II. ÚS 38/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 38/1997

Ústavný súd, dátum 02.07.1997, sp.zn. II. ÚS 38/1997

II. ÚS 38/1997 2.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/42c9fd21-db9e-4a15-a167-576e30d3c4a4/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2038_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 38/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ú stavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 94 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bolo dňa 5. mája 1997 doručené podanie Poste restante, , ktoré označil ako podnet podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) , resp. ústavná sťažnosť podľa čl. 127 ústavy a namietal ňou, že konaním prezidenta Slovenskej republiky , vyhlásením referenda na dni 23. a 24. mája 1997 došlo k zásahu do jeho základného ľudského práva priznaného čl. 94 ústavy. Podľa tohto ustanovenia: Každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa zúčastniť na referende.

Podanie nespĺňalo náležitosti predpísané § 20 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. pre podanie podnetu. Ústavný súd preto listom z 19. mája 1997 vyzval , aby svoje podanie doplnil predpísaným spôsobom.

V doplnku podania doručeného ústavnému súdu 29. mája 1997 uviedol, že mu bolo znemožnené uplatniť právo priznané čl. 94 ústavy prezidentom Slovenskej republiky , ktorý nevyhlásil referendum spôsobom, akým ho požadovali vypísať občania zúčastnení na petičnej akcii za priamu voľbu prezidenta. žiadal, aby ústavný súd zaviazal prezidenta Slovenskej republiky vyhlásiť referendum podľa petície občanov a uložil prezidentovi aj ďalšie povinnosti, o ktorých ústavný súd nie je oprávnený konať.

Ústava Slovenskej republiky neobsahuje výslovné ustanovenie, ktoré by zakazovalo prezidentovi Slovenskej republiky spojiť viaceré otázky týkajúce sa verejného záujmu do spoločného referenda a takýto zákaz nemožno odvodiť ani z iných ustanovení ústavy.

Na základe uvedených skutočností ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. rozhodol o odmietnutí podnetu ako zjavne neopodstatneného.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 2. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Adriána Jokeľová predseda senátu