I. ÚS 70/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 70/1997

Ústavný súd, dátum 22.10.1997, sp.zn. I. ÚS 70/1997

I. ÚS 70/1997 22.10.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/5b097917-9422-4a28-8219-3c9e6c81ed38/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2070_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA I . ÚS 70/97

UZ NESENIE Úst avného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 2 2 . októbra 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci zrušenia § 22 ods. 6 zákona Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a takto

r o z h o d o I :

Podnet o d m i e t a, pretože je zjavne neopodstatnený.

O d ô v o d n e n i e :

Podaním doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") zo 16. júla 1997, sa jeho pisateľ (ďalej len "navrhovateľ") domáhal zrušenia § 22 ods. 6 zákona Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, a to pre " jeho nejasnosť, a neplatnosť pre tento môj ojedinelý špecifický prípad". V podaní tiež uviedol, že toto ustanovenie mu bráni domôcť sa "škody, ktorá mu vznikla neplatným rozviazaním pracovného pomeru 28. februára 1948, keď ho akčný výbor Komunistickej strany Slovenska nezákonne vykázal zo závodu - Slovenské bavlnárske závody, účastinná spoločnosť Ružomberok - Rybárpole. V súvislosti s touto skutočnosťou odvoláva] sa na "ústavu SR, ale a j na listinu základných práv, kde sa hovorí: "Každý má právo na náhľadu škody, ktorú mu

1 spôsobilo nezákonné rozhodnút ie atď.".

Ústavný súd vychádzajúc z obsahu podania posúdil tento ako podnet (čl. 130 o d s . 3 Ústavy Slovenskej republiky) .

Pri rozhodovaní o ňom bral do úvahy skutočnosti, ktoré (ďalej len "navrhovateľ") uviedol v podaní, a ktoré ho viedli aj k jeho petitu, a to aby "ods. 6, par. 22 zákona 87/1991 pre tento môj prípad bol zrušený".

Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách navrhovateľ požiadal o rehabilitáciu listom z 24. júna 1991 Texicom, bavlnárske závody a.s. Ružomberok - Rybárpole, právneho nástupcu jeho pôvodného zamestnávateľa Slovenské bavlnárske závody Ružomberok za nezákonný postih z 28. februára 1948. Keďže jeho žiadosti bývalý zamestnávateľ nevyhovel, podal na Obvodný úrad Bratislava III. žiadosť. o rehabilitáciu a náhradu škody. Obvodný úrad Bratislava III. listom z 25. septembra 1991 adresovaným Bavlnárskym závodom, š.p. Ružomberok doporučil bývalému zamestnávateľovi zohľadniť zásluhy navrhovateľa a finančne ho odškodniť.

Napriek tomuto doporučení u bývalý zamestnávateľ navrhovateľa neodškodnil odvolávajúc sa na ustanovenie § 22 ods. 6 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, a preto poslal prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky list, ktorým poukazoval svoje nároky vyplývajúce zo zákona o mimosúdnych rehabil it áciách.

Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Iistom zo 14. novembra 1991 z n . 628.766/91 oznámi la a odôvodnila, že postup bývalého zamestnávateľa Bavlnárskych závodov, š.p. Ružomberok podľa § 22 ods. 6 zákona č. 87/1991 Zb. bol správny.

Neskôr navrhovateľ urobil písomné podanie adresované prezidentovi Slovenskej republiky, v ktorom vyjadril

2 nespokojnosť, s úpravou vyplývajúcou z ustanovenia § 22 o d s . 6 zákona č . 87/1991 Z b . o mimosúdnych rehabil itáciách.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky listom z 22. júna 1993 č .k . 3311-0701-2043/93 oznámila pisateľovi, že zo zákona č. 87/1991 Zb. jednoznačne vyplýva, že nemá právny nárok na náhradu ušlej mzdy, a svoje stanovisko právne odôvodnil a .

Listom z 24. apríla 1993 adresovaným poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky navrhovateľ žiadal, aby pri "ďalšej" novelizácii zákona č. 87/1991 Zb. bol vzatý do úvahy aj jeho zvláštny a ojedinelý prípad a aby § 22 citovaného zákona bol novelizovaný.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v odpovedi z 27. apríla 1993 oznámil pisateľovi, že jeho návrh je len teoreticky priechodný v parlamente. Ďalej v odpovedi uviedol, že podľa stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, nie je možné zásadným spôsobom meniť, obsah a rozsah návrhu na novel izáciu zákona č. 87/1991 Zb. podaného vládou Slovenskej republiky.

Pisateľ návrhu, ako to z jeho obsahu vyplýva, videl v doteraz platnom znení zákona č. 87/1991 Zb. nerovnaké postavenie postihnutých občanov, keď podľa neho na jednej strane "zákon o mimosúdnych rehabilitáciách umožňuje nezákonne postihnutým občanom prinavrátiť majetky" a na strane druhej "chudobným pracujúcim, ktorí boli vo februári 1948 nezákonne okamžite prepustení z práce bez zaplatenia platu a výpovednej lehoty zakazuje zaplatiť zadržané peniaze".

Nápravu tejto nerovnosti postihnutých občanov vidí v zrušení § 22 ods. 6 zákona č. 87/1991 Zb. ústavným súdom.

Ako z uvedeného vyplýva, navrhovateľ sa nedomáhal kvalifikovane porušenia takého základného ľudského práva alebo iného ústavného práva, ktoré upravuje Ústava Slovenskej

3 republiky (ďalej len ústava") , ale naopak žiadal zrušiť, existujúcu právnu úpravu len preto, že ju posudzuje voči nemu osobne ako nespravodlivú.

Naviac ústavný súd podľa č l. 125 pí sm . a) Ús tavy Slovenskej republiky rozhoduje o súlade zákona s ústavou a s ústavnými zákonmi len na návrh oprávnených osôb (čl. 130 ods. 1 písm. a/ až e/ ústavy) . Nemôže však podávať. návrh, na p r ijatie nových alebo noveIizác iu už platných a účinných zákonov. To môžu podľa č l. 87 ods. 1 ústavy len výbory Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republiky. Spomedzi štátnych orgánov môže zákon alebo jeho ustanovenia priamo zrušiť, len Národná rada Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej repub l i k y .

Z uvedeného vyplýva, že podnet navrhovateľa bol zjavne neopodstatnený, a preto podľa § 2 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z . z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodn utia.

P o u č e u i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 2 2 . októbra 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Ange pre dseda senát

4