II. ÚS 1/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 1/1997

Ústavný súd, dátum 14.01.1997, sp.zn. II. ÚS 1/1997

II. ÚS 1/1997 14.1.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/38cd44c8-a8f8-4df4-9d5a-f7a6156d2084/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%201_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE II. ÚS 1/97 Úst avného súdu Slovenskej r e publ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. januára 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom vo veci poskytnutia opakovaného peňažného príspevku takto

r o z h o d o l :

Podnet na začatie konania odmieta.

O d ô v o d n e n i e

, podaním doručeným Ústavnému súdu Slovenskej republiky, podala podnet na začatie konania z dôvodu porušenia jej práv. V podaní neoznačuje konkrétne právo, ktorého porušenie namieta, ale podľa označenia konkrétnej dávky opakovaný peňažný príspevok" a označenia orgánov, ktoré o tejto dávke rozhodovali, ide o jednu z konkrétnych dávok sociálnej starostlivosti, ktorou pri splnení ďalších podmienok ustanovených v zákone sa garantuje ústavné právo na takú pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. Súdnu ochranu základných práv a slobôd podľa Ústavy Slovenskej republiky poskytujú súdy všeobecné a ústavný súd. Ústavný súd poskytuje súdnu ochranu ústavným právam len v prípade, ak táto nepatrí do právomoci iného súdu. Súdnu ochranu sociálnemu právu na nevyhnutnú pomoc v hmotnej núdzi v súlade s čl. 142 Ústavy Slovenskej republiky poskytujú všeobecné súdy. Podmienky tejto súdnej ochrany upravuje Občiansky súdny poriadok, vrátane jeho prílohy, v znení neskorších predpisov a zákon o sociálnom zabezpečení.

Z týchto právnych úprav vychádzal Ústavný súd Slovenskej republiky pri skúmaní podmienok konania o podnete a preto po predbežnom prerokovaní návrhu, podľa ustanovenia S 25 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. ho v súlade s odsekom 2 a 3 citovaného ustanovenia, odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 14. januára 1997

Za správnosť vyho JUDr. Anna D aniel ková Helena Dol inská predsedníčka senátu