I. ÚS 94/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 94/1997

Ústavný súd, dátum 18.12.1997, sp.zn. I. ÚS 94/1997

I. ÚS 94/1997 18.12.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/a9ac64c2-9574-43b1-88eb-94f2e8cebe9b/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2094_97.pdf I. ÚS 94/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a v né ho súdu Sl ovenskej r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. decembra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj so sídlom v Košiciach, Hlavná 68, v zastúpení , , vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 12 ods. 2, čl. 23 a čl. 33 Ústavy Slovenskej republiky uzneseniami obecných zastupiteľstiev v Rokytovciach a v Ňagove a takto

rozhodol:

r

Ústavnú sťažnosť Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú.

Odôvodnenie:

I.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bolo 24. novembra 1997 doručené podanie Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj so sídlom v Košiciach, Hlavná 68, zastúpenej , (ďalej len navrhovateľ ) , označené ako: Podnet na začatie konania prijatím podnetu na predbežnom prerokovaní podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky s pripojenými dvoma prílohami. Podnetom na začatie konania sa navrhovateľ domáhal zrušenia uznesenia č. 21 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Rokytovce zo dňa 8. 6. 1997, ako aj zrušenia uznesenia č. 22 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Nagov zo dňa 16. 7. 1997 , keďže predmetnými uzneseniami boli porušené základné ľudské práva a slobody a práva národnostných menšín a etnických skupín v čl. 12 ods. 2, čl. 23 a čl. 33 Ústavy Slovenskej republiky . V zdôvodnení tohoto návrhu navrhovateľ argumentoval tým, že označenými uzneseniami obecných zastupiteľstiev v obci Rokytovce a Ňagov v okrese Medzilaborce bolo prijaté rozhodnutie, a to v obci Rokytovce o tom, že v prípade násilného nasťahovania rómov do obce, títo budú za pomoci všetkých občanov z obce deložovaní (vyhnatý) mimo kataster obce a v obci , že nepovolia vstup do dediny rómskym občanom a ani sa ubytovať v bunkách na území katastra . Porušenie označených článkov Ústavy Slovenskej republiky (čl. 12 ods. 2, čl. 23 ods. 1 a čl. 33) navrhovateľ videl v samotnej formulácii uznesení namierených nielen proti občanom rómskeho pôvodu, ktorí majú na území obce trvalý pobyt, ale uznesenia sú diskriminačné namierené proti všetkým rómskym občanom všeobecne, teda aj proti našej Nadácii, ako to vyplýva z uvedených častí uznesení. Z tohto dôvodu, keďže sme Nadácia, mimo iného, chrániaca práva rómskych občanov, sme týmito uzneseniami dotknutí aj mi ako občania rómskeho pôvodu... Porušenie svojich práv ako Nadácie vidíme v tom, že nemôžeme splniť ciele nadácie ako je napríklad výpomoc slabým a odkázaným skupinám, podpora zdravotných, sociálnych, charitatívnych a dobročinných akcií zameraných na upevňovanie a rozvoj duchovných hodnôt rómov, keď ako rómovia máme zakázaný vstup do uvedených obcí . V dôsledku uvedeného navrhovateľ požiadal, aby bol jeho podnet ústavným súdom prijatý na konanie.

II.

Vychádzajúc z obsahového zamerania podania ho ústavný súd kvalifikoval ako ústavnú sťažnosť podľa čl. 127 ústavy, ktorou Nadácia ako právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 v spojení s § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách je nadácia právnická osoba vznikajúca dňom zápisu do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 12 ods. 2, čl. 23 a čl. 33 Ústavy Slovenskej republiky označenými rozhodnutiami orgánov územnej samosprávy, t. j. uznesením č. 21 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rokytovce zo dňa 8. 6. 1997 a uznesením č. 22 Obecného zastupiteľstva obce Ňagov zo 16. 7. 1997.

Pri predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti ústavný súd skúmal splnenie jej zákonom predpísaných náležitostí, ďalej zákonných podmienok konania o nej podľa § 20 ods. 1 a § 49 až 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ako aj prípadné dôvody na jej odmietnutie podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona. Jednou z podmienok, ktorú ústavný súd skúmal pri predbežnom prerokovaní, bola, či nejde o zjavne neopodstatnenú sťažnosť. Podľa právneho názoru ústavného súdu zjavnú neopodstatnenosť ústavnej sťažnosti možno vysloviť v prípade, ak ústavný súd pri jej predbežnom prerokovaní nezistil priamu príčinnú súvislosť medzi právoplatným rozhodnutím štátneho alebo samosprávneho orgánu a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorého sťažovateľ namietal.

Vychádzajúc z uvedeného ústavný súd preto zisťoval, či označenými rozhodnutiami obecných zastupiteľstiev obce Rokytovce a Ňagov mohlo dôjsť k porušeniu základných práv Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj ako právnickej osoby upravených v čl. 12 ods. 2, čl. 23 a čl. 33 Ústavy Slovenskej republiky a došiel k záveru, že tomu tak nie je. Berúc v tejto súvislosti do úvahy skutočnosť, že čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky možno uplatniť len v spojení s inými základnými právami alebo slobodami, čl. 23 a čl. 33 ústavy upravujú len také základné práva a slobody, k využívaniu ktorých sú oprávnené výlučne fyzické osoby (každý, občan, cudzinec) , ale nie aj právnické osoby. Sťažovateľ ako právnická osoba preto namietal porušenie takých práv, ktoré síce podľa ústavy patria fyzickým osobám, ale nie aj právnickým osobám (sloboda pohybu, príslušnosť k národnostnej menšine) . Ustavný súd sa pri predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti preto ani nemohol stotožniť s argumentáciou sťažovateľa, podľa ktorej označenými rozhodnutiami obecných zastupiteľstiev v obciach Rokytovce a Ňagov došlo aj k porušeniu práv Nadácie, nakoľko táto nemôže splniť svoje ciele, keď ako rómovia máme zakázaný vstup do uvedených obcí .

r

Ústavný súd v súvislosti s týmto tvrdením uvádza, že hoci podľa § 49 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. môže ústavnú sťažnosť podať ako fyzická, tak aj právnická osoba, každá z nich je oprávnená namietať len porušenie tých základných práv alebo slobôd, ktoré im ústava priznáva. Právnická osoba preto vo svojej ústavnej sťažnosti nemôže namietať porušenie základných práv alebo slobôd patriacich fyzickým osobám, a to ani vtedy, ak sú tieto s ňou v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu. Uvedené však nie je na ujmu právu takýchto fyzických osôb prostredníctvom ústavnej sťažnosti namietať porušenie svojich základných práv alebo slobôd právoplatnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy alebo územnej samosprávy.

Keďže označenými rozhodnutiami obecných zastupiteľstiev v Rokytovciach a Ňagove nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu základného práva právnickej osoby - Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj so sídlom v Košiciach, ale len fyzickej osoby, ústavný súd jej ústavnú sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v platnom znení.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 18. decembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Richard R a p a n t Oľg á predseda senáty