II. ÚS 34/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 34/1997

Ústavný súd, dátum 05.06.1997, sp.zn. II. ÚS 34/1997

II. ÚS 34/1997 5.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/6ac41721-7106-44e9-a266-87e3a77cd57c/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2034_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú sta v n é h o sú d u S lo v en sk e j re p u b lik y

II. ÚS 34/97- 8

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. júna 1997 po predbežnom prerokovaní sťažnosti , bytom proti právoplatnému rozhodnutiu Daňového úradu v Piešťanoch, Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, pracovisko Trnava takto

rozhodol:

Sťažnosť na začatie konania odmieta.

Odôvodnenie

, bytom , svojím podaním z 22. 5. 1997 nazvaným návrh na rozhodnutie o sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu ústredných orgánov štátnej správy žiada, aby Ústavný súd Slovenskej republiky jej sťažnosti vyhovel a zamietol rozhodnutie Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, pracovisko Trnava, ako aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Obsahom návrhu je nespokojnosť navrhovateľky s príkazom Daňového úradu Piešťany na daňovú exekúciu zrážkou zo mzdy, iných odmien za závislú činnosť alebo náhradu za pracovný príjem, ktorý daňovému dlžníkovi prislúcha. Navrhovateľka popiera dôvody rozhodnutí príslušných daňových úradov, ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, že svoju podnikateľskú činnosť ukončila k 31. 12. 1991. Tvrdí, že podnikateľsko-obchodnú činnosť vykonávala aj v roku 1992, v ktorom bilancovala príjmy a výdaje.

K návrhu je priložený rozsudok Najvyššieho súdu SR 6 Sž 66/96 vo veci žaloby proti Ústrednému daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, pracoviska Trnava.

Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní návrhu zisťuje predovšetkým, či vec, ktorá je predmetom konkrétneho návrhu patrí do jeho pôsobnosti. Podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky rozhoduje ústavný súd o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva alebo slobody občanov, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Sťažnosť nie je v zmysle uvedeného článku Ústavy Slovenskej republiky ústavnou sťažnosťou. Okrem toho, že v tejto sťažnosti absentuje základný ústavný predpoklad, ktorým je základné ľudské právo alebo sloboda občana, z obsahu sťažnosti vyplýva, že jej námietky sa vzťahujú na porušenie, resp. preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu. Ide teda o pôsobnosť správneho súdnictva, ktorú v súlade s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 246 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku vykonávajú všeobecné súdy, v konkrétnom prípade Najvyšší súd Slovenskej republiky. - Najvyšší súd Slovenskej republiky zákonnosť rozhodnutia daňového orgánu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo preskúmal a žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Ústavný súd ako súdny orgán ochrany ústavnosti vo svojich rozhodnutiach už viackrát konštatoval, že nie je ďalšou inštanciou v systéme všeobecného súdnictva a nie je ani ich nadradeným orgánom, a preto nemôže zasahovať do rozhodovacej právomoci všeobecných súdov. Vyplýva to z ústavnej deľby súdnej moci medzi súdy všeobecné a ústavný súd.

Z týchto dôvodov preto Ústavný súd Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní návrhu na neverejnom zasadnutí v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. júna 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k predseda senátu