II. ÚS 23/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 23/1997

Ústavný súd, dátum 09.04.1997, sp.zn. II. ÚS 23/1997

II. ÚS 23/1997 9.4.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/7ab62f03-35f0-4f73-b1b0-5f44a5093009/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2023_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 23/97

UZNESENIE Ú s t a v n é h o s údu S l o v e n s k e j r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. apríla

1997 predbežne prerokoval podnet , bytom

t. č. v Ústave na výkon väzby na začatie konania , r pre porušovanie práv priznaných Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol dňa

30. januára 1997 doručený podnet , bytom

, t. č. v Ústave na výkon väzby v na začatie konania pre

porušovanie práv priznaných v Ústave Slovenskej republiky, ku ktorému dochádza vo

výkone väzby.

bol do väzby vzatý 24. jú la 1996 na základe obvinenia zo

spáchania trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1 Trestného zákona, trestného

činu lúpeže podľa § 234 ods. 1 a 2 písm. b) Trestného zákona a trestného činu krádeže

podľa § 247 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Vo svojom podnete uviedol, že k vzatiu

do väzby došlo protiprávne, nakoľko sa necíti byť vinným zo spáchania skutkov, pre

ktoré bol obvinený a okolnosti, za ktorých je väzba vykonávaná považuje za postup

v rozpore s Trestným zákonom a Trestným poriadkom. Na výzvu ústavného súdu doplnil svoje podanie listom dňa

3. marca 1997, v ktorom trval na skutočnosti, že vo väzbe je protizákonne a opakovane

došlo k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky a zákonov orgánmi činnými v trestnom

konaní. Poukázal tiež na skutočnosť, že väzba v prípravnom konaní bola po 6 mesiacoch predĺžená až na základe jeho iniciatívy a po zákonnej lehote. Tvrdenia boli vyvrátené dôkazmi, ktoré ústavnému súdu predložil riaditeľ Ústavu

na výkon väzby v . Podľa listu Ú V V - 26782/40/97 zo dňa 18. februára 1997

bol vzatý do väzby 23. júla 1996 na základe príkazu Obvodného súdu

Bratislava 2, č. j. 2 Nt 827/96 pre trestný čin podľa § 234 ods. 1 a 2 a § 235 ods. 1

Trestného zákona. Väzba bola na základe návrhu okresného prokurátora pre Bratislavu

II. č. k. Pv 590/96 z 9. januára 1997 predĺžená uznesením Okresného súdu Bratislava II. č. 2 Nt 1001/97 z 21. januára 1997 do 30. marca 1997. Ústavný súd na základe

predložených dokladov zistil, že návrh okresného prokurátora na predĺženie väzby

i rozhodnutie súdu o predĺžení väzby boli uskutočnené v zákonom určených lehotách.

Na základe zistenia, že nebolo preukázané porušenie ustanoveni Ústavy

Slovenskej republiky, keďže k obmedzeniu osobnej slobody došlo v súlade so

zákonom, ústavný súd rozhodol o odmietnutí podnetu z dôvodu, že je zjavne neopodstatnený.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 9. apríla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k

Adriána Jokeľová predseda senátu

2