II. ÚS 20/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 20/1997

Ústavný súd, dátum 25.03.1997, sp.zn. II. ÚS 20/1997

II. ÚS 20/1997 25.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/43f35338-b61d-4ebc-90e4-ca003c3dcc62/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2020_97.pdf II. ÚS 20/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a v né ho súdu Sl ovenskej r epubl i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 25. marca 1997 po predbežnomprerokovaní podnetu , bytom , zastúpeného JUDr. Evou Michalenkovou, advokátkou v Banskej Bystrici, ktorým namietol porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 a práva na zachovanie osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena priznaného čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, takto

r o z h o d o l:

Podnet na začatie konania o d m i e - t a.

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 3. mája 1996 doručený podnet na začatie konania, v ktorom namietol porušenie jeho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného č l . 48 ods. 2 a práva na zachovanie osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena priznaného čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa podateľa k porušovaniu týchto práv dochádza v konaní vo veci vedenej na Mestskom súde v Bratislave pod sp. z n . 6 C 72/93, v ktorom žaloval vydavateľov - 2 -

denníkov Pravda, Práca a Smena o zverejnenie tlačovej opravy a náhrad nemajetkovej a majetkovej ujmy spôsobenej uverejnením nepravdivého textu o osobe navrhovateľa.

Skôr, ako ústavný súd podnet predbežne prerokoval, tento dna tragicky zahynul, ktorá skutočnosť bola potvrdená listom Okresného úradu Bratislava V - odbor všeobecnej vnútornej správy - matrika č. OVVS/97/00016-45 zo dna 7. marca 1997. V liste sa uvádza, že v karte úmrtí z v . 5, roč. 1997, s t r . 96, č. 28 je vyznačené úmrtie , v Kremnici, naposledy bytom , dňa .

Podľa § 25 o d s . 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov ústavný súd môže na predbežnom prerokovaní odmietnuť podnet podaný zjavne neoprávnenou osobou.

Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil právny názor, podľa ktorého : "Podnet môže podať právnická alebo fyzická osoba jedine v záujme ochrany vlastných práv. Namietať porušenie práv inej osoby môže iba zákonný zástupca takej osoby. Zákonný zástupca v takom prípade môže podnetom namietať porušenie práva, dokiaľ zákonné zastúpenie trvá, ak podnet nie je v rozpore s účelom zastúpenia. Právo namietať podnetom porušenie svojho práva nemožno uplatniť po smrti oprávnenej osoby." (II. ÚS 4/96, s. 2) .

Platná právna úprava dovoľuje, aby po smrti poškodeného do konania o ochrane jeho osobnostných práv vstúpili ďalšie osoby. Podľa § 15 Občianskeho zákonníka: "Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovanie práva na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom.". - 3 -

Konanie na všeobecnom súde vo veci 6 C 72/93 Mestského súdu v Bratislave bolo však právoplatne skončené.

Z uvedených dôvodov rozhodol ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. tak, ako je to uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 25. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k predseda senátu