II. ÚS 4/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 4/1997

Ústavný súd, dátum 04.02.1997, sp.zn. II. ÚS 4/1997

II. ÚS 4/1997 4.2.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/bab3e7be-3f04-4d74-873e-29ff0416ab06/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%204_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE II. ÚS 4/97

Ús t a vného súdu Slovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1997 po be podnetu , bytom , vo veci zavlečenia jej syna do cudziny takto

r o z h o d o l :

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

O d ô v o d n e n ie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo 15. januára 1997 doručené podanie bytom označené ako sťažnosť proti zavlečeniu do Českej republiky. Z obsahu krátkeho podania, ako aj priložených deviatich príloh /fotokópií/ vyplýva, že ide o podnet, ktorého obsahom sú námietky porušenia ústavného práva garantovaného čl. 23 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. K tomuto porušeniu podľa podateľky podnetu došlo konaním menovite označených príslušníkov Policajného zboru v Nitre, ktorí dňa 10. 3. 1994 bez právneho dôvodu zadržali jej syna v Nitre a toho istého dňa ho v obci Kúty odovzdali príslušníkom Policajného zboru z Plzne. Príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky jej synovi ešte na území Slovenskej republiky nasadili putá a násilne ho prepravili do Plzne. V Plzni bol sudcom vzatý do väzby a obvinený z trestného činu podvodu. vyslovuje názor, že zadržanie, spôsob vydania a uvalenia väzby, ako aj žaloby na jej syna, boli vykonštruované. Konštatuje, že vyčerpala rôzne možnosti pomoci a nápravy, vrátane Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných 1 vecí Slovenskej republiky a Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Českej republike, a preto prosí Ústavný súd Slovenskej republiky o nápravu a pomoc pri vrátení syna do vlasti - Slovenskej republiky.

Ústavný súd Slovenskej republiky je jedným zo štátnych orgánov Slovenskej republiky, a preto aj formy, či spôsoby jeho pomoci v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky musia byť iba v rozsahu jeho ústavnej právomoci a pri splnení podmienok konania upraveného v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. Procesná subjektivita, t. j., či návrh podala oprávnená osoba je jednou z podmienok, ktorú súd zisťuje ešte v štádiu prípravy konania na predbežné prerokovanie. Oprávnenou osobou na podanie sťažnosti, v súlade s čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky, v spojení s ustanovením S 18 ods. 1 písm. f/ a S 49 zákona o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky je každý, kto tvrdí, že právoplatným rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo orgánov územnej samosprávy boli porušené jeho základné práva alebo slobody, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Na podanie podnetu v súlade s čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v spojení s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, je oprávnená právnická alebo fyzická osoba, ak namieta porušenie s v o j i c h p r á v .

Po predbežnom prerokovaní podnetu Ústavný súd Slovenskej republiky konštatuje, že podnet za syna podala jeho matka. Preto v súlade s ustanovením S 25 ods. 2 zákona o konaní Ústavného súdu Slovenskej republiky podnet odmietol z dôvodu, že bol podaný zjavne neoprávnenou osobou.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 4. februára 1997 Za správnosť vyho JUDr.Anna D a ni e l č á k o v á Helena D o lin s k á predsedníčka senátu 2