I. ÚS 53/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 53/1997

Ústavný súd, dátum 23.07.1997, sp.zn. I. ÚS 53/1997

I. ÚS 53/1997 23.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/00e975ef-7982-429e-b0ab-3f524c5831bf/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2053_97.pdf I. ÚS 53/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. júla 1997 predbežne prerokoval podnet Istrochemu, a.s. Bratislava, Nobelova ul. č. 34, na začatie konania vo veci porušenia jeho ústavných práv upravených v ustanoveniach čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupom a konaním Krajského súdu v Bratislave vedeným pod sp. zn. 19 Cob 478/96 a takto

r o z h o d o l :

Podnet Istrochemu, a.s. Bratislava p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej preubliky.

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bol 13. januára 1997 doručený podnet Istrochemu, a.s. Bratislava označený ako "podnet na začatie konania o vydanie rozhodnutia o porušení práva zaručeného navrhovateľovi Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd".

V podnete navrhovateľ žiadal, aby ústavný súd vydal nález o porušení jeho ústavného práva na súdnu ochranu rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 Cob 478/96, pretože Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd neprejednal jeho odvolanie z 20. marca 1996 v rozsahu, v ktorom sa domáhal - 2 -

preskúmania napadnutého rozhodnutia. V súvislosti s týmto poukázal na porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

V podnete navrhovateľ žiadal tiež, aby ústavný súd zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 17. októbra 1996 vedeného na tomto súde pod sp. zn. 19 Cob 478/96.

Porušenie svojho ústavného práva na súdnu ochranu namietal navrhovateľ preto, lebo podľa jeho názoru odvolací súd sa nezaoberal jeho námietkou v odvolaní z toho hľadiska, že podľa zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky vyberajú iba za konanie a úkony súdov, čo odpor proti platobnému rozkazu nie je a za konanie súdu na prvom stupni od jeho začiatku až do konca bol už súdny poplatok zaplatený v celej zákonom ustanovenej výške.

Krajský súd v Bratislave sa podľa navrhovateľa nezaoberal ani ďalšími námietkami v uvedenými v odvolaní, na základe ktorých žiadal, aby odvolací súd preskúmal prvostupňové rozhodnutie z toho hľadiska, že ukladá poplatkovú povinnosť niekomu, koho zákon neuvádza ako poplatníka. Odvolací súd tiež podľa neho nevenoval pozornosť. rozporu prvostupňového rozhodnutia s ustanovením § 1 zákona o súdnych poplatkoch.

V podnete navrhovateľ poukázal aj na to, že ak Krajský súd v Bratislave vo svojom rozhodnutí vyslovil, že poplatníkom je ten, kto urobí poplatkový úkon, mal zo zákona prihliadnuť tiež k tomu, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch nemá súd právomoc vo veci súdneho poplatku za odpor konať, pretože nie je oprávnený urobiť, (vykonať) poplatkový úkon, t.j. podať odpor proti platobnému rozkazu a ani takýto úkon neurobil a že nedostatok právomoci je takým nedostatkom podmienky konania, ktorý bráni tomu, aby konanie prebehlo. - 3 -

Takýmto postupom a konaním Krajského súdu v Bratislave došlo, podľa navrhovateľa, k porušeniu ustanovenia § 212 ods. 1 OSP a zároveň aj k porušeniu jeho práva ako odvolateľa na súdnu ochranu upravené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

Ústavný súd po zistení, že podnet spĺňa náležitosti uvedené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., prijal podnet na konanie. Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 23. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p predseda senátu I. US 53/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 23. júla 1997 predbežne prerokoval podnet Istrochemu, a.s. Bratislava, Nobelova ul. č. 34, na začatie konania vo veci porušenia jeho ústavných práv upravených v ustanoveniach čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupom a konaním Krajského súdu v Bratislave vedeným pod sp. zn. 19 Cob 478/96 a takto

r o z h o d o 1:

Podnet Istrochemu, a.s. Bratislava p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej preubliky.

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") bol 13. januára 1997 doručený podnet Istrochemu, a.s. Bratislava označený ako "podnet na začatie konania o vydanie rozhodnutia o porušení práva zaručeného navrhovateľovi Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd".

V podnete navrhovateľ žiadal, aby ústavný súd vydal nález o porušení jeho ústavného práva na súdnu ochranu rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 19 Cob 478/96. pretože Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd neprejednal jeho odvolanie z 20. marca 1996 v rozsahu, v ktorom sa domáhal i J 2

preskúmania napadnutého rozhodnutia. V súvislosti s týmto poukázal na porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

V podnete navrhovateľ žiadal tiež, aby ústavný súd zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 17. októbra 1996 vedeného na tomto súde pod sp. zn. 19 Cob 478/96.

Porušenie svojho ústavného práva na súdnu ochranu namietal navrhovateľ preto, lebo podľa jeho názoru odvolací súd sa nezaoberal jeho námietkou v odvolaní z toho hľadiska, že podľa zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky vyberajú iba za konanie a úkony súdov, čo odpor proti platobnému rozkazu nie je a za konanie súdu na prvom stupni od jeho začiatku až do konca bol už súdny poplatok zaplatený v celej zákonom ustanovenej výške.

Krajský súd v Bratislave sa podľa navrhovateľa nezaoberal ani ďalšími námietkami v uvedenými v odvolaní, na základe ktorých žiadal, aby odvolací súd preskúmal prvostupňové rozhodnutie z toho hľadiska, že ukladá poplatkovú povinnosť, niekomu, koho zákon neuvádza ako poplatníka. Odvolací súd tiež podľa neho nevenoval pozornosť. rozporu prvostupňového rozhodnutia s ustanovením § 1 zákona o súdnych poplatkoch.

V podnete navrhovateľ poukázal aj na to, že ak Krajský súd v Bratislave vo svojom rozhodnutí vyslovil, že poplatníkom je ten, kto urobí poplatkový úkon, mal zo zákona prihliadnuť tiež k tomu, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch nemá súd právomoc vo veci súdneho poplatku za odpor konať, pretože nie je oprávnený urobiť, (vykonať) poplatkový úkon, t.j. podať odpor proti platobnému rozkazu a ani takýto úkon neurobil a že nedostatok právomoci je takým nedostatkom podmienky konania, ktorý bráni tomu, aby konanie prebeh1o . 1

Takýmto postupom a konaním Krajského súdu v Bratislave došlo, podľa navrhovateľa, k porušeniu ustanovenia § 212 ods. 1 OSP a zároveň aj k porušeniu jeho práva ako odvoláteľa na súdnu ochranu upravené v čl . 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

Ústavný súd po zistení, že podnet spĺňa náležitosti uvedené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z- z., prijal podnet na konanie. Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

Po u č e ň i e= Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 23. júla 1997