II. ÚS 36/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 36/1997

Ústavný súd, dátum 17.06.1997, sp.zn. II. ÚS 36/1997

II. ÚS 36/1997 17.6.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/eac560b6-dd15-4b13-a9e2-ffcf4a4e2e5a/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2036_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA j II. ÚS 36/97 UZNESENIE Ús tavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. júna 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom , vo veci príplatku k dôchodku podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách takto

rozhodol:

Podnet na začatie konanie odmieta.

Odôvodnenie

v podaní (z 13. 5. 1997) označenom ako podnet žiada Ústavný súd Slovenskej republiky o preskúmanie dôchodku, ktorý mu bol priznaný v roku 1979 z dôvodu, že dôchodok mu bol nesprávne zdaňovaný a tým bol údajne poškodený o 515,- Sk mesačne. Tvrdí ale, že nežiada o zvýšenie dôchodku, pretože ten má priznaný najvyšším stropom, ale o tzv. odškodnenie za výkon vojenskej služby v PTP. V zmysle zákona o mimosúdnych rehabilitáciách mu bolo priznané odškodnenie a to od 9. 10. 1986, s čím nie je spokojný, pretože zákon č. 87/1991 Zb. je v platnosti od roku 1991, čím podľa jeho názoru, bol poškodený o 590,- Sk mesačne. Z toho dôvodu žiada jednorazovo, so spiatočnou platnosťou, doplatiť rozdiel podľa platných právnych predpisov. K podaniu je priložené rozhodnutie Sociálnej poisťovne - Ústredia Bratislava, v ktorom poučenie o opravných prostriedkoch jednoznačne uvádza - poučuje, komu sa podáva návrh, resp. opravný prostriedok na preskúmanie rozhodnutia.

Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní návrhu ako prvoradé zisťuje predovšetkým, či vec, ktorá je predmetom návrhu, patrí do jeho pôsobnosti, alebo do pôsobnosti všeobecného súdu, alebo iného štátneho orgánu, alebo orgánu verejnej správy. V prípade, ak podľa obsahu návrhu ide o vec, ktorá patrí do rozhodovacej právomoci všeobecného súdu, ústavný súd nezačne konanie ani na základe prijatého podnetu, pretože by tým porušil jednak ústavnú deľbu súdnej moci a jednak jeden zo základných princípov právneho štátu, (podľa ktorého štátne orgány, vrátane ústavného súdu, môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon) .

Obsahom predloženého návrhu je začatie konania vo veciach, ktoré v súlade s Ústavou Slovenskej republiky podľa zákona o sociálnom zabezpečení, zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, ako aj Občianskeho súdneho poriadku, patria do pôsobnosti všeobecného súdu. Preto ústavný súd po predbežnom prerokovaní podnetu na neverejnom zasadnutí senátu v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ho odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 17. júna 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Černák Helena Dolinská predseda senátu