II. ÚS 21/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 21/1997

Ústavný súd, dátum 25.03.1997, sp.zn. II. ÚS 21/1997

II. ÚS 21/1997 25.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/8ec224f2-ae81-4f6c-a6db-6a176ba221aa/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2021_97.pdf II. ÚS 21/97

S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

U Z N ESEN IE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 25. marca 1997 po predbežnomprerokovaní podnetu , , bytom , zastúpeného JUDr. Evou Michalenkovou, advokátkou v Banskej Bystrici, ktorým namietal porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného č l . 48 ods. 2 a práva na zachovanie osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena priznaného čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej r e p u b li k y , takto

r o z h o d o l :

Podnet na začatie konania o d m i e - t a.

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 3. mája 1996 doručený podnet na začatie konania, v ktorom namietal porušenie jeho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 a práva na zachovanie osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena priznaného čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa podateľa k porušovaniu týchto práv dochádza v konaní vo veci vedenej na Mestskom súde v Bratislave pod sp. z n . 6 C 79/93, v ktorom navrhovateľ žaloval vydavateľov denníkov Hlas ľudu a Republika o zverejnenie tlačovej opravy a náhradu nemajetkovej a majetkovej ujmy a to v súvislosti so zverejnením nepravdivého textu o osobe navrhovateľa.

Skôr, ako ústavný súd podnet predbežne prerokoval, tento tragicky zahynul dňa . Smrť bola potvrdená listom Okresného úradu Bratislava V zo dňa 7. marca 1997. Táto skutočnosť je vyznačená v karte úmrtí zv. 5 roč. 1997, str. 96 , č. 28 dňa .

V zmysle § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov ústavný súd môže na predbežnom prerokovaní odmietnuť, podnet podaný zjavne neoprávnenou osobou.

Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil právny názor, podľa ktorého: "Podnet môže podať právnická alebo fyzická osoba jedine v záujme ochrany vlastných práv. Namietať porušenie práv inej osoby môže iba zákonný zástupca takej osoby. Zákonný zástupca v takom prípade môže podnetom namietať porušenie práva, dokiaľ zákonné zastúpenie trvá, ak podnet nie je v rozpore s účelom zastúpenia. Právo namietať podnet porušenia svojho práva nemožno uplatniť po smrti oprávnenej osoby." (II.ÚS 4/96, s. 2) .

Predkladateľ podnetom namietol porušenie práva na ochranu osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, ktoré smrťou nezaniká a ďalej namietol porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konaní o ochrane osobnostných práv.

Platná právna úprava dovoľuje, aby po smrti poškodeného do konania o ochrane jeho osobnostných práv vstúpili ďalšie osoby. Podľa § 15 Občianskeho zákonníka: "Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovanie práva na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom.". 3

Za predpokladu splnenia všetkých uvedených podmienok účastník konania podľa § 15 Občianskeho zákonníka bude osobou, ktorá nie je zjavne neoprávnenou na vstup do konania pred ústavným súdom. Podľa medzinárodného štandardu pre uplatnenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa smrť účastníka konania spravidla uzná ako dôvod pre zastavenie konania.

Pred predbežným prerokovaním podnetu podľa § 25 o d s . 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z.z. sa však nepreukázal vstup príbuzných, oprávnených uplatňovať právo na ochranu jeho osobnosti. do konania na všeobecnom súde. Predkladáteľ podnetu zomrel, a preto senát ústavného súdu rozhodol o odmietnutí podnetu.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný pr o s t r i e d o k .

V Košiciach 25. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: Július Č e r n á k p r e d s e d a senátu