II. ÚS 14/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 14/1997

Ústavný súd, dátum 19.03.1997, sp.zn. II. ÚS 14/1997

II. ÚS 14/1997 19.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c7ef146f-ff9c-468e-8e32-c2964eeffd9c/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2014_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II. Ú S 14/97 UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v vo veci prepustenia na slobodu takto

rozhodol:

Podnet na začatie konanie o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podanie z 3. 3. 1997, (t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ) nazvané 1. žiadosť o nápravu zákona porušeného okresnými orgámni v Trnave a o zabezpečenie prevencie a zároveň trestného postihu uvedených orgánov, ktoré svojím konaním porušili slovenskú ústavu a práva občanov, 2. sťažnosť na Okresný súd v Trnave, Krajský súd v Bratislave, zároveň na OO UV SR v Trnave, ako i na PZ Veľké Kostoľany, 3. žiadosť o prešetrenie celého postupu a zrušenie rozsudku 5T 36/96 a prepustenie na slobodu nadväzuje na dve podania v tej istej veci z februára a marca roku 1996. Obsahom podania je nespokojnosť s jeho údajne nezákonným odsúdením za spáchanie trestného činu pohlavného zneužívania svojich dcér, súloži medzi príbuznými a z trestného činu vydierania. K podaniam neboli pripojené žiadne písomnosti ani označené dôkazy jeho tvrdení. V prvom a druhom podaní tvrdil, že jemu ustanovený advokát sa prizeral nečinne na porušovanie jeho práv zo strany vyšetrovateľa a nepohol ani prstom. Ďalej tiež tvrdil, že vyšetrovateľ úskokmi porušoval jeho práva, na čo sa sťažoval na Okresnej prokuratúre v Trnave, Krajskej prokuratúre v Bratislave a na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a dosiahol, že bol ustanovený iný obhajca a iný vyšetrovateľ, ale jeho ďalšie žiadosti a sťažnosti ostali bez povšimnutia. Advokáti, podľa jeho tvrdenia, boli iba formálne ustanovení, ale žiadna právna pomoc mu nebola poskytnutá, pretože dôkazy, ktoré on navrhuje ako dôkazy o jeho nevine, sú ignorované. Tvrdí, že obvinenia proti nemu boli umelo vykonštruované a to z toho dôvodu, že podal na PZ Veľké Kostoľany žiadosť na trestné stíhanie osôb, ktoré sa dopustili trestného činu obvinenia jeho osoby z trestného činu pohlavného zneužitia . zdôrazňuje, že je nevinný, o čom má aj dôkazy, preto žiada o nápravu a prepustenie na slobodu.

Podľa ústavnej deľby súdnej moci, vrátane súdnej ochrany základných práv a slobôd, vo veciach trestnoprávnych rozhodujú všeobecné súdy. Podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi ustanovuje zákon. Ústavný súd nepatrí do sústavy všeobecného súdnictva. Nie je vo vzťahu k všeobecným súdom nadriadeným súdom ani ďalšou odvolacou inštanciou, a preto nemôže zasahovať do ich rozhodovacej právomoci ani do vykonávania a hodnotenia dôkazov. Podľa ustanovení Trestného poriadku v odôvodnení rozsudku musí byť uvedené, ktoré skutočnosti vzal súd za dokázané a o ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia oprel a akými úvahami sa súd spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, najmä ak si navzájom odporujú. Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ako sa súd vyrovnal s obhajobou, prečo nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov a akými právnymi úvahami sa spravoval, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona v otázke viny a trestu. Ak boli do rozsudku pojaté ďalšie výroky, treba odôvodniť i tieto výroky. Trestný poriadok upravuje tiež riadne a mimoriadne opravné prostriedky, t. j. prostriedky nápravy, ak došlo k pochybeniu v konaní a rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní. O opravných prostriedkoch rozhodujú ale príslušné všeobecné súdy. Všeobecné súdy rozhodujú aj o prepustení na slobodu.

Z uvedených dôvodov rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 19. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: JU Dr. Július Č e rnák Helena Dolinská predseda senátu