II. ÚS 35/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 35/1997

Ústavný súd, dátum 17.06.1997, sp.zn. II. ÚS 35/1997

II. ÚS 35/1997 17.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/ba9bd4e9-d665-4747-81f9-5ad6a1488614/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2035_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE II. Ú S 35/97 Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. júna 1997 po predbežnom prerokovaní sťažnosti bytom na orgány sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a súdy takto

rozhodol:

Sťažnosť na začatie konanie o d m i e t a .

Odôvodnenie

podaním z 20. 3. 1997 nazvaným oprávnený sťažovateľ k č. p. Sp. zn. Ns 278/96 z 19. 4. 1996 Najvyššieho súdu SR, k č. p. Ministerstva spravodlivosti SR: 3455/96-41 z 8. 7. 1996, k č. p. orgánov soc. zabezpečenia Ministerstva vnútra SR 27.682/5-96 z 1. 6. 1996, najmä k č. p. K- 602/Sť-1996 z 31. 5. 1996 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spupných niektorých prisluhovačov býv. režimu a násilníkov útvaru orgánov ministerstva vnútra Slovenskej republiky , vo veľmi zmätočnom obsahu vyjadruje sťažnosti na porušovanie zákonnosti orgánmi Ministerstva (Povereníctva) vnútra SR a súdov, pravdepodobne pri jeho preraďovaní a napokon aj prepustení z bývalého Zboru

1 národnej bezpečnosti. Možno to dedukovať z priložených fotokópií písomností (ešte z r. 1945,1947,1952) . Podľa priloženého osvedčenia podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a menovania do policajnej hodnosti policajného poručíka v. v. ad honores federálnym ministrom vnútra bol v zmysle citovaného zákona rehabilitovaný, ale nie podľa jeho predstáv.

5. 5. 1997 podal (na ÚS SR) ďalšie podanie obdobného obsahu, aký malo prvé podanie. Z tohto dôvodu bol vyzvaný na odstránenie vád návrhu s upozornením na ustanovenie § 25 zákona o konaní pred ÚS SR a prípadné odmietnutie jeho návrhu.

Na výzvu v lehote odpovedal, ale z jeho listu sa okrem námietok, že v medicíne, judikature SR a ministrom spravodlivosti SR sa znovu ochraňujú a schvaľujú trestné činy z bývalého režimu nedá posúdiť, čoho sa domáha na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Trvá na tom, aby nezávislý zvrchovaný Ústavný súd SR započal a pokračoval na základe predložených sťažností, ako sú už uvedené zo dňa 14. 3. 1997, 18. 4. 1997 a 28. 4. 1997 a podľa účinkov čl. 2 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1,2 poslednej vety a ods. 4, čl. 32, čl. 46 ods. 1, 2, 3 a 4, čl. 50 ods. 1, 2, 4, 5 druhej vety, čl. 125 ods. 1 písm. a) a b) , čl. 130 ods. 1 písm. f) a ods. 3, čl. 144 v plnom znení ods. 1 až 3 a čl. 152 ods. 1 najmä ods. 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky rozhodol právoplatne a záväzne pre všetkých účastníkov súbežne a v rovnakom čase a v súlade s čl. 50 ods. 1, 4 a 5 druhej vety .

Ústavný súd po predbežnom prerokovaní návrhu na neverejnom zasadnutí senátu zisťuje, že podanie nemá náležitosti návrhu ani podnetu na

2 začatie konania. Vady návrhu neboli odstránené ani po vyslovenom upozornení súdu, že v prípade, ak v určenej lehote nebudú vady odstránené, ústavný súd v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. ho odmietne.

Z toho dôvodu preto Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 17. júna 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Helena Dolinská predseda senátu

3