II. ÚS 22/1997 - iSpis

II. ÚS 22/1997 26.3.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c23ebc23-62d4-4173-8a84-9fce1fa1098a/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2022_97.pdf II. ÚS 22/97

S L O V E N S K Á R E P U B L I K A

U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neve 26. marc 7 p dnetu prechodne bytom ktorým namietal porušenie práv na osobnú slobodu priznaných čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, takto

r o z h o d o l:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol dňa 19. apríla 1996 doručený podnet na začatie konania označený ako žiadosť podľa § 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, či uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. februára 1995 sp. zn. 6 Tpo 38/95 nie je porušením ustanovení čl. 12 ods. 1, 2 , čl. 17 ods. 2 ,3 ,5 , čl. 52 ods. 2 ,3 ako aj čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a v tej súvislosti aj porušením jeho práva na osobnú slobodu garantovanú ustanovením čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Uviedol, že Krajský súd v Banskej Bystrici prepustil jeho spoluobvineného a jeho vzatie do väzby odôvodnil tým, že je občanom cudzieho štátu, ktorý má na území Slovenskej republiky len prechodné bydlisko. preto je dôvodná obava, že v prípade prepustenia z väzby by mohol ujsť alebo sa skrývať , aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu. Krajský súd 2

v Banskej Bystrici tým odôvodnil použitie ustanovenia § 67 ods. 1 písm.a) Tr. por. Podľa tým súd nepriamo určuje cudzie štátne občianstvo obvineného a priamo i neexistujúce trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky ako konkrétne skutočnosti, na základe ktorých možno vziať obvineného do väzby podľa § 67 ods. 1 písm. a) Tr. por. Túto skutočnosť považuje za neprípustnú diskrimináciu.

Podľa jeho názoru súd diskriminačnou interpretáciou ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) Tr. por. sa dostáva do rozporu s ustanoveniami čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a zbavenie slobody na základe argumentácie a dôvodov, ktoré nepredpokladá zákon je v rozpore s ustanoveniami čl. 17 ods. 2, 5 Ústavy Slovenskej republiky. Poukazuje ďalej na to, že čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky smeruje k ochrane fyzickej slobody a najmä k ochrane pred svojvoľným zbavením slobody, rozhodovaním o väzbe a v súvislosti s tým ustanovuje ako povinnosť vyšetrujúcich orgánov konkrétne procedurálne konanie a termíny pre jeho realizáciu (čl. 17 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky) .

Namieta tiež porušenie procedurálnych úkonov podľa § 75 Tr. por. Odovzdanie obvineného súdu považuje za dominantné, najmä fyzickú prítomnosť obvineného na mieste odovzdania súdu. Poukazuje na to. že nebol fyzicky prítomný na súde v príslušnej lehote a usudzuje, že ani de facto ani de iure nebol odovzdaný súdu podľa zákona, prípadne, že nebola splnená jedna z procedurálnych predbežných podmienok pre rozhodovanie o vzatí obvineného do väzby, preto súd mal odmietnuť návrh prokurátora na vzatie do väzby. V postupe Krajského súdu v Banskej Bystrici vidí porušenie čl. 12 ods. 1, 2, čl. 17 ods. 2 , 3, 5, čl. 52 ods. 2, 3 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ako aj ustanovení § 67, § 68, § 75, § 76 ods. 4 a § 77 ods. 1 Tr. por. a prichádza k záveru, že jeho vzatie do väzby predstavuje porušenie jeho práva na osobnú slobodu zaručenú čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v súvislosti s tým sa odvoláva na ustanovenie čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a žiada Ústavný súd - 3 -

Slovenskej republiky, aby vyniesol svoje stanovisko v súvislosti s predmetnou problematikou.

Z trestného spisu Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 1 T 11/96 týkajúceho sa zistené, že tento bol zadržaný dňa o . v Banskej Bystrici po vznesení obvinenia pre trestný čin obchodovania so ženami podľa § 246 ods. 1, 2 písm. b) , c) T adržaniu predchádzalo predvedenie dňa 26. januára 1995 o ., ktoré bolo považované za prvé obme body v tejto trestnej veci. Dňa 27. januára 1995 o . podal okresný prokurátor v Banskej Bystrici návrh Okresnému súdu v Banskej Bystrici podľa § 77 ods. 1 Tr. por. na vzatie obvineného do väzby z dôvodov § 67 ods. 1 písm. a) , c) Tr. por. Sudkyňa Okresného súdu v Bansk januára 1995 uznesením sp. zn. Tp 16/95 vzala podľa § 68 Tr. por. z dôvodov § 67 písm. a) , c) Tr. po zby s tým, že väzba sa začala 26. januára 1995 o . Proti tomuto uzneseniu podal obvinený sťažnosť , o ktorej rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením 15. februára 1995 sp. zn. 6 Tpo 38/95 tak. že podľa § 149 ods. 1 písm.a) Tr. por. napadnuté uznesenie zrušil v plnom rozsahu a podľa § 68 Tr. por. z dôvodov podľa § 67 písm.a) Tr. por. vzal obvineného do väzby s tým, že väzba začala 26. januára 1995 o . Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol 22. januára 1997 uznesením sp. zn. NTv-II 3/97 o návrhu pr ajského súdu na predĺženie lehoty trvania väzby u v zmysle § 71 ods. 2 Tr. por. tak, že lehotu trvania väzby nepredĺžil a dal príkaz na jeho prepustenie z väzby.

Podľa čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: "Osobná sloboda sa zaručuje.". Podľa čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: "Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak. ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.” . Podľa § 77 Tr. por., ak prokurátor nenariadil prepustenie zadržanej osoby na podklade materiálov, ktoré mu došli, prípadne - 4 -

po jej opätovnom výsluchu, je povinný odovzdať ju v lehote 24 hodín od zadržania alebo prevzatia súdu s návrhom na vzatie do väzby. K návrhu pripojí dosiaľ získaný dôkazný materiál. Podľa § 67 ods. 1 písm.a) Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak sú konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť hneď zistiť, ak nemá stále bydIisko.

Z obsahu trestného spisu nepochybne vyplýva, že boli dodržané ustanovenia o vznesení obvinenia a bola dodržaná aj lehota uvedená v § 77 ods. 1 Tr. por. bol v lehote odovzdaný súdu, čo vyplýva zo zápisu návrhu okresného prokurátora na vzatie do väzby a rozhodnutie o uvalení väzby bolo vykonané tiež v zákonom stanovenej lehote.

Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol v súlade so zákonom, keď vzal do väzby z dôvodov § 67 ods. 1 písm.a) Tr. por., keďže tento nemal stále bydlisko na Slovensku, čo odôvodňovalo obavu, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu.

Ústavný súd návrh predbežne prerokoval na neverejnom zasadnutí v zmysle § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky. o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. a podnet ako zjavne neopodstatnený podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona odmietol.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. marca 1997

Za správnosť vyhotovenia: J D U . úlius Č e r n á k r predseda senátu