Košiciach, a takto

r o z h o d o l :

Podnet o d m i e t a pre nedostatok právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky na prerokovanie veci .

O d ô v o d n e n i e :

Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bolo 9. decembra 1996 doručené podanie (ďalej len "navrhovateľ") označené ako "stažnost” , predmetom ktorej bolo "porušenie ľudských práv zakotvených v Ústave SR, podľa č l . 127".

Ako odporcu označil navrhovateľ Školskú správu Košice II., Komenského 52, právneho nástupcu Krajského národného výboru v Košiciach, odbor školstva. V úvode svojho listu žiadal, aby ústavný súd "posúdil do akej miery porušil zamestnávateľ ľudské práva zakotvené v Ústave SR z príležitosti normalizačného procesu po roku 1968, po vstupe tzv. znepriatelených armád na naše územie". V závere listu formuloval ďalšiu žiadosť - "aby Ústavný súd činnosť, býv. zamestnávateľa hodnotil ako porušujúce ľudské práva a zaviazal ho k úplnej občianskej rehabilitácii mojej osoby s vydaním osvedčenia o tejto".

Z obsahu podania i z priložených listín vyplynulo, že ide o podnet podaný v zmysle čl. 130 o d s . 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") , ktorým navrhovateľ namietal porušenie práva na prácu konaním odboru školstva Krajského národného výboru, ktorý na základe pracovnopolitického hodnotenia školy z 30. septembra 1970 a záveru previerkovej komisie najskôr ho preložil na inú školu a neskôr mu znemožnil pracovať v školstve.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky, na ktoré sa navrhovateľ obrátil o prehodnotenie pracovnopolitického hodnotenia z 30. septembra 1970, potvrdilo správnosť, rozhodnutia komisie a doporučilo. menovanému, aby si v spolupráci s vedením školy našiel také pracovisko, kde by boli síce jeho odborné skúsenosti lepšie využité, ale ktoré "nevyžaduje také výrazné ideové pôsobenie ako v škole", alebo aby na "novom pôsobisku v školských službách" konal tak, "ako to naša spoločnosť od učiteľa vyžaduje, teda plne sa angažovať za politiku strany a v tomto duchu vychovávať našu mládež" (list MŠ SSR č. 1568 /1970- s e k r . z 3. februára 1971) .

Ústavný súd je príslušný ochraňovať ústavnosť spôsobom, ktorý upravuje Ústava Slovenskej republiky a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, t.j. 15. februára 1993. Citovaný zákon neobsahuje ustanovenie o spätnej účinnosti, čo znamená, že v konaní pred ústavným súdom nemožno uplatňovať tie porušenia základných práv a slobôd, ku ktorým došlo pred jeho účinnosťou, r e s p . v zreteľa hodných prípadoch od účinnosti Ústavy Slovenskej republiky, t.j. od 1. septembra 1992, ak ochrana týchto práv a slobôd nebola poskytnutá Ústavným súdom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Inými slovami ústavný súd nie je oprávnený posudzovať, také konanie právnických (resp. fyzických) osôb, č l . 130 o d s . 3, ktorým by mohli byť. porušené základné práva a slobody občanov, ak k namietanému porušeniu došlo pred účinnosťou citovaných právnych predpisov.

Z uvedených dôvodov rozhodol ústavný súd tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný p r o s t r i e d o k .

V Košiciach 16. januára 1997

Za správnosť opísaného textu JU D r . Tibor Šafárik Angela Bandréová predseda senátu I. ÚS 56/93

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a vného súdu Sl ovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach rozhodol v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Klučku a členov se­ nátu JUDr. Viery Mrázovej a JUDr- Jána D , obyvateľa o preskúmanie správnosti súdnych rozhod­ nutí

t a k t o :

Návrh sa o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

Podaním /návrhom/, došlým na Ústavný súd Slovenskej re­ publiky 5.5.1993 domáhal sa navrhovateľ preskúmania zákonnos­ ti súdnych rozhodnutí (Mestského súdu v Košiciach 11 C1225/91-23 a Krajského súdu v Košiciach 13 Co 299/92-41) a namietal, že uvedenými rozhodnutiami súdov boli porušené zákony.

Pôsobnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky je vymedze­ ná Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti rozhoduje iba vo veciach uvede­ ných v článku 125 a nasledovných Ústavy Slovenskej republiky. Do právomoci Ústavného súdu ale nespadá preskúmavanie zákonnos­ ti súdnych rozhodnutí ani všeobecných súdov a to ani v trestných ani v občianskoprávnych (pracovnoprávnych) veciach. So zreteľom na uvedené Ústavný súd Slovenskej republiky pre nedostatok príslušnosti rozhodol,podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej repub­ liky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov,tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Košiciach 26. mája 1993

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Ján Klučka