I. ÚS 68/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 68/1997

Ústavný súd, dátum 22.10.1997, sp.zn. I. ÚS 68/1997

I. ÚS 68/1997 22.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/803a922b-b98b-452c-bb85-87eb8d9cb6aa/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2068_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA I . ÚS 68/97

U Z N ES E N IE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 22. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet. Istroch em u, a. s.. Bratislava, Nobelova ul . 34, zastúpeného JUDr. Petrom Arendackým, advokátom v Bratislave, Legionárska ul. 4 na začatie konania vo veci porušenia jeho ústavných práv upravených v č l . 48 o d s . 1 prvá veta, č l. 13 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 1 prvá veta, č l. 4 ods. 1 v spojení s č l . 2 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd postupom bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 Cteraz Okresného súdu Bratislava 3) , Sadová 2 a bývalého Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu v Bratislave) Záhradnícka 10, a takto

r o z h o d o l :

1. Podnet Istroch em u , a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho základného práva nebyť, odňatý svojmu zákonnému sudcovi p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

2. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho ústavného práva, podľa ktorého možno povinnosti ukladať, len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

3. Podnet Istrochemu. a.s. v Bratislave v časti navrhujúcej zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov o d m i e t a

1 z dôvodu nepríslušnosti Ústavného súdu Sl ovenskej republ iky konať vo veci.

O d ô v o d n e n i e :

Podnetom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach 19. augusta 1996 sa jeho pisateľ (ďalej len "navrhovateľ") domáhal začatia konania na tomto súde a po prerokovaní veci navrhoval vo veci samej vydať. nález, podľa ktorého postupom uvedených súdov a ich rozhodnutiami bolo porušené jeho právo upravené v ustanovení čl. 48 o d s . 1 prvá veta, v ustanoveniach č l. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Rovnako v súvislosti s porušením svojich ústavných práv citoval ustanovenia č l. 2 ods. 3 a čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Navrhoval všetky rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete z r u š i ť .

1. Podnet odôvodnil tým, že bývalý Obvodný súd v Bratislave 3 a bývalý Mestský súd v Bratislave v konaniach vedených pod sp. z n . 38 Cb 949/93, 8 Cb 1797/93, 19 Cob 165/95 konali a rozhodovali ako vecne nepríslušné súdy a rozhodli o takej poplatkovej povinnosti, ktorá nie je zákonom upravená. V odôvodnení toto tvrdenie bližšie konkretizoval, keď uviedol, že mestský súd v rozpore s ustanovením § 146 ods. 2 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku po zastavení konania nepriznal odporcovi v spore (pisateľovi podnetu) právo na náhradu trov konania. Ďalej namietal, že podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 11 Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom v čase začatia konania mal vo veci konať vecne príslušný súd, t. j. Mestský súd v Bratislave a nie Obvodný súd Bratislava 3, lebo navrhovateľom v konaní pred všeobecným súdom bola právnická osoba, ktorá v čase začatia konania mala sídlo v Českej republike a vec sa týkala vzťahov vznikajúcich z medzinárodného obchodného s t y k u .

2. V podnete tiež namietal, že súdmi bol zaviazaný zaplatiť súdny poplatok, hoci takáto povinnosť mu zo zákona n e v y p ly n u l a . Svoj názor v tomto smere podrobne odôvodnil. -

Ústavný súd zistil, že v týchto častiach podnet spĺňal nál ežitosti upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1.993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., a preto ho po predbežnom prerokovaní prijal na konanie pred ústavným súdom.

Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

3. Pokiaľ ide o p e tiit navrhovateľa, v ktorom žiada zrušiť rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete, ústavný súd v tejto časti podnet odmietol, pretože podľa Ústavy Slovenskej republiky a citovaného zákona Národnej rady Slovenskej republiky nie je oprávnený rozhodnutia všeobecných súdov zrušovať .

Túto právomoc nemá ani vtedy, ak by vkonaní pred všeobecným súdom alebo rozhodnutím samým došlo k porušeniu konkrétneho ústavného práva alebo slobody. Inými slovami ústavný súd môže vo svojom rozhodnutí porušenie ústavnosti iba konštatovať, nemôže ale rozhodnutia, ktorými k porušeniu došlo, zrušiť či zmeniť. Takýmto konaním by sa ústavný súd mohol dostať do nesúladu s inými princípmi súdnej ochrany upravenými ústavou v čl. 141 a ďalších (rovnako aj uznesenie ústavného súdu sp. z n . I. ÚS 40/95 uverejnené pod č. 44 Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky z r. 1995) .

S ohľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. odmietol podnet navrhovateľa v časti týkajúcej sa návrhu na zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov, ktorými boli podľa jeho názoru porušené základné práva upravené vč l . 48 ods. 1 prvá veta, v čl. 13 ods. 2, v čl. 2 ods. 3 ústavy, a v čl. 2 ods. 3

3 a čl. 4 o d s . 1 Listiny základných práv a slobôd.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný p r o s t r i e d o k .

V Košiciach 22.októbra 1997

Za správnosť opísaného textu J U D r . R i c h a r d R a p a n t An p r e d s e d a s e n á t u

4 SLOVENSKÁ REPUBLIKA I. ÚS 6 8 /9 7

U Z N E S E N IE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí" senátu konanom 22. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet Istrochemu, a.s., Bratislava, Nobelova ul. 34. zastúpeného JUDr. Petrom A r e n d a c k ý m , advokátom v Bratislave, Legionárska ul. 4 na začatie konania vo veci porušenia jeho ústavných práv upravených v č l . 48 ods. 1 prvá veta, čl. 13 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 1 prvá veta, č l . 4 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd postupom bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 Cteraz Okresného súdu Bratislava 3) , Sadová 2 a bývalého Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu v Bratislave) Záhradnícka 1 0 , a takto

r o z h o d o l :

1. Podnet Is t r o c h e m u , a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho základného práva nebyť, odňatý svojmu zákonnému sudcovi p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

2. Podnet Istr oc hem u, a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho ústavného práva, podľa ktorého možno povinnosti ukladať, len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

3. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti navrhujúcej zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov o d m i e t a

1 z dôvodu nepr ís lušn osti Ústavného súdu Slovenskej republiky konať vo vec i.

O d ô v o d n e n i e :

Podnetom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach 19. augusta 1996 sa jeho pisateľ (ďalej len "navrhovateľ") domáhal začatia konania na tomto súde a po prerokovaní veci navrhoval vo veci samej vydať nález, podľa ktorého postupom uvedených súdov a ich rozhodnutiami bolo porušené jeho právo upravené v ustanovení č l . 48 ods. 1 prvá veta, v ustanoveniach čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Rovnako v súvislostí s porušením svojich ústavných práv citoval ustanovenia čl. 2 ods. 3 a čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Navrhoval všetky rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete zrušiť.

1. Podnet odôvodnil tým, že bývalý Obvodný súd v B ratislsve 3 a bývalý Mestský súd v Bratislave v konaniach vedených pod sp. zn. 38 C b 949/93, 8 Cb 1797/93, 19 Cob 165/95 konali a rozhodovali ako vecne nepríslušné súdy a rozhodli o takej poplatkovej povinnosti, ktorá nie je zákonom upravená. V odôvodnení toto tvrdenie b l i žš ie konkretizoval, keď uviedol, že mestský súd v rozpore s ustanovením § 146 ods. 2 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku po zastavení konania nepriznal odporcovi v spore (pisateľovi podnetu) právo na náhradu trov konania. Ďalej namietal, že podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 11 Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom v čase začatia konania mal vo veci konať vecne príslušný súd, t. j. Mestský súd v Bratislave a nie Obvodný súd Bratislava 3, lebo navrhovateľom v konaní pred všeobecným súdom bola právnická os oba, ktorá v čase z a č a t ia konania mala sídlo v Českej republike a vec sa týkala vzťahov vznikajúcich z medzinárodného obchodného s t y k u .

2. V podnete tiež namietal, že súdmi bol zaviazaný zaplatiť súdny poplatok, hoci takáto povinnosť mu zo zákona nevyplynula. Svoj názor v tomto smere podrobne odôvodnil.

2 ♦

Ústavný súd zistil, že v týchto častiach podnet spĺňal náležitosti upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., a preto ho po predbežnom prerokovaní prijal na konanie pred ústavným súdom.

Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

3. Pokiaľ ide o petit navrhovateľa, v ktorom žiada zrušiť, rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete, ústavný súd v tejto časti podnet odmietol, pretože podľa Ústavy Slovenskej republiky a citovaného zákona Národnej rady Slovenskej republiky nie je oprávnený rozhodnutia všeobecných súdov zrušo vať.

ľúto právomoc nemá ani vtedy, ak by v konaní pred všeobecným súdom alebo rozhodnutím samým došlo k porušeniu konkrétneho ústavného práva alebo slobody. Inými slovami ústavný súd môže vo svojom rozhodnutí porušenie ústavnosti iba konštatovať, nemôže ale rozhodnutia, ktorými k porušeniu došlo, zrušiť či zmeniť. Takýmto konaním by sa ústavný súd mohol dostať do nesúladu s inými princípmi súdnej ochrany upravenými ústavou v č l . 141 a ďalších (rovnako aj uznesenie ústavného súdu sp. z n . I. ÚS 40/95 uverejnené pod č . 44 Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky z r. 1995) .

S ohľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. odmietol podnet navrhovateľa v časti týkajúcej sa návrhu na zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov, ktorými boli podľa jeho názoru porušené základné práva upravené v č l . 48 ods. 1 prvá veta, v čl. 13 ods. 2, v č l. 2 ods. 3 ústavy, a v č l . 2 ods. 3

3 a č l . 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno ť a d o p opravný p r o s t r i e d o k .

V Košiciach 22. októbra 1997

Za správnosť opísaného textu JU D r . R i c h a r d R apant An preds e d a s e n á t u

4