II. ÚS 42/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 42/1997

Ústavný súd, dátum 02.07.1997, sp.zn. II. ÚS 42/1997

II. ÚS 42/1997 2.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/27a0a314-1f3b-4448-a127-2db26074cdbd/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2042_97.pdf II. ÚS 42/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Sl ovenskej r e p u bl i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 2. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania odmieta.

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol dňa 20.februára 1997 doručený podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) , ku ktorému došlo rozhodnutím mesta Lučenec pri vyhlásení z trvalého bydliska. V ďalšej časti podnetu sa domáha zistenia súladu zákona č. 135/1982 Zb. a vyhlášky č. 146/1982 Zb. s ústavou.

Podanie nespĺňalo náležitosti predpísané § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. pre podanie podnetu. Ústavný súd preto dňa 7. marca 1997 vyzval , aby svoje podanie doplnil predpísaným spôsobom. V doplnku 2

podania doručeného ústavnému súdu dňa 14. marca 1997 uviedol, že podnet podal podľa čl. 127 a ústava bola voči jeho osobe porušená v článkoch 11, 12, 16, 20, 21, 39, 40 a 48. Pokiaľ ide o obhajcu, tohto si nemôže ustanoviť z dôvodu sociálnej odkázanosti.

Podnet, ktorým oprávnená osoba namieta porušenie svojho práva, môže byť opodstatnený len vtedy, ak namietnuté porušenie práva súvisí s protiprávnym správaním subjektu označeného predkladateľom podnetu za porušovateľa práva. Podnet musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti.

Zo spisu mesta Lučenec sp. zn. 3542/94/195 bolo zistené, že dňa 23. marca 1995 prípisom, ktorý nemá náležitosti rozhodnutia predpísané v správnom konaní zákonom č. 71/1967 Zb. v znení noviel, pretože neobsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku, bolo oznámené , že ho vyhlasujú z pobytu na adrese z dôvodu, že s prihlásením nesúhlasil majiteľ domu. Tento prípis bol doničený dňa 27. marca 1995. Doručenie prevzala - suseda. Prípis zo dňa 23. marca 1995 nemožno považovať za rozhodnutie vo veci samej, a keďže nebol doručený podnecovateľovi, nenadobudol doposiaľ ani právoplatnosť.

Podľa čl. 127 ústavy: Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

Ústavnú sťažnosť možno podať v lehote do dvoch mesiacov. Táto lehota sa začína dňom, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, inak dňom, keď bol sťažovateľ upovedomený o vybavení opravného prostriedku, ak takého prostriedku niet dňom, keď došlo k porušeniu jeho základného práva alebo slobody (§ 53 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z.) . 3

Pokiaľ sťažovateľ žiada rozhodnúť, či zákon, podľa ktorého mu bol zrušený trvalý pobyt v je v súlade s ústavou treba uviesť, že navrhovateľom v konaní o súlade právnych predpisov môže byť ( § 18 ods. 1 písm. a) až e) v spojitosti s § 37 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z.) : a) najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, b) prezident Slovenskej republiky, c) vláda Slovenskej republiky, d) súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou, e) generálny prokurátor Slovenskej republiky.

Na základe uvedených skutočností ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z. rozhodol o odmietnutí podnetu ako podaného bez zákonom predpísaných náležitostí.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 2. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JU Dr. Július Č e r n á k predseda senátu