II. ÚS 32/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 32/1997

Ústavný súd, dátum 05.06.1997, sp.zn. II. ÚS 32/1997

II. ÚS 32/1997 5.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d377484a-757b-4a1b-862f-84098568f467/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2032_97.pdf II. ÚS 32/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. júna 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , , toho času v Nápravnovýchovnom ústave v , vo veci porušenia jeho základných práv v konaní a rozhodovaní v trestnej veci Okresného súdu v Dolnom Kubíne sp. zn. 3 T 59/94, ako aj vo veci povolenia obnovy konania vedenej na Okresnom súde v Dolnom Kubíne pod sp. zn. Nt 131/95 takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Navrhovateľ vo svojom podaní doručenom Ustavnému súdu Slovenskej republiky dňa 5. mája 1997 a v doplnenom podaní doručenom 26. mája 1997 uviedol, že ho Okresný súd v Dolnom Kubíne v trestnej veci vedenej pod sp. zn. 3 T 59/94 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 8 To 1406/94 uznal vinným zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 ako obzvlášť nebezpečného recidivistu podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. a trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. ako obzvlášť nebezpečného recidivistu podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. Za tieto skutky mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 8 rokov nepodmienečne. - 2 -

Navrhovateľ v podaní na ústavný súd spochybnil skutkové zistenia všeobecného súdu, čo bolo aj dôvodom, prečo v tejto veci podal návrh na povolenie obnovy konania. Okresný súd v Dolnom Kubíne v konaní pod sp. zn. Nt 131/1995 dňa 3. mája 1995 však jeho návrh zamietol. O sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu Krajský súd v Banskej Bystrici (v konaní pod sp. zn. 6 To 445/95) dňa 21. júna 1995 rozhodol tak, že ju zamietol. ďalej uviedol, že nepovolením obnovy konania boli porušené ustanovenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky . Porušenie práv uvedených v citovaných ustanoveniach videl v tom, že jeho návrh na povolenie obnovy konania (vec vedená na Okresnom súde v Dolnom Kubíne pod sp. zn. Nt 131/95) bol zamietnutý. Navrhovateľ mal zato, že ak by bola obnova konania v jeho trestnej veci povolená, bol by skutok, za ktorý bol odsúdený, kvalifikovaný inak. Žiadal preto, aby ústavný súd prikázal príslušným orgánom vo veci začať obnovu konania .

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Navrhovateľ ani po výzve ústavného súdu neuviedol žiadne skutočnosti, z ktorých by sa bol dal vyvodiť záver o spojitosti tvrdeného porušenia ústavného práva podľa čl. 2, čl. 46 ods. 1, 48 ods. 2 a 49 Ústavy Slovenskej republiky s rozhodnutím Okresného súdu v Dolnom Kubíne sp. zn. Nt 131/95 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 6 To 445/95.

Podnecovateľ cituje vo svojom podaní aj čl. 48 ods. 2 ústavy, v ktorom sa uvádza, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom. Z predloženého spisového materiálu nebolo zistené, že by z konania alebo jeho časti bola vylúčená verejnosť a podnecovateľ ani nekonkretizuje, v čom vidí porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy. - 3 -

V ďalšej časti podania cituje čl. 49 ústavy, podľa ktorého len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie. Ani v tomto prípade podnecovateľ neuviedol, čím konkrétne došlo k porušeniu jeho ústavného práva.

Ústavný súd na predbežnom prerokovaní veci podľa § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. preskúmal náležitosti podania ustanovené zákonom, ako aj konkrétnosť a opodstatnenosť tvrdení uvedených v podaní z hľadiska možnosti začať konanie pred ústavným súdom o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Ústavný súd už vo svojom rozhodnutí pod sp. zn. II. ÚS 28/97 konštatoval, že jednou z podmienok prijatia podnetu na ďalšie konanie je preukázanie opodstatnenosti podnetu, t. j. či označeným rozhodnutím štátneho orgánu mohlo dôjsť k porušeniu niektorého ústavného práva alebo slobody, uvedených navrhovateľom v podnete adresovanom ústavnému súdu. Len v prípade, že existuje príčinná súvislosť medzi namietaným rozhodnutím súdu a porušením ústavných práv a podnet spĺňa aj ďalšie zákonom predpísané náležitosti, ústavný súd ho môže prijať na konanie.

V prípade podnetu súd zistil, že takáto príčinná súvislosť neexistuje, to znamená, že namietanými rozhodnutiami všeobecného súdu nemohlo dôjsť k porušeniu práv označených navrhovateľom.

Z uvedených dôvodov ústavný súd podnet navrhovateľa podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním o postavení jeho sudcov odmietol ako zjavne neopodstatnený. 4

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. júna 1997

Za správnosť vyhotovenia: J U Dr. Julius Č e r n á k p r e d seda senátu II. ÚS 32/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. júna 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , , toho času v Nápravnovýchovnom ústave v , vo veci porušenia jeho základných práv v konaní a rozhodovaní v trestnej veci Okresného súdu v Dolnom Kubíne sp. zn. 3 T 59/94, ako aj vo veci povolenia obnovy konania vedenej na Okresnom súde v Dolnom Kubíne pod sp. zn. Nt 131 /95 takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Navrhovateľ vo svojom podaní doručenom Ústavnému súdu Slovenskej republiky dňa 5. mája 1997 a v doplnenom podaní doručenom 26. mája 1997 uviedol, že ho Okresný súd v Dolnom Kubíne v trestnej veci vedenej pod sp. zn. 3 T 59/94 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 8 To 1406/94 uznal vinným zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 ako obzvlášť nebezpečného recidivistu podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. a trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. ako obzvlášť nebezpečného recidivistu podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. Za tieto skutky mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 8 rokov nepodmienečne. Navrhovateľ v podaní na ústavný súd spochybnil skutkové zistenia všeobecného súdu, čo bolo aj dôvodom, prečo v tejto veci podal návrh na povolenie obnovy konania. Okresný súd v Dolnom Kubíne v konaní pod sp. zn. Nt 131/1995 dňa 3. mája 1995 však jeho návrh zamietol. O sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu Krajský súd v Banskej Bystrici (v konaní pod sp. zn. 6 To 445/95) dňa 21. júna 1995 rozhodol tak, že ju zamietol. ďalej uviedol, že nepovolením obnovy konania boli porušené ustanovenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky . Porušenie práv uvedených v citovaných ustanoveniach videl v tom, že jeho návrh na povolenie obnovy konania (vec vedená na Okresnom súde v Dolnom Kubíne pod sp. zn. Nt 131/95) bol zamietnutý. Navrhovateľ mal zato, že ak by bola obnova konania v jeho trestnej veci povolená, bol by skutok, za ktorý bol odsúdený, kvalifikovaný inak. Žiadal preto, aby ústavný súd prikázal príslušným orgánom vo veci začať obnovu konania .

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Navrhovateľ ani po výzve ústavného súdu neuviedol žiadne skutočnosti, z ktorých by sa bol dal vyvodiť záver o spojitosti tvrdeného porušenia ústavného práva podľa čl. 2, čl. 46 ods. 1, 48 ods. 2 a 49 Ústavy Slovenskej republiky s rozhodnutím Okresného súdu v Dolnom Kubíne sp. zn. Nt 131/95 v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 6 To 445/95.

Podnecovateľ cituje vo svojom podaní aj čl. 48 ods. 2 ústavy, v ktorom sa uvádza, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom. Z predloženého spisového materiálu nebolo zistené, že by z konania alebo jeho časti bola vylúčená verejnosť a podnecovateľ ani nekonkretizuje, v čom vidí porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy. 3

V ďalšej Časti podania cituje čl. 49 ústavy, podľa ktorého len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie. Ani v tomto prípade podnecovateľ neuviedol, čím konkrétne došlo k porušeniu jeho ústavného práva.

Ústavný súd na predbežnom prerokovaní veci podľa § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. preskúmal náležitosti podania ustanovené zákonom, ako aj konkrétnosť a opodstatnenosť tvrdení uvedených v podaní z hľadiska možnosti začať konanie pred ústavným súdom o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Ústavný súd už vo svojom rozhodnutí pod sp. zn. II. ÚS 28/97 konštatoval, že jednou z podmienok prijatia podnetu na ďalšie konanie je preukázanie opodstatnenosti podnetu, t. j. či označeným rozhodnutím štátneho orgánu mohlo dôjsť k porušeniu niektorého ústavného práva alebo slobody, uvedených navrhovateľom v podnete adresovanom ústavnému súdu. Len v prípade, že existuje príčinná súvislosť medzi namietaným rozhodnutím súdu a porušením ústavných práv a podnet spĺňa aj ďalšie zákonom predpísané náležitosti, ústavný súd ho môže prijať na konanie.

V prípade podnetu súd zistil, že takáto príčinná súvislosť neexistuje, to znamená, že namietanými rozhodnutiami všeobecného súdu nemohlo dôjsť k porušeniu práv označených navrhovateľom.

Z uvedených dôvodov ústavný súd podnet navrhovateľa podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním o postavení jeho sudcov odmietol ako zjavne neopodstatnený. 4

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. júna 1997

Za správnosť vyhotovenia: Olejárová