II. ÚS 56/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Zdroj Stiahnuť

iSpis Judikatúra – II. ÚS 56/1997

Ústavný súd, dátum 27.08.1997, sp.zn. II. ÚS 56/1997

II. ÚS 56/1997 27.8.1997 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/635b231c-abe8-4c6b-b58c-f10c6d71924e/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20o%20odmietnut%C3%AD%20II.%20%C3%9AS%2056_97.pdf SLOVENSKÁ REPUBLIKA II. ÚS 56/97

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. augusta 1997 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a takto

rozhodol:

Podnet na začatie konania odmieta.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd ) bol dňa 23. júla 1997 doručený podnet , bytom na začatie konania pred ústavným súdom pre porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov priznaného Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ústava ) , ku ktorému došlo konaním JUDr. Miloša Taragela, komerčného právnika, Spišská Nová Ves, Starosaská 11. JUDr. Miloš Taragel ako právny zástupca NsP Levoča použil podľa tvrdení ako dôkazový materiál v konaní pred Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi údaje nesprávne zhromaždené o v Nemocnici s poliklinikou Levoča, ktorá bola jeho predchádzajúcim zamestnávateľom.

Využitie údajov nesprávne zhromaždených o jeho osobe JUDr. Milošom Taragelom považuje za porušenie ústavou priznaného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Porušenia tohto práva sa dopustil JUDr. Miloš Taragel, komerčný právnik, Spišská Nová Ves, Starosaská 11.

V uvedenom prípade ide o právo, pri ktorom platný právny poriadok upravuje postup uplatnenia zodpovednosti za jeho porušenie v disciplinárnom konaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona č. 149/1994 Z. z., v dôsledku čoho ústavný súd nie je jediným štátnym orgánom, na ktorom možno ochranu uvedeného práva uplatniť.

Vo vzťahoch, v ktorých je vytvorený štátny orgán na ochranu práva alebo slobody zaručených ústavou, koná ústavný súd až vtedy, keď orgán ustanovený na ochranu práva ju nezabezpečí riadne a včas. Uvedený postup podľa osobitného zákona předkladatel’ podnetu pred podaním žiadosti na ústavný súd nevyužil. Z uvedeného dôvodu nie je možné začať konanie pred ústavným súdom, a preto ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 293/1995 Z. z. rozhodol o odmietnutí podnetu ako zjavne neopodstatneného.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 27. augusta 1997

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Július Č e r n á k Adriána Jokeľová predseda senátu