I. ÚS 50/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 50/1997

Ústavný súd, dátum 23.07.1997, sp.zn. I. ÚS 50/1997

I. ÚS 50/1997 23.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/b1df86d5-bff4-44bf-8bec-a475ea0d9358/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2050_97.pdf I. ÚS 50/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a v n é h o súdu Sl ovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. júla 1997 predbežne prerokoval podnet Istrochemu, a.s. Bratislava, Nobelova ul.č. 34 na začatie konania vo veci porušenia jeho ústavných práv upravených v ustanoveniach čl. 13 ods. 1 a čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd konaním Krajského súdu v Bratislave vedeným pod sp. zn. 20 Cob 679/96 a takto

r o z h o d o l :

Podnet Istrochemu, a.s. Bratislava p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bol 21. apríla 1997 doručený podnet Istrochemu, a.s. Bratislava označený ako podnet na začatie konania o vydanie rozhodnutia o porušení práv zaručených navrhovateľovi Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd .

V podnete navrhovateľ žiadal. aby ústavný súd vydal nález o porušení jeho ústavných práv rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 20 Cob 679/96, pretože mu nebola uložená poplatková povinnosť v medziach zákona, čím bolo porušené jeho právo upravené v čl . 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Rovnako žiadal, aby ústavný súd rozhodol o porušení jeho práva na súdnu ochranu, pretože Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd neprejednal jeho odvolanie z 21. júna 1996 v rozsahu, v ktorom sa domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia. V súvislosti s týmto poukazoval na porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

V podnete navrhovateľ žiadal tiež, aby ústavný súd zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 14. januára 1997 vedeného na tomto súde pod sp. zn. 20 Cob 679/96.

V časti podnetu, v ktorej navrhovateľ namietal uloženie mu poplatkovej povinnosti za podanie odporu nad rozsah zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch uviedol, že dňa 31. decembra 1993 doručil Mestskému súdu v Bratislave (teraz Krajský súd v Bratislave) odpor proti platobnému rozkazu (namietal, okrem veci samej, aj vecnú nepr íslušnost Mestského súdu v Bratislave) . Obvodný súd Bratislava 3 (teraz Okresný súd Bratislava 3) už ako súd príslušný, uznesením sp. zn. 6 Cb — 360/94 z 12. 6. 1996 rozhodol o zaplatení súdneho poplatku za odpor a vyzval ho na jeho zaplatenie. Toto uznesenie napadol navrhovateľ odvolaním, pretože bol toho názoru, že poplatok za odpor mu bol právoplatne vyrubený až po uplynutí prekluzívnej lehoty ustanovenej v § 13 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, čím boli prekročené medze zákona. Napriek týmto námietkam Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa o poplatkovej povinnosti za odpor potvrdil

V ďalšej časti podnetu, zdôvodňujúcej nedostatok súdnej ochrany navrhovateľ uviedol, že odvolací súd sa nezaoberal jeho návrhom v odvolaní, ktorým žiadal vyriešiť, otázku, či odpor proti platobnému rozkazu je návrhom na konanie súdu, prípadne, či odpor proti platobnému rozkazu je žiadosťou na vykonanie úkonu súdom, ktorý je vedený v sadzobníku súdnych poplatkov a v ustanovení § 1 zákona o súdnych poplatkoch označený ako poplatkový úkon. Tým podľa neho porušil ustanovenie § 212 ods. 1 OSP a zároveň aj jeho právo ako odvolateľa na súdnu ochranu upravené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

Krajský súd v Bratislave sa podľa navrhovateľa nezaoberal ani ďalšími dôvodmi odvolania a to otázkou, či napadnuté rozhodnutie bolo vydané vecne príslušným súdom a či platobný rozkaz vydaný vecne nepríslušným súdom je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, ktorý bráni tomu, aby konanie prebehlo.

Ústavný súd po zistení, že podnet spĺňa náležitosti uvedené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č . 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., prijal podnet na konanie. Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať. opravný prostriedok.

V Košiciach 23. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JU D r . Richard R a p predseda senátu