II. ÚS 49/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 49/1997

Ústavný súd, dátum 27.08.1997, sp.zn. II. ÚS 49/1997

II. ÚS 49/1997 27.8.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/b5d5c583-889d-4c78-bfdd-1924fbe85171/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2049_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú sta v n é h o sú d u S lo v en sk e j re p u b lik y

II. ÚS 49/97

Ústavný Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. augusta 1997 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom vo veci sporu o náhradu nákladov kúrenia takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

doručil Ústavnému súdu Slovenskej republiky (5. 5. 1997) podanie označené ako podnet na začatie konania z dôvodov, že s riešením súdnych sporov v bytovej veci, ktoré sú vedené na Okresnom súde v Lučenci a v Žiari nad Hronom nie je spokojný. Tvrdí, že sudcovia robia úmyselné, neopodstatnené prieťahy, lebo podvody, ktoré boli na nájomníkoch štátnych, družstevných a podnikových bytoch spáchané Podnikom bytového hospodárstva Zvolen a Stavebným bytovým družstvom Zvolen, boli spáchané za priamej podpory riaditeľky odboru cien a cenovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá ovplyvňuje sudcov prostredníctvom riaditeľa Správy finančnej kontroly Zvolen. Podľa jeho názoru sudcovia robia obhajcu Stavebnému bytovému družstvu Zvolen, čím sa dopúšťajú zneužívania právomoci verejného činiteľa. Navrhovateľ ďalej uvádza, že pretože podvody sú spáchané za priamej podpory vysokou štátnou úradníčkou s politickou mocou, ktorá sudcov ovplyvňuje a ohrozuje ich v rozhodovaní je isté, že súdy žaloby nevybavia. Z týchto dôvodov preto podáva podnet na Ústavný súd Slovenskej republiky a žiada začať súdne konanie a rozhodnutie súdnych prípadov.

Podnet nespĺňal zákonom ustanovené náležitosti a kedže podľa jeho obsahu vychádza z predstavy, že Ústavný súd Slovenskej republiky je v systéme všeobecného súdnictva, bol jeho predkladateľ listom z 30. 6. 1997 po informácii o pôsobnosti a postavení Ústavného súdu Slovenskej republiky, osobitne z hľadiska vzťahu k všeobecným súdom a o náležitostiach návrhu i podnetu, upozornený na odstránenie vád návrhu v lehote do 20 dní odo dňa doručenia listu.

Kedže v určenej lehote, (ktorá uplynula 22. júla 1997) vady podnetu neodstránil, Ústavný súd Slovenskej republiky podnet po jeho predbežnom prerokovaní v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o konaní odmietol.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Košiciach 27. augusta 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Helena Dolinská predseda senátu

2