II. ÚS 18/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 18/1997

Ústavný súd, dátum 25.03.1997, sp.zn. II. ÚS 18/1997

II. ÚS 18/1997 25.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/bd6ddae7-305a-4c9d-ab80-a818d8538a87/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2018_97.pdf II. ÚS 18/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús ta vného súdu Slovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. marca 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom , ktorým namietal porušenie práv priznaných Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a takto rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie:

Ústavný súd Slovenskej republiky dostal dňa 10. februára 1997 podanie , bytom na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre porušovanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A dňa 10. 12. 1948 v článkoch 5, 6, 7, 9 a 10. K porušovaniu uvedených práv dochádza podľa názoru Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktoré od neho neoprávnene vymáhajú uhradenie telefónnych poplatkov. Výšku účtovaných poplatkov opakovane od roku 1992 reklamoval a sťažnosťou menovaného sa zaoberali Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky - Oblastný telekomunikačný úrad Západné Slovensko Bratislava, Okresný súd v Trnave, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, spojov a telekomunikácií Bratislava.

Podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky: "Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.

Podľa § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky:

"1. Ústava Slovenskej republiky, ústavné a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky a výnosy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade medzi právnymi predpismi a medzinárodné zmluvy (§ 6) sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "Zbierka zákonov") .

2. V Zbierke zákonov sa uverejňujú a) uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov, a rozhodnutia jej predsedu o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do orgánov samosprávy obcí, b) rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie a o vyhlásení vojnového alebo výnimočného stavu, c) rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov a jej uznesenia, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov, d) iné právne alebo organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, e) úplné znenia zákonov."

Podľa § 4 ods. 3 tohto zákona: "Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí zmluvy, obsahujúce aj jej úplné znenie a údaje dôležité na jej vykonávanie. Ak sa medzinárodná zmluva týka iba malého počtu fyzických alebo právnických osôb, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlási v Zbierke zákonov len oznámenie o jej uzavretí a údaj o tom, kde možno do nej nazrieť."

Všeobecná deklarácia ľudských práv má povahu politického dokumentu. Nebola vyhlásená podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky a § 1 a § 4 ods. 3 zákona č. 1/1993 Z. z. Preto predmetom konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky nemôže byť podnet alebo časť podnetu osoby namietajúcej porušenie práva priznaného Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

Ústavný súd Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. rozhodol o odmietnutí podnetu ako zjavne neopodstatneného z dôvodu, že predkladatel’ ním namietal porušenie práv priznaných medzinárodným dohovorom o základných právach a slobodách, ktorý nemá povahu prameňa práva v Slovenskej republike.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 25. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Adriána Jokeľová predseda senátu

3