II. ÚS 54/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 54/1997

Ústavný súd, dátum 27.08.1997, sp.zn. II. ÚS 54/1997

II. ÚS 54/1997 27.8.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/a99f0d50-31b3-453c-b96f-4cd3e2cf89b7/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2054_97.pdf II. ÚS 54/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 27. augusta 1997 vo veci podnetu , t. č. Nápravnovýchovný ústav Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , na začatie konania pre porušenie ústavných práv, čl. 16 ods. 2, čl. 47, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom bývalého Mestského súdu v Košiciach z 18. marca 1986 sp. zn. 9 T 140/86 takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Podaním z 28. jú la 1997 domáha sa začatia konania podľa čl. 130 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky pre porušenie jeho ústavných práv, čl. 16 ods. 2, čl. 47, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 ústavy, ktorého sa mal dopustiť bývalý Mestský súd v Košiciach rozsudkom z 18. marca 1986 sp. zn. 9 T 140/86, a síce v spojitosti s jeho obhajobou.

Ústavný súd vzhľadom na to, že podnetom napáda súdne rozhodnutie z roku 1986 a ochrana ústavnosti musí byť poskytnutá spôsobom, ktorý upravuje Ústava Slovenskej republiky a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, ktorý nadobudol účinnosť až 15. februára 1993 a ktorý 2

neobsahuje ustanovenie o spätnej účinnosti, nebolo možné sa zaoberať porušeniami práv fyzickej osoby, ku ktorým malo, podľa tvrdenia podnecovateľa, dôjsť ešte v roku 1986. Na veci nič nemení, že sa podnecovateľ so svojimi problémami obrátil na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky v roku 1997, u ktorej nenašiel porozumenie. Do právomoci generálneho prokurátora nemôže vstupovať žiaden mocenský orgán. Je jeho výsostné právo, či podá alebo nepodá sťažnosť pre porušenie zákona na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ústava, ani citovaný zákon nikomu nepriznáva také subjektívne právo, ktorému by zodpovedala ústavná alebo zákonná povinnosť orgánu činnému v trestnom konaní vyhovieť podnetu občana na preskúmanie rozhodnutia, ktoré bolo vynesené pred účinnosťou ústavy a citovaného zákona.

Na tomto základe, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení zákona č. 293/1995 Z. z., ústavný súd podnet odmietol z dôvodu nepríslušnosti.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Košice 27. augusta 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Irena Makovická predseda senátu