II. ÚS 45/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 45/1997

Ústavný súd, dátum 22.07.1997, sp.zn. II. ÚS 45/1997

II. ÚS 45/1997 22.7.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/d64e863c-1cde-4781-bdf5-64fbfa18eac6/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2045_97.pdf II. ÚS 45/97

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v n é h o súdu Sl ovens kej r e p u bl i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. júla 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práv priznaných Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Dňa 4. júna 1997 doručila na Ústavný súd Slovenskej republiky písomné podanie označené ako žiadosť o preskúmanie, či boli porušené články Ústavy Slovenskej republiky .

Toto podanie neobsahovalo náležitosti, ktoré vyžaduje § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v vznení zákona č. 293/1995 Z. z. Dňa 16. júna 1997 bola vyzvaná na odstránenie nedostatkov podania a bola jej uložená lehota 15 dní odo dňa doručenia. Výzvu prevzala dňa 26. júna 1997. - 2-

Lehota na odstránenie nedostatkov uplynula a podateľka na výzvu nereagovala. Vo výzve bola upozornená na následky nedoplnenia podnetu a ústavný súd na neverejnom zasadnutí podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona podnet odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

V Košiciach 22. júla 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Olejárová predseda senátu