I. ÚS 59/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 59/1997

Ústavný súd, dátum 01.10.1997, sp.zn. I. ÚS 59/1997

I. ÚS 59/1997 1.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d0f59fe3-7e5f-4bd3-8845-ed0ad615d206/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2059_97.pdf I. ÚS 59/97

Uznesenie Ustavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. októbra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , rodenej bytom , zastúpenej JUDr. Alíz Bôdôkovou, advokátkou, Komárno, Eôtvôsa 7, vo veci porušenia ústavných práv upravených v čl. 12 ods. 1, v čl. 13 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Komárno č.j. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997 a takto

rozhodol:

1. Ústavnú sťažnosť v časti namietajúcej porušenie základného práva upraveného v čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky odmieta pre zjavnú neopodstatnenosť.

2. Ústavnú sťažnosť v časti namietajúcej porušenie základného práva upraveného v čl. 47 ods. 3 v spojení so základným právom upraveným v čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie. Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bola 20. marca 1997 doručená ústavná sťažnosť , bytom , zastúpenej JUDr. Alíz Bôdôkovou, advokátkou, Komárno, Eôtvôsa 7 (ďalej len sťažovateľka ) proti rozhodnutiu Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Navrhla, aby ju ústavný súd po predbežnom prerokovaní prijal na ďalšie konanie, a ďalej aby vydal nález, ktorým vysloví, že právoplatným rozhodnutím uvedeného orgánu štátnej správy z 28. januára 1997 došlo k porušeniu jej základných práv upravených v čl. 12 ods. 1 a 2, v čl. 13 ods. 3 a v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Svoj návrh sťažovateľka odôvodnila tým, že ako závetná dedička uplatnila právo na vydanie nehnuteľností podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov v lehote podľa § 13 tohto zákona. Rozhodnutie Pozemkového úradu v Komárne č.j. 24/3424/92-R/96-G-500 z 20. februára 1996, ktoré jej nepriznalo vlastnícke právo v konaní o vydaní nehnuteľnosti, zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. Z-2-24 S 73/96-5 z 31. októbra 1996 a vrátil vec na ďalšie konanie správnemu orgánu s právnym názorom, že sťažovateľka, napriek záverom pozemkového úradu, je oprávnenou osobou v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb.

Sťažovateľke bolo 30. januára 1997 doručené rozhodnutie Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č.j. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997, ktorým správne konanie v uvedenej veci prerušil podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Prerušenie konania správny orgán odôvodnil tým, že ,,a) na základe § 11 ods. 1 zákona č. 229/91 Zb. dospel k záveru, že pozemky nemožno oprávnenej osobe vydať, pretože sú vo vlastníctve fyzických osôb a ďalej, že b) podľa zákona č. 180/95 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom bolo 1. 10. 1996 v k. ú. zahájené konanie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. Až po ukončení tohoto konania bude môcť okresný úrad posúdiť, ktoré pozemky môže oprávnenej osobe vydať a za ktoré nehnuteľnosti si môže oprávnená osoba žiadať náhradu .

Podľa poučenia uvedeného v rozhodnutí okresného úradu nemožno proti nemu podať opravný prostriedok, a teda je konečné.

1. Sťažovateľka v ústavnej sťažnosti uviedla, že rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. j. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997, došlo k porušeniu základného práva upraveného v čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd v nadväznosti na namietané porušenie jednotlivých zásad upravených v tomto ustanovení konštatuje, že vo svojom súhrne vyjadrujú podstatu základných práv ako prirodzených práv človeka, pričom majú univerzálny charakter. Preto ich treba chápať a hodnotiť výlučne ako ústavné direktívy adresované predovšetkým orgánom pôsobiacim v normotvornej činnosti všetkých stupňov. Vzhľadom na tieto znaky nemôžu plniť poslanie priamo aplikovateľných ustanovení v individuálnych záležitostiach, čo samozrejme platí aj na dôsledky vzťahujúce sa na sťažovateľku účinkami citovaného rozhodnutia Okresného úradu v Komárne z 28. januára 1997. Preto ústavný súd tú časť ústavnej sťažnosti, v ktorej sťažovateľka namietala porušenie základného práva upraveného v čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon, pre jej zjavnú neopodstatnenosť tak, ako je to uvedené v bode 1. výroku tohto rozhodnutia.

2. Pri predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti posúdil ústavný súd jej obsahové a procesnoformálne náležitosti a zistil, že v časti namietajúcej porušenie základného práva upraveného v čl. 47 ods. 3 v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nie je neprípustná a že nie sú dôvody pre jej odmietnutie podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona, a preto rozhodol prijať ju na ďalšie konanie tak, ako je to uvedené v bode 2. výroku tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 1. októbra 1997

JUDr. Richard Rapant predseda se

4