I. ÚS 81/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 81/1997

Ústavný súd, dátum 20.11.1997, sp.zn. I. ÚS 81/1997

I. ÚS 81/1997 20.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/efc5e1ce-b04e-451d-9e16-e6be1315ff9f/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2081_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 81/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 20. novembra 1997 predbežne prerokoval návrh , , vo veci porušenia jej základného práva na právnu pomoc v konaní pred všeobecnými súdmi podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a takto

rozhodol:

Návrh odmieta, pretože nemá zákonom predpísané náležitosti.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd ) bolo 19. mája 1997 doručené podanie, v ktorom pisateľka poukazovala na to, že odmietaním právneho zastúpenia zo strany viacerých advokátov nemohla byť úspešná v spore týkajúcom sa mimosúdnej rehabilitácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. K podaniu bolo pripojených 19 príloh. Väčšinou išlo o rozhodnutia všeobecných súdov z obdobia pred vznikom ústavného súdu a súvisiacich so spomínaným nárokom mimosúdnej rehabilitácie. Ústavný súd výzvou z 11. júna 1997 poučil pisateľku podania o tom, aké náležitosti musí mať návrh (podnet) , aby ústavný súd mohol začať konanie vo veci samej. Vyzval ju, aby vady podania odstránila do 15 dní od doručenia výzvy.

Výzva pisateľke vypravená ústavným súdom 11. júna 1997 sa vrátila ústavnému súdu 4. júla 1997 s poznámkou poštového doručovateľa adresát nezastihnutý .

Preto ústavný súd opakoval doručenie 7. júla 1997, 4. augusta 1997 a 4. septembra 1997, avšak neúspešne. Pri poslednom doručení výzvy 4. septembra boli Poštou Piešťany 1 vykonané 8. a 9. septembra neúspešné pokusy o doručenie, prelo pošta 9. septembra uložila zásielku s tým, že odberná lehota končí 26. septembra 1997.

Pisateľka podania si však zásielku ani v tejto lehote z pošty nevyzdvihla a výzva sa vrátila ústavnému súdu 1. októbra 1997 späť.

Podľa ustanovenia § 31a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ustavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., v nadväznosti na ustanovenie § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Predpokladom postupu podľa citovaného zákonného ustanovenia je, že adresát sa zdržuje v mieste bydliska. r

Pretože pisateľka podania si riadne doručenú zásielku nevyzdvihla v lehote troch dní od jej uloženia na pošte a nevyzdvihla ju ani v ďalšej odbernej lehote, ktorá končila 26. septembra 1997, ústavný súd považoval v zmysle citovaného zákonného ustanovenia písomnosť za doručenú, i keď sa o uložení nedozvedela.

Lehota poskytnutá pisateľke podnetu na odstránenie vád podania teda uplynula 13. októbra 1997, a ani do rozhodovania senátu k ich odstráneniu nedošlo.

Návrh na začatie konania na ústavnom súde musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. Toto ustanovenie platí aj pre podanie podnetu podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2 citovaného zákona) .

Z tohoto dôvodu ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. v znení zákona č. 293/1995 Z.z. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 20. novembra 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard R Angela Bandréová predseda senátu

3