II. ÚS 24/1997 - iSpis

II. ÚS 24/1997 9.4.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/cbdc4e2f-c118-4c69-945b-e67c6f5819db/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2024_97.pdf II. US 24/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t a v né ho súdu Sl ovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 9. apríla 1997 vo veci podnetu , bytom Jurigovo nám. 9, Bratislava, , bytom Hyrovského 16, Bratislava, , bytom , Doc. , Csc., a , bytom , na začatie konania pre porušenie ústavných práv čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 48 ods. 2 ústavy uznesením Obvodného súdu Bratislava 1 Dr 1870/B, ZDr. 2/96 z 21. mája 1996 v spojení s uznesením Mestského súdu v Bratislave sp. zn. 20 Cob 329/96, ako aj rozsudku Mestského súdu v Bratislave sp. zn. 21 Cb 6/96 z 24. júna 1996 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obo 264/96 z 28. novembra 1996 takto

rozhodol:

Podnet Ing. Emila G r m a n a a spol. na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podnetom zo dňa 11. februára 1997, došlým Ústavnému súdu Slovenskej republiky dňa 13. februára 1997, domáhajú sa podnecovatelia , , , Doc. a preskúmania správnosti uznesenia Obvodného súdu Bratislava 1 sp. zn. Dr 1870/B ZDr 2/96 zo dňa 21. mája 1996 v spojení s uznesením odvolacieho súdu sp. zn. 20 Cob 329/96, ako aj rozsudku Mestského súdu Bratislava sp. zn. 21 Cb 2

6/96 zo dňa 24. júna 1996 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Bratislava sp. zn. 5 Obo 264/96 zo dňa 28. novembra 1996. Uvádzajú, že Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Bratislava IV uznesením zo dňa 18. januára 1996 odvolalo všetkých dovtedajších členov predstavenstva SBD IV a tohože dňa zvolilo nové predstavenstvo, členmi ktorého sú aj podnecovatelia. Členovia novozvoleného predstavenstva podali dňa 22. januára 1996 návrh obchodnému registru na zápis tejto zmeny, pričom doložili všetky potrebné doklady. Uznesením registrového súdu zo dňa 21. mája 1996 Dr 1870/B ZDr 2/96 bolo konanie prerušené s odôvodnením, že na Mestský súd v Bratislave boli podané žaloby na vyslovenie neplatnosti uznesení zhromaždenia delegátov zo dňa 18. januára 1996 vedené pod sp. zn. 21 Cb 6/96 a 21 Cb 13/96, pričom otázka riešená v sporoch môže mať podstatný význam pre rozhodnutie obchodného registra vo veci zápisu zmien. Proti tomuto uzneseniu bolo podané novozvolenými členmi predstavenstva odvolanie, avšak odvolací súd pod sp. zn. 20 Cob 329/96 uznesenie registrového súdu o prerušení konania potvrdil. V tejto súvislosti treba poznamenať, že podnecovatelia uznesenie odvolacieho súdu sp. zn. 20 Cob 329/96 ústavnému súdu nepredložili, neuvádzajú dátum tohto rozhodnutia, ale ani dátum jeho doručenia. Podnecovatelia považujú postup registrového súdu za nesprávny, pretože tento bol povinný skúmať splnenie podmienok na zápis zmeny štatutárneho orgánu a po skonštatovaní splnenia podmienok mal o návrhu rozhodnúť. Podľa § 28 ods. 5 Obchodného zákonníka bol registrový súd povinný bez zbytočného odkladu zmenu štatutárneho orgánu zapísať. Dňa 20. júna 1996 uskutočnilo sa pojednávanie na Mestskom súde Bratislava vo veci 21 Cb 6/96, kde žalobcom bol jeden z odvolaných členov predstavenstva JUDr. Zeman. Za žalované stavebné bytové družstvo v konaní vystupovali novozvolení členovia predstavenstva. Toto prvostupňový súd pripustil, hoci bol informovaný, že prítomní zástupcovia stavebného bytového družstva nie sú doposiaľ zapísaní v obchodnom registri. Súd rozsudkom z 24. júna 1996 žalobe JUDr. Zemana vyhovel. Členovia novozvoleného predstavenstva v zastúpení stavebného bytového družstva 3

podali proti rozsudku odvolanie, ktoré Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 28. novembra 1996 sp. zn. 5 Obo 264/96 odmietol z dôvodu, že nebolo podané štatutárnymi zástupcami stavebného bytového družstva zapísanými v obchodnom registri. JUDr. Zeman za pomoci civilnej bezpečnostnej služby dňa 26. júna 1996 obsadil administratívnu budovu Stavebného bytového družstva Bratislava IV a predstavenstvu zvolenému 18. januára 1996 zabránil v ďalšom vykonávaní riadiacej činnosti družstva a vo vstupe do budovy. Podnecovateľom uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky doručené nebolo a dozvedeli sa o ňom, resp. prevzali ho (neuvádza sa, kto menovite) až dňa 13. januára 1997. Podľa názoru podnecovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky neposkytol ochranu práv stavebného bytového družstva tým, že by rozsudok súdu prvého stupňa po zistení procesnej vady v konaní zrušil. Napokon podnecovatelia žiadajú, aby bol podnet na začatie konania prijatý. Na výzvu ústavného súdu podnecovatelia doplnili podnet podaním zo dňa 5. marca 1997, došlým Ústavnému súdu Slovenskej republiky dňa 10. marca 1997. Navyše sa tu uvádza, že v registrovom konaní bolo porušené právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Z toho dôvodu požadujú, aby bolo uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 sp. zn. Dr 1870/B ZDr 2/96 zo dňa 21. mája 1996 v spojení s uznesením Mestského súdu v Bratislave sp. zn. 20 Cob 329/96 zrušené. Pokiaľ ide o konanie o neplatnostˇ uznesení zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva Bratislava IV zo dňa 18. januára 1996, majú podnecovatelia zato, že postupom súdov a ich rozhodnutiami došlo k porušeniu základných práv uvedených v článkoch 46, 47 a 48 Ústavy Slovenskej republiky, resp. v článkoch 36, 37 a 38 Listiny základných práv a slobôd, keď súd neumožnil podnecovateľom obhajovať svoje práva ohrozené predmetnou žalobou, a keď mestský súd napriek upozorneniu, že žalované stavebné bytové družstvo je zastúpené novozvolenými a do obchodného registra ešte nezapísanými členmi predstavenstva, vo veci konal. Podnecovateľom, ktorých práva boli žalobou napadnuté a o ktorých sa v konaní rozhodovalo, bola postupom súdu odopretá možnosť byť prítomnými pri prerokovaní veci a vyjadriť sa ku všetkým dôkazom. Podnecovatelia preto žiadajú zrušiť rozsudok Mestského súdu Bratislava sp. 4

zn. 21 Ch 6/96 zo dňa 24. júna 1996. Aj najvyšší súd porušil právo na súdnu ochranu vyplývajúce z čl. 46 ods. 1 ústavy a z čl. 36 ods. 1 listiny a podľa názoru podnecovateľov mal najvyšší súd podľa § 221 ods. 1 písm. b) OSP prvostupňový rozsudok zrušiť. Z tohto dôvodu žiadajú podnecovatelia, aby ústavný súd zrušil aj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 Obo 264/96. Z dôvodov, ktoré podnecovatelia bližšie nevysvetľujú, uvádzajú aj, že podnet svojím významom podstatne presahuje osobný záujem podnecovateľov. Z predložených dokladov vyplývajú nasledovné skutočnosti: Návrhom podpísaným novozvolenými členmi predstavenstva zo dňa 22. januára 1996, došlým Obvodnému súdu Bratislava 1 dňa 22. januára 1996, žiada sa od obchodného registra výmaz doterajších členov predstavenstva a zápis nových členov predstavenstva stavebného bytového družstva. Zo zápisnice zo dňa 18. januára 1996, a to z uznesenia č. 2 na str. 4 sa zisťuje, že členovia dovtedajšieho predstavenstva boli odvolaní. Z uznesenia č. 5 na str. 6 vyplýva, že sa program rokovania rozšíril o voľbu nového predstavenstva. Z uznesenia č. 6 na tejže strane sa preukazuje, že za nových členov predstavenstva budú zvolení za každý územný celok dvaja kandidáti s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov bez ohľadu na kvalifikovanú väčšinu, pričom jedenásty člen predstavenstva sa doplní na základe najvyššieho počtu hlasov bez ohľadu na lokalitu a kvalifikovanú väčšinu. Z dodatku ku zápisnici z rokovania zhromaždenia delegátov zo dňa 18. januára 1996, ktorý je datovaný 16. februára 1996, vyplýva, že sa zápisnica z 18. januára 1996 na str. 6 za textom uznesenia č. 5 dopĺňa o návrh Ing. Straku na zmenu stanov stavebného bytového družstva, a to čl. 71 ods. 1 tak, aby za 1. vetu sa doplnilo Predstavenstvo je zložené z územného zastúpenia lokalít minimálne po dvoch členoch Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Dlhé Diely, Devínska Nová Ves v zmysle územného členenia, jedenásty člen predstavenstva sa doplní na základe najvyššieho počtu hlasov bez ohľadu na lokalitu . Ďalší text čl. 71 ods. 1 ostáva bez zmien. V náväznosti na doplnenie uvedeného textu dopĺňajú sa do návrhu uznesenia nad bodom 1 na str. 6 a do textu uznesenia č. 6 za slová ... v súlade s čl. 66 ods. 4 slová a čl. 71 ods. 1 stanov . 5

Zo zápisnice volebnej komisie z vykonaných volieb na zhromaždení delegátov 18. januára 1996, ktorá je prílohou zápisnice zo zhromaždenia delegátov, sa preukázalo, že celkový počet delegátov bol 229, prítomní boli 116, čo je nadpolovičná väčšina, pričom menej ako 59 hlasov, teda menej ako nadpolovičnú väčšinu, získali Doc. , , , , a . Na ustanovujúcej schôdzi predstavenstva stavebného bytového družstva konanej 19. januára 1996 v noci o 01,15 hod. za predsedu predstavenstva a stavebného bytového družstva bol zvolený a za podpredsedov a , o čom svedčí zápisnica. Na 5. schôdzi predstavenstva SBD z 8. februára 1996 Ing. Mensátor odstúpil z funkcie predsedu, za nového predsedu bol zvolený a namiesto neho za podpredsedu Ing. Hrbatý, o čom rovnako bola napísaná zápisnica. Uznesením Obvodného súdu Bratislava 1 sp. zn. Dr 1870/B ZDr 2/96 zo dňa 21. mája 1996 konanie o zápis zmien do obchodného registra bolo prerušené do právoplatného rozhodnutia Mestského súdu Bratislava vo veciach vedených pod sp. zn. 21 Cb 13/96 a 21 Cb 6/96 s odôvodnením, že dňa 22. februára 1996 boli súdu doručené dve žiadosti na prerušenie konania. Na Mestský súd Bratislava boli podané návrhy na vyslovenie neplatnosti uznesení zhromaždenia delegátov stavebného bytového družstva zo dňa 18. januára 1996, pričom v konaniach vedených na Mestskom súde Bratislava sa rieši otázka, ktorá môže mať podstatný význam pre rozhodnutie registrového súdu v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. Z rozsudku Mestského súdu Bratislava 21 Cb 6/96 zo dňa 24. júna. 1996 sa dá zistiť, že na základe žaloby proti Stavebnému bytovému družstvu Bratislava IV vyhlásil súd za neplatné uznesenie Zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva Bratislava IV zo dňa 18. januára 1996 v časti zmeny stanov a volieb do predstavenstva. Podľa súdu z ustanovenia § 239 Obchodného zákonníka členská schôdza, resp. zhromaždenie delegátov rozhoduje okrem iného o voľbe a odvolávaní členov predstavenstva. Na platnosť jej uznesení sa podľa § 238 ods. 3 Obchodného 6

zákonníka vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas väčšiny hlasov prítomných členov. Ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka je v zmysle § 263 Obchodného zákonníka ustanovením kogentným, ktoré nemožno v stanovách meniť. Zhromaždením delegátov dňa 18. januára 1996 bola prijatá taká zmena stanov, ktorá je v rozpore s § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka, lebo umožnila voľbu do predstavenstva takých členov, ktorí získajú najvyšší počet hlasov bez, ohľadu na väčšinu hlasov. Z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obo 264/96 zo dňa 28. novembra 1996 podľa doložky právoplatnosti sa dá vyrozumieť, že rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 24. júna 1996 sp. zn. 21 Cb 6/96 stal sa právoplatným dňa 29. júla 1996 zrejme preto, že najvyšší súd odvolanie odmietol, keďže bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený podľa § 218 ods. 1 písm. b) OSP. Podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z ustanovení § 28 ods. 1 písm. e) , 243 ods. 3 a 13 ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva, že zápis štatutárneho orgánu konajúceho v mene družstva v obchodnom registri má konštitutívny charakter. Keďže odvolanie v mene stavebného bytového družstva podpísali osoby, ktoré neboli v tom čase ako štatutári v obchodnom registri zapísané, išlo o odvolanie neoprávnenej osoby. Z oboznámeného skutkového stavu je zrejmé, že postupom všeobecných súdov vznikla situácia, ktorú len ťažko možno kvalifikovať ako želateľnú a akceptovateľnú. Obchodný register na jednej strane prerušil konanie o zápis novozvolených Členov predstavenstva do skončenia sporového konania o neplatnosť voľby nových členov predstavenstva a sporový súd na druhej strane v prvej inštancii vyslovil neplatnosť novej voľby, kým v druhej inštancii zaujal stanovisko, že žalované stavebné bytové družstvo má byť zastúpené tým štatutárom, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, teda štatutárom, ktorý bol 18. januára 1996 odvolaný. Ústavný súd nemá právomoc vykladať také zásadné a základné otázky hmotného a procesného obchodného práva, vrátane hmotných a procesných práv spojených s obchodným registrom. To je v právomoci všeobecných súdov, do sústavy ktorých ústavný súd nepatrí a nemá právomoc do ich mocenského rozhodovania 7

zasahovať. Nejde o porušenie ústavných práv, ale o porušenie zákona, presne Obchodného zákonníka, kde právomoc ústavného súdu nie je daná. Podnecovatelia nemôžu právom namietať, že v súdnom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava pod sp. zn. 21 Cd 6/96 boli porušené ich ústavné práva. Podnecovatelia totiž účastníkmi tohto súdneho konania neboli. Účastníkmi sporu boli a Stavebné bytové družstvo Bratislava IV. Pokiaľ sa týka konania pred obchodným registrom, tu sú podnecovatelia nepochybne oprávnenými osobami podať podnet podľa čl. 130 ods. 3 ústavy, lebo sú účastníkmi konania pred registrovým súdom. Ide však o podnet neodôvodnený, keďže medzičasom právoplatným rozsudkom bola ich voľba za členov predstavenstva vyhlásená za neplatnú. Podnecovatelia síce poukazujú na ústavné články a Listinu základných práv a slobôd, ktoré mali porušiť súdy svojimi rozhodnutiami, z obsahu podania je však zreteľná snaha dosiahnuť také rozhodnutie, na vydanie ktorého ústavný súd nemá právomoc. Ústavný súd nepatrí do sústavy všeobecných súdov, nie je ich nadriadenou súdnou inštanciou, ani kontrolným orgánom. Nemôže preto vstupovať do ich konania a rozhodovania, ak ide o meritórnu stráneku veci. Všeobecné súdy podľa čl. 142 ods. 1 ústavy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach a preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov a treba len dodať, že konajú ako nezávislé súdne orgány s konečnou platnosťou. Ústavný súd má oprávnenie preskúmavať rozhodnutia všeobecných súdov len z hľadiska procesného, či v konaní neboli porušené práva a slobody občanov deklarované v II. hlave ústavy. Ak zistí takéto porušenie, môže to vo svojom náleze konštatovať. Pravda, tento nález nemôže slúžiť ako základ pre nové rozhodnutie všeobecného súdu a už vonkoncom nemôže zrušiť jeho meritórne rozhodnutie. Teda nápravu, ak sa stala nezákonnosť, možno dosiahnuť len v rámci všeobecných súdov. Na čo sa v podnete poukazuje nedá sa hodnotiť ako porušovanie ústavnosti, ale v prípade preukázania, len ako porušenie zákonnosti. Na tomto základe Ústavný súd Slovenskej republiky predbežne prerokoval na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti účastníkov konania podnet podnecovateľov 8

podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a keďže zistil, že vec nepatrí do jeho právomoci, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 2 citovaného zákona v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z., podnet odmietol. Pritom konštatuje, že porušenie citovaných ustanovení ústavy alebo Listiny základných práv a slobôd v konaní a rozhodovaní súdov nebolo preukázané.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Košice 9. apríla 1997

Za správnosť opísaného textu: JUDr. Julius Č e r n á k predseda senátu