I. ÚS 90/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 90/1997

Ústavný súd, dátum 10.12.1997, sp.zn. I. ÚS 90/1997

I. ÚS 90/1997 10.12.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/31e561db-bf1f-4cca-8be0-c7c76233bd09/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2090_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

I. ÚS 90/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 10. decembra 1997 predbežne prerokoval podnet Istrochemu, a.s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného JUDr. Petrom Arendackým, advokátom v Bratislave, Legionárska 4, na začatie konania vo veci porušenia jeho základného práva upraveného v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd postupom bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 (teraz Okresného súdu Bratislava 3) , Sadová 2 a bývalého Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu v Bratislave) , Záhradnícka 10, v konaniach vedených pod sp. zn. 33 Cb 541/93-No, 10 Cb 1192/93 a 20 Cob 343/93, a takto

rozhodol:

1. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi prijíma na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

2. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti požadujúcej zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov odmieta pre neposlušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. Odôvodnenie:

Podnetom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd ) 2. septembra 1996 sa jeho pisateľ (ďalej len navrhovateľ ) domáhal začatia konania na tomto súde a po prerokovaní veci navrhoval vo veci samej vydať nález, podľa ktorého postupom uvedených súdov a ich rozhodnutiami bolo porušené jeho základné právo upravené v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) a v ustanovení čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ďalej len Listina základných práv a slobôd ) . Navrhoval tieto, podľa neho, protiústavné rozhodnutia vedené na označených súdoch pod sp. zn. 33 Cb 541/93-No, 10 Cb 1192/93 a 20 Cob 343/95, zrušiť.

1. Podnet odôvodnil tým, že v uvedených veciach konali a rozhodovali vecne nepríslušné súdy. Tvrdil, že podľa ustanovenia § 9 ods. 3 písm. c) bod 11 Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom v čase začatia konania, bol na konanie vecne príslušný Mestský súd v Bratislave, lebo navrhovateľ v konaní pred všeobecnými súdmi mal sídlo v Českej republike a žalovaná vec sa týkala vzťahov vznikajúcich z medzinárodného obchodného styku právnických osôb.

Ústavný súd zistil, že v tejto časti podnet spĺňal náležitosti upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (ďalej len zákon o konaní pred ústavným súdom ) , a preto podnet po predbežnom prerokovaní prijal na konanie.

Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

2. Pokiaľ ide o petit navrhovateľa, v ktorom žiadal zrušiť rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete, ústavný súd v tejto časti podnet odmietol,

2 pretože podľa ústavy a citovaného zákona o konaní pred ústavným súdom nie je oprávnený rozhodnutia všeobecných súdov zrušovať.

Ústavný súd nie je príslušný zrušiť rozhodnutie všeobecného súdu ani vtedy, ak by v konaní pred nimi alebo rozhodnutím samým došlo k porušeniu konkrétneho základného práva alebo slobody. Inými slovami ústavný súd môže vo svojom rozhodnutí porušenie základného práva alebo slobody iba konštatovať, nemôže ale rozhodnutia, ktorými k ich porušeniu došlo zrušiť či zmeniť. Takéto konanie ústavného súdu by bolo v nesúlade s inými princípmi súdnej ochrany upravenými ústavou v ustanoveniach čl. 141 a nasl., z čoho vychádza aj ustálená judikatúra ústavného súdu.

S ohľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. odmietol podnet navrhovateľa v časti týkajúcej sa návrhu na zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov, ktorými boli podľa neho porušené základné práva upravené v čl. 48 ods. 1 prvej vete ústavy a v čl. 38 ods. 1 prvej vete Listiny základných práv a slobôd.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 10. decembra 1997

Za správnosť opísaného textu An

3 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

I. ÚS 90/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 10. decembra 1997 predbežne prerokoval podnet Islrochemu, a.s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného JUDr. Petrom Arendackým, advokátom v Bratislave, Legionárska 4, na začatie konania vo veci porušenia jeho základného práva upraveného v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd postupom bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 (teraz Okresného súdu Bratislava 3) , Sadová 2 a bývalého Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu v Bratislave) , Záhradnícka 10, v konaniach vedených pod sp. zn. 33 Cb 541/93-No, 10 Cb 1192/93 a 20 Cob 343/93, a takto

rozhodol:

1. Podnet istrochemu, a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi prijíma na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

2. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti požadujúcej zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov odmieta pre neposlušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. Odôvodnenie:

Podnetom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd ) 2. septembra 1996 sa jeho pisateľ (ďalej len navrhovateľ ) domáhal začatia konania na tomto súde a po prerokovaní veci navrhoval vo veci samej vydať nález, podľa ktorého postupom uvedených súdov a ich rozhodnutiami bolo porušené jeho základné právo upravené v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) a v ustanovení čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ďalej len Listina základných práv a slobôd ) . Navrhoval tieto, podľa neho, protiústavné rozhodnutia vedené na označených súdoch pod sp. zn. 33 Cb 541/93-No, 10 Cb 1192/93 a 20 Cob 343/95, zrušiť.

1. Podnet odôvodnil tým, že v uvedených veciach konali a rozhodovali vecne nepríslušné súdy. Tvrdil, že podľa ustanovenia § 9 ods. 3 písm. c) bod 11 Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom v čase začatia konania, bol na konanie vecne príslušný Mestský súd v Bratislave, lebo navrhovateľ v konaní pred všeobecnými súdmi mal sídlo v Českej republike a žalovaná vec sa týkala vzťahov vznikajúcich z medzinárodného obchodného styku právnických osôb.

Ústavný súd zistil, že v tejto časti podnet spĺňal náležitosti upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. (ďalej len zákon o konaní pred ústavným súdom ) , a preto podnet po predbežnom prerokovaní prijal na konanie.

Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

2. Pokiaľ ide o petit navrhovateľa, v ktorom žiadal zrušiť rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete, ústavný súd v tejto časti podnet odmietol, pretože podľa ústavy a citovaného zákona o konaní pred ústavným súdom nie je oprávnený rozhodnutia všeobecných súdov zrušovať.

Ústavný súd nie je príslušný zrušiť rozhodnutie všeobecného súdu ani vtedy, ak by v konaní pred nimi alebo rozhodnutím samým došlo k porušeniu konkrétneho základného práva alebo slobody. Inými slovami ústavný súd môže vo svojom rozhodnutí porušenie základného práva alebo slobody iba konštatovať, nemôže ale rozhodnutia, ktorými k ich porušeniu došlo zrušiť či zmeniť. Takéto konanie ústavného súdu by bolo v nesúlade s inými princípmi súdnej ochrany upravenými ústavou v ustanoveniach čl. 141 a nasl., z čoho vychádza aj ustálená judikatúra ústavného súdu.

S ohľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. odmietol podnet navrhovateľa v časti týkajúcej sa návrhu na zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov, ktorými boli podľa neho porušené základné práva upravené v čl. 48 ods. 1 prvej vete ústavy a v čl. 38 ods. 1 prvej vete Listiny základných práv a slobôd.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 10. decembra 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Angela Bandréová predseda senát