II. ÚS 52/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 52/1997

Ústavný súd, dátum 26.11.1997, sp.zn. II. ÚS 52/1997

II. ÚS 52/1997 26.11.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/fc4329ba-3fa6-4979-a0a9-18d8a5e53880/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20zastaven%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2052_97.pdf II. US 52/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ús t avného súdu Slovenskej republ iky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. novembra 1997 prerokoval podnet , t. č. Nápravnovýchovný ústav Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , vo veci porušenia ústavných práv čl. 47 ods. 2, 3 a Čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 9 C 127/95 a Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17 Co 2306/96 takto

rozhodol:

Konanie o podnete zastavuje.

Odôvodnenie

Senát ústavného súdu 27. augusta 1997 uznesením sp. zn. II. ÚS 52/97-48 prijal podnet na začatie konania vo veci porušenia ústavných práv čl. 47 ods. 2, 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 9 C 127/95 a Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17 Co 2306/96. Podnet mal náležitosti, ktoré vyžaduje § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. Po prijatí podnetu podľa § 22 citovaného zákona v ďalšom konaní musí mať podnecovateľ pred ústavným súdom splnomocneného zástupcu. Preto ústavný súd vyzval písomne 2. septembra 1997 o zaslanie splnomocnenia buď pre advokáta alebo komerčného právnika, a to do 15 dní od doručenia písomnej výzvy, ktorú lehotu na žiadosť jeho otca predĺžil do 15. októbra 1997. Lehota máme uplynula a do konania ústavného súdu splnomocnenie nebolo na ústavný súd doručené.

Keďže ide o zákonnú podmienku, aby súd mohol v konaní pokračovať, ktorú podnecovateľ nesplnil, pričom bol na následky nesplnenia výzvy upozornený, v súlade s ustanovením § 22 citovaného zákona ústavný súd konanie zastavil.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 26. novembra 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č é r n á k Irena Makovická predseda senátu