I. ÚS 61/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 61/1997

Ústavný súd, dátum 01.10.1997, sp.zn. I. ÚS 61/1997

I. ÚS 61/1997 1.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/3dd68644-b328-40df-8273-dfa743e15d2a/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20zastaven%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2061_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

U Z NE S E NI E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 61/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. októbra 1997 prerokoval návrh , bytom na späťvzatie jej ústavnej sťažnosti z 11. augusta 1997 a takto

rozhodol:

Konanie o ústavnej sťažnosti zastavuje z dôvodu jej späťvzatia.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bola 13. augusta 1997 doručená ústavná sťažnosť , bytom (ďalej len sťažovateľka ) , ktorá bola vo voľbách do orgánov územnej samosprávy v roku 1994 zvolená za starostku Mestskej časti Košice-Sever. V odôvodnení ústavnej sťažnosti uviedla, že konaním a rozhodnutím orgánu územnej samosprávy (miestneho zastupiteľstva) Mestskej časti Košice-Sever bol porušený zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice a tým aj jej práva ako starostky. Ústavný súd výzvou z 26. augusta 1997 upozornil sťažovateľku na nedostatky jej ústavnej sťažnosti a vyzval ju, aby ich odstránila do 10 dní od doručenia výzvy.

Na túto výzvu ústavného súdu reagovala listom z 12. septembra 1997 a oznámila, že sťažnosť z 11. augusta 1997 proti konaniu a rozhodnutiu orgánov územnej samosprávy MC Košice-Sever beriem späť z dôvodu, že som nevyčerpala všetky riadne opravné prostriedky, ktoré mi zákon na ochranu môjho práva poskytuje . Zároveň oznámila, že o porušení jej práv a zákonov právoplatným rozhodnutím orgánu územnej samosprávy (Miestnym zastupiteľstvom) rozhoduje t. č. Krajský súd v Košiciach.

Nakoľko ústavný súd nezistil dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepripustenie späťvzatia ústavnej sťažnosti, rozhodol podľa § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 1. októbra 1997 Richard Rap predseda senátu