I. ÚS 95/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – I. ÚS 95/1997

Ústavný súd, dátum 18.12.1997, sp.zn. I. ÚS 95/1997

I. ÚS 95/1997 18.12.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/4a1ec262-6069-43c2-b756-6cfbeb424c7b/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20prijat%C3%AD%20I.%20%C3%9AS%2095_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s ta v n é h o sú d u S lo v e n s k e j re p u b lik y

I. ÚS 95/97

Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. decembra 1997 predbežne prerokoval podnet Istrochemu, a.s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného JUDr. Petrom Arendackým, advokátom v Bratislave, Legionárska 4, na začatie konania vo veci porušenia jeho základných práv upravených v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd postupom a rozhodnutiami bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 (teraz Okresného súdu Bratislava) , Sadová ul. č. 2 a bývalého Mestského súdu v Bratislave (teraz Krajského súdu Bratislava) , Záhradnícka ul. č. 10, v konaniach vedených pod sp. zn. 6 Cb 738/93 a 29 Cb 437/93, a takto

rozhodol:

1. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti namietajúcej porušenie svojho základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi p r i j í m a na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

2. Podnet Istrochemu, a.s. v Bratislave v časti požadujúcej zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov o d mi e t a pre nepríslušnost’ Ústavného súdu Slovenskej republiky. O d ô v o d n e n i e:

1. Podnetom doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len ústavný súd ) 20. augusta 1996 sa jeho pisateľ (ďalej len navrhovateľ ) domáhal začatia konania na tomto súde a po predbežnom prerokovaní žiadal vydať nález, podľa ktorého postupom uvedených súdov a ich rozhodnutiami boli porušené jeho práva upravené v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ďalej len Listina základných práv a slobôd ) , v čl. 2 ods. 3, v čl. 13 ods. 1 ústavy, v čl. 2 ods. 3 a v čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

Túto časť podnetu odôvodnil tým, že postupom a rozhodnutiami bývalého Obvodného súdu Bratislava 3 a Mestského súdu Bratislava vedených pod sp. zn. 29 Cb 437/93 z 30. marca 1993, 6 Cb 738/93 zo 6. apríla 1995 a 19 Cob 169/95-95 z 26. februára 1996 konali a rozhodovali vecne nepríslušné súdy. Tvrdil, že podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 11 Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom v čase začatia konania bol na konanie v tomto prípade vecne príslušný Mestský súd v Bratislave a nie iný súd, lebo navrhovateľ v konaní pred uvedenými všeobecnými súdmi mal sídlo v Českej republike a na konanie začaté po 1. januári 1993 sú v prvom stupni vecne príslušné krajské súdy, v konkrétnej veci Mestský súd v Bratislave.

Podaním doručeným ústavnému súdu 6. februára 1997 v bode 2. podnetu, v ktorom namietal porušenie čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 ústavy a čl. 2 ods. 3 a čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd navrhovateľ vzal podnet v tejto časti späť. Keďže konanie na ústavnom súde začína až po prijatí podnetu na predbežnom prerokovaní, vzal ústavný súd prejav pisateľa podnetu na vedomie a z predbežného prerokovania vylúčil časť podnetu, označenú ako bod 2., lebo v dôsledku zmien nastalých v konaní pred všeobecným súdom zanikli dôvody, pre ktoré bol podnet pôvodne formulovaný v širšom rozsahu. Ustavný súd zistil, že podnet v odôvodnení uvedenom pod bodom 1. spĺňal náležitosti upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., a preto po predbežnom prerokovaní podnetu prijal tento, v rozsahu uvedenom v 1. bode výroku rozhodnutia, na konanie pred ústavným súdom.

Prijatím podnetu začalo podľa § 18 ods. 3 písm. b) citovaného zákona konanie vo veci samej.

2. Pokiaľ ide o petit navrhovateľa, v ktorom žiadal zrušiť rozhodnutia všeobecných súdov namietané v podnete, ústavný súd v tejto časti podnet odmietol, pretože podľa ústavy a citovaného zákona Národnej rady Slovenskej republiky nie je oprávnený rozhodnutia všeobecných súdov zrušovať.

Ústavný súd nie je príslušný zrušiť rozhodnutie všeobecného súdu ani vtedy, ak by v konaní pred nimi alebo rozhodnutím samým došlo k porušeniu konkrétneho ústavného práva alebo slobody. Inými slovami ústavný súd môže vo svojom rozhodnutí porušenie ústavnosti iba konštatovať, nemôže ale rozhodnutia, ktorými k porušeniu došlo, zrušiť či zmeniť. Takýmto konaním by sa ústavný súd mohol dostať do nesúladu s inými princípmi súdnej ochrany upravenými ústavou v čl. 141 a nasl., z čoho vychádza aj ustálená judikatúra ústavného súdu.

S ohľadom na uvedené ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z. odmietol podnet navrhovateľa v časti týkajúcej sa návrhu na zrušenie rozhodnutí všeobecných súdov, ktorými boli podľa jeho názoru porušené základné práva upravené v čl. 48 ods. 1 prvej vete a v čl. 38 ods. 1 prvej vete Listiny základných práv a slobôd. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 18. decembra 1997

Za správnosť opísaného textu JUDr. Richard Rapant

Angela Bandréová predseda senátu