II. ÚS 2/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 2/1997

Ústavný súd, dátum 04.02.1997, sp.zn. II. ÚS 2/1997

II. ÚS 2/1997 4.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/cf1ba4ed-1767-4a9e-be48-4f29f55f7e33/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%202_97.pdf II. Ú S 2 / 9 7

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Slovenskej r e p u b l i k y

Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y n a n e v e r e j n o m z a s a d n u t í s e n á t u 4. f e b r u á r a 1 9 9 7 p o p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í p o d n e t u b y t o m o z r u š e n i e r o z s u d k u V o j e n s k é h o o b v o d o v é h o s ú d u v B a n s k e j B y s t r i c i z o 16. j ú l a 1 9 5 8 sp. z n . 2 T 6 5 / 5 8 t a k t o

r o z h o d o l :

P o d n e t n a z a č a t i e k o n a n i a o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

19. n o v e m b r a 1 9 9 6 d o r u č i l n a Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p í s o m n é p o d a n i e o z n a č e n é a k o " p o d n e t n a z a č a t i e k o n a n i a " . K e ď ž e p o d a n i e n e m a l o z á k o n o m p r e d p í s a n é n á l e ž i t o s t i ( § 2 0 a 5 0 z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z . z. o o r g a n i z á c i i Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , o k o n a n í p r e d n í m a o p o s t a v e n í j e h o s u d c o v v z n e n í z á k o n a č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z. z.) , ú s t a v n ý s ú d h o p í s o m n e 4. d e c e m b r a 1 9 9 6 v y z v a l n a o d s t r á n e n i e n e d o s t a t k o v . V ý z v e v y h o v e l n o v ý m p o d a n í m z o 16. d e c e m b r a 1 996, k t o r é o z n a č i l a k o " p o d n e t n a z r u š e n i e r o z s u d k u V o j e n s k é h o o b v o d o v é h o s ú d u B a n s k á B y s t r i c a sp. z n . 2 T 6 5 / 5 8 z o 16. j ú l a 1 9 5 8 " . V p o d n e t e u v i e d o l , ž e " r o z h o d n u t í m s ú d u b o l i p o r u š e n é j e h o z á k l a d n é ľ u d s k é p r á v a a s l o b o d y , k t o r é m u g a r a n t u j e Ú s t a v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ; č l . 1 2 o d s . 1, č l . 1 7 od s. 1, 2 a 5, čl. 18 o d s . 1, čl. 19 o d s . 1, č l . 4 9 a č l . 5 0 o d s . 2. K p o r u š e n i u d o š l o p r e t o , ž e v y š e t r o v a t e ľ p r i e b e h u p r í p r a v n é h o k o n a n i a v r o k u 1 9 5 8 f a l š o v a l a o d s t r a ň o v a l r ô z n e d ô k a z y , f a l š o v a l o b s a h p r o t o k o l o v o v ý s l u c h u s v e d k o v Š , a ď a l š í c h . "

Ú s t a v n ý s ú d z o b s a h u t r e s t n ý c h s p i s o v 2 T 6 5 / 5 8 O b v o d o v é h o v o j e n s k é h o s ú d u v B a n s k e j B y s t r i c i z i s t i l , ž e r o z s u d k o m z o 16. j ú l a 1 9 5 8 b o l u z n a n ý v i n n ý m z o s p á c h a n i a t r e s t n é h o č i n u š p e k u l á c i e p o d ľ a § 1 3 4 a o d s . 1 T r e s t n é h o z á k o n a a t r e s t n é h o č i n u s p r e n e v e r y p o d ľ a § 2 4 8 o d s . 1 T r e s t n é h o z á k o n a a o d s ú d e n ý k t r e s t u o d ň a t i a s l o b o d y v t r v a n í j e d n é h o r o k a , s t r a t e v o j e n s k e j h o d n o s t i a p e ň a ž n é m u t r e s t u 2 0 0 0 K č s . J e h o o d v o l a n i e p r o t i r o z s u d k u V y š š í v o j e n s k ý s ú d v T r e n č í n e u z n e s e n í m sp. z n . T o 2 3 3 / 5 8 d ň a 28. a u g u s t a 1 9 5 8 z a m i e t o l . v p r i e b e h u r o k u 1 9 9 0 a ž 1 9 9 6 p o d á v a l r ô z n e p o d a n i a n a G e n e r á l n u p r o k u r a t ú r u Č e s k o s l o v e n s k e j f e d e r a t í v n e j r e p u b l i k y i G e n e r á l n u p r o k u r a t ú r u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , k t o r ý m i s a d o m á h a l p o d a n i a s ť a ž n o s t i p r e p o r u š e n i e z á k o n a , k t o r é h o s a m a l i d o p u s t i ť v o j e n s k é s ú d y v k o n a n í p o d sp. z n . 2 T 6 5 / 5 8 . N e b o l ú s p e š n ý . P o d a l aj n á v r h n a o b n o v u k o n a n i a n a V o j e n s k ý o b v o d o v ý s ú d v B a n s k e j B y s t r i c i p o d č. N t 9 9 8 / 9 3 d ň a 18. d e c e m b r a 1 9 9 5 . A n i t a m n e m a l ú s p e c h . D ň a 14. n o v e m b r a 1 9 9 6 o b r á t i l s a p o d n e t o m n a ú s t a v n ý s ú d .

Z o b s a h u p o d a n i a je z r e j m é , ž e i d e o z r u š e n i e p r á v o p l a t n é h o r o z s u d k u V o j e n s k é h o o b v o d o v é h o s ú d u v B a n s k e j B y s t r i c i z o 16. j ú l a 1 9 5 8 sp. z n . 2 T 6 5 / 5 8 z d ô v o d u p o r u š e n i a z á k o n n o s t i a n i e z d ô v o d u p o r u š e n i a ú s t a v n o s t i , aj k e ď c i t u j e n i e k t o r é č l á n k y ú s t a v y . S p o c h y b ň u j e ú k o n y v y š e t r o v a t e ľ a v t r e s t n o m k o n a n í , o k t o r o m t v r d í , ž e f a l š o v a l d ô k a z y .

P r á v o p l a t n ý r o z s u d o k s ú d u m o ž n o z r u š i ť l e n n a p o d k l a d e p o d a n i a m i m o r i a d n y c h o p r a v n ý c h p r o s t r i e d k o v , p o d a n í m s ť a ž n o s t i p r e p o r u š e n i e z á k o n a , n a č o je o p r á v n e n ý g e n e r á l n y p r o k u r á t o r S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a l e b o m i n i s t e r s p r a v o d l i v o s t i S l o v e n s k e j r e p u b l i k y a l e b o n á v r h o m n a o b n o v u k o n a n i a , k d e t ú t o m o ž n o s ť p o s k y t u j e aj o d s ú d e n é m u . O b a t i e t o i n š t i t ú t y v y u ž i l . B o l v š a k n e ú p e š n ý . D o m á h a l s a p r o s t r e d n í c t v o m g e n e r á l n e h o p r o k u r á t o r a ú č a s t i n a s ú d n e j r e h a b i l i t á c i i v z m y s l e S 3 0 o d s . 2 z á k o n a č. 1 1 9 / 1 9 9 0 Z b . o s ú d n e j r e h a b i l i t á c i i . S ť a ž n o s ť p r e p o r u š e n i e z á k o n a g e n e r á l n y p r o k u r á t o r n e p o d a l ( P z 2 3 7 / 9 0 ) .

Z t r e s t n é h o s p i s u O b v o d o v é h o v o j e n s k é h o s ú d u v B a n s k e j B y s t r i c i ú s t a v n ý s ú d z i s t i l , ž e m a l m o ž n o s ť p r e d s ú d o m n a v r h o v a ť d ô k a z y , č o aj v y u ž i l . M a l m o ž n o s ť s a v y j a d r i ť k d ô k a z o m a b y ť p r í t o m n ý p r i v ý s l u c h u s v e d k o v .

P o d ľ a § 2 2 0 o d s . 1 a 2 T r e s t n é h o p o r i a d k u s ú d m ô ž e r o z h o d o v a ť l e n o s k u t k u , k t o r ý j e u v e d e n ý v o b ž a l o b n o m n á v r h u . P r i s v o j o m r o z h o d n u t í s m i e p r i h l i a d a ť l e n n a s k u t o č n o s t i , k t o r é b o l i p r e b r a n é n a h l a v n o m p o j e d n á v a n í a o p i e r a ť s a o d ô k a z y , k t o r é b o l i n a h l a v n o m p o j e d n á v a n í v y k o n a n é . T e d a p o d k l a d o m p r e r o z h o d n u t i e s ú d u s ú d ô k a z y v y k o n a n é n a h l a v n o m k o n a n í a n i e v y š e t r o v a t e ľ o m . N i e je m o ž n é p o v a ž o v a ť z a p o r u š e n i e ú s t a v n ý c h č l á n k o v to, ž e v y š e t r o v a t e ľ v p r í p r a v n o m k o n a n í f a l š o v a l d ô k a z y .

Ú s t a v n ý s ú d n i e je o p r á v n e n ý p r e s k ú m a v a ť z á k o n n o s ť v k o n a n í a r o z h o d o v a n í o r g á n o v č i n n ý c h v t r e s t n o m k o n a n í , n a j m ä n i e r o z h o d n u t i a s ú d o v o v i n e a t r e s t e . T o t o o p r á v n e n i e m á v ý l u č n e v š e o b e c n ý s ú d ( č l . 1 4 2 o d s . 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ) . Ú s t a v n ý s ú d n e p a t r í d o s ú s t a v y v š e o b e c n ý c h s ú d o v , n i e je i c h k o n t r o l n ý m a n i n a d r i a d e n ý m s ú d n y m o r g á n o m , r e s p . ď a l š o u o d v o l a c o u s ú d n o u i n š t a n c i o u . T r e s t n ý p o r i a d o k d á v a o b v i n e n ý m d o s t a t o k p r á v n y c h p r o s t r i e d k o v n a d o s i a h n u t i e n á p r a v y , a k d o š l o k p o c h y b e n i u v k o n a n í a r o z h o d o v a n í o r g á n o v č i n n ý c h v t r e s t n o m k o n a n í .

b o l s t í h a n ý a aj p o z b a v e n ý s l o b o d y z d ô v o d o v a s p ô s o b o m , k t o r ý u s t a n o v u j e T r e s t n ý z á k o n , n a z á k l a d e r o z h o d n u t i a s ú d u . To, ž e z á k o n n ý m s p ô s o b o m b o l o d s ú d e n ý a n a z á k l a d e u l o ž e n é h o t r e s t u b o l n a č a s p o z b a v e n ý s l o b o d y , n e m o ž n o p o v a ž o v a ť z a p o r u š e n i e čl. 17 o d s . 1, 2 a 5 , čl. 18 o d s . 1 a č l . 19 o d s . 1 Ú s t a v y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y . S v o j h o p r á v a s a d o m á h a l z á k o n o m u s t a n o v e n ý m p o s t u p o m ( p o d á v a l o d v o l a n i e , p o d n e t y n a p o d a n i e s ť a ž n o s t i p r e p o r u š e n i e z á k o n a , n á v r h n a o b n o v u k o n a n i a ) n a n e z á v i s l o m a n e s t r a n n o m s ú d e ( p o d ľ a č l . 1 4 2 o d s . 1 p r á v o m o c k o n a ť a r o z h o d o v a ť v t r e s t n ý c h v e c i a c h je d a n á v ý l u č n e v š e o b e c n ý m s ú d o m ) .

K e ď ž e p o d a n i e o b s a h o v o s m e r u j e v o č i p r á v o p l a t n ý m r o z h o d n u t i a m v š e o b e c n ý c h s ú d o v , v k t o r ý c h n a p á d a n e z á k o n n o s ť v k o n a n í a r o z h o d o v a n í , n i e je v p r á v o m o c i ú s t a v n é h o s ú d u , a b y a k o s ú d n y o r g á n o c h r a n y ú s t a v n o s t i v s t u p o v a l d o k o n a n í v š e o b e c n ý c h s ú d o v a k o ď a l š i a o d v o l a c i a i n š t a n c i a . V š e o b e c n é s ú d y r o z h o d u j ú v o v e c i a c h o b č i a n s k o p r á v n y c h a t r e s t n o p r á v n y c h a k o n e z á v i s l é s ú d n e o r g á n y .

N a t o m t o z á k l a d e Ú s t a v n ý s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y p o p r e d b e ž n o m p r e r o k o v a n í p o d n e t u n a n e v e r e j n o m z a s a d n u t í b e z p r í t o m n o s t i n a v r h o v a t e ľ a § 2 5 o d s . 1 z á k o n a N á r o d n e j r a d y S l o v e n s k e j r e p u b l i k y č. 3 8 / 1 9 9 3 Z. z. o o r g a n i z á c i i Ú s t a v n é h o s ú d u S l o v e n s k e j r e p u b l i k y , o k o n a n í p r e d n í m a o p o s t a v e n í j e h o s u d c o v v z n e n í z á k o n a č. 2 9 3 / 1 9 9 5 Z. z. v s ú l a d e s u s t a n o v e n í m § 2 5 o d s . 2 c i t o v a n é h o z á k o n a p o d n e t o d m i e t o l a k o z j a v n e n e o p o d s t a t n e n ý .

P o u č e n i e : P r o t i t o m u t o r o z h o d n u t i u n e m o ž n o p o d a ť o p r a v n ý p r o s t r i e d o k .

K o š i c e 4. f e b r u á r a 1 9 9 7

Z a s p r á v n o s ť o p í s a n é h o t e x t u JU D r . A n n a D a n i e l č á k o v á I r e n a M a k o v i c k á p r e d s e d n í č k a s e n á t u

4