II. ÚS 55/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 55/1997

Ústavný súd, dátum 27.08.1997, sp.zn. II. ÚS 55/1997

II. ÚS 55/1997 27.8.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/780e2d25-0379-4f14-966c-d5dd8af4f14c/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2055_97.pdf II. ÚS 55/97 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú s t a v né h o súdu Slovenskej republ i ky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 27. augusta 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom , na začatie konania pre porušenie práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania o d m i e t a .

Odôvodnenie

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol dňa 28. mája 1997 doručený podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práva priznaného Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) , ku ktorému došlo tým, že mu nebolo umožnené zúčastniť sa referenda o vstupe do NATO a priamej voľbe prezidenta .

Podanie nespĺňalo náležitosti predpísané § 20 zákona Národnej r

rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 - 2 -

Z. z. pre podanie podnetu. Ústavný súd preto dňa 4. júna 1997 vyzval , aby svoje podanie doplnil predpísaným spôsobom. V doplnku podania zo dňa 10. júna 1997 oznámil, že na svojom podaní trvá, a že jeho právo zúčastniť sa referenda konaného v dňoch 23. - 24. mája 1997 bolo porušené Obecným úradom v , kde má trvalé bydlisko a to tým, že mu obecný úrad nezaslal hlasovací preukaz.

V citovanom doplnku podania nereagoval na všetky požadované otázky, najmä sa nevyjadril k otázke právneho zástupcu a vydania akého rozhodnutia sa domáha.

Podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. sa návrh na začatie konania na ústavnom súde podáva písomne.

Návrh musí obsahovať, akej veci sa týka, kto ho podáva, prípade proti komu návrh smeruje, akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha, odôvodnenie návrhu a navrhované dôkazy. K návrhu na začatie konania musí byť pripojené splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom alebo komerčným právnikom. Podľa čl. 130 ods. 3 ústavy ústavný súd môže začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv .

Podanie zo dňa 28. mája 1997 neobsahovalo náležitosti § 20 citovaného zákona a ani v doplnení zo dňa 10. júna 1997 podateľ neodstránil nedostatky podania napriek upozorneniu na následky nedoplnenia podnetu, ústavný súd na neverejnom zasadnutí podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona podnet odmietol. - 3 -

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 27. augusta 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július ernák Č Olejárová predseda senátu